Yudhishthira

Created by Jijith Nadumuri at 07 Mar 2010 09:56 and updated at 07 Mar 2010 09:59

Yudhishthira's strong bond with the Mahabharata narrator Vaisampayana makes one wonder if the entire narration of the epic is about Yudhisthira, the eldest Pandava and the king among the five Pandavas. Yudhishthira is naturally bonded strongly with his brothers Arjuna and Bhima. His bond with the Brahmanas is well known as well as his connection with Krishna.

Bond Strength Avg.Word.Distance Abs.Avg.Word.Distance Bond
215 -11.093023 11.967442 Vaisampayana
184 5.788043 14.157609 Arjuna
163 6.723927 12.736197 Bhima
150 8.153334 15.926666 Brahmanas
149 3.483222 13.362416 Krishna
131 0.496183 8.343512 Kunti
114 6.114035 11.956141 Pandu
112 0.446429 13.357142 Bhishma
107 -0.336449 10.635514 Bhimasena
107 3.803738 14.869159 Drona
106 5.009434 17.386793 Dhritarashtra
96 -6.9375 14.354167 Sanjaya
96 1.885417 13.197917 Bharata
93 1.419355 17.483871 Duryodhana
85 11.858824 26.564707 Pandavas
81 7.925926 11.62963 Sahadeva
81 -2.925926 4.037037 King
73 6.835617 11.328767 Nakula
72 4.069445 16.291666 Karna
70 13.214286 17.414286 Brahmana
64 3.4375 5.90625 Dharma
63 4.460318 13 Dhananjaya
62 7.919355 14.790322 Kurus
59 4.508474 13.18644 Vasudeva
59 2.983051 8.644068 Kuru
58 9.568966 20.396551 Draupadi
55 -0.181818 9.709091 Vidura
54 -0.462963 18.092592 Satyaki
52 -0.25 15.326923 Dhrishtadyumna
44 9.886364 22.204546 Vyasa
43 24.139534 30.325581 Indra
42 -4.976191 10.642858 Pandava
42 -0.02381 16.976191 Bharata's
41 7 15 Madri
40 41.974998 41.974998 Yudhishthira
40 8.125 14.525 Rishi
40 -2.525 2.775 Kunti's
40 1.775 20.725 Vedas
38 0.5 11.184211 Partha
37 -57.62162 73.837837 Rishis
37 2.243243 13.918919 Madras
36 2.472222 10.861111 Pritha
36 3.083333 8.305555 Kuru's
34 0.558824 16.794117 Sakuni
33 -4.969697 11.272727 Shalya
31 -1.83871 11.193548 Vrikodara
30 2.066667 17.466667 Drupada
30 3.566667 13.966666 Kesava
30 6.233333 20.299999 Virata
29 3.413793 22.448277 Panchalas
29 -1.068966 3.206897 Dharma's
29 1 23 Earth
25 -1.52 18.959999 Narada
24 -4.833333 24.833334 Kshatriyas
23 -2.652174 5.26087 Pandu's
22 4.272727 8.909091 Dhaumya
22 9.954545 16.045454 Kshatriya
22 3.727273 12.181818 Bharatas
20 9.65 16.25 Brahma
20 3.8 9.7 Rakshasa
20 15.25 23.35 Madhava
20 5.9 13.3 Janardana
19 1.263158 7.473684 Markandeya
18 8.166667 11.5 Ganga
17 0.941176 21.529411 Rajasuya
17 -11.941176 37.823528 Yama
17 7.294117 10.470589 Govinda
17 0.823529 12.235294 Gandhari
17 5.823529 16.411764 Drona's
17 0.705882 9.882353 Vibhatsu
17 3.764706 16.588236 Matsyas
16 2.25 5.5 Lomasa
16 3 17.625 Rama
16 6.5625 9.9375 Phalguna
16 11.125 17.25 Suyodhana
15 10.533334 17.733334 Abhimanyu
15 10.2 16.733334 Sakra
15 -12.266666 13.066667 Janamejaya
15 1.866667 20.4 Sikhandin
14 -15.142858 15.142858 Parva
14 3.928571 18.928572 Kripa
14 4.714286 20 Gandiva
13 5.923077 9.923077 Righteousness
13 -13.307693 13.307693 Vaishampayana
13 -52.23077 110.07692 Emancipation
12 -5.083333 15.083333 Kritavarman
12 13.333333 27 Jayadratha
12 2.916667 16.916666 Kaurava
12 6.25 13.916667 Vrishnis
12 10.333333 11.5 Muni
12 11.25 16.25 Srinjayas
11 24.272728 34.090908 Subhadra
11 -0.909091 14.727273 Yuyudhana
10 -6.5 13.5 Salya
10 6.8 12 Jishnu
10 8.6 18 Vrihaspati
10 -0.1 19.299999 Rakshasas
10 6.1 19.5 Pitris
10 6.9 11.9 Dhritarashtra's
10 -10.6 14 Shikhandi
10 -4.8 15.4 Bharadwaja's
10 2.2 10.4 Suta's
10 -1 12.6 Radha
10 14.1 14.5 Sraddha
9 7.888889 20.333334 Yudhishthira's
9 20.333334 28.777779 Panchala
9 46.111111 48.333332 Kamyaka
9 1.111111 19.333334 Aswatthaman
9 5.777778 6.888889 Suvala
9 4.555555 11.444445 Satanika
9 7.333333 19.777779 Lord
9 8.888889 15.777778 Hrishikesa
9 7.777778 16.444445 Prishata
9 2.888889 11.111111 Madhu
9 11.555555 12.444445 Heaven
9 -3.888889 12.555555 Sindhus
9 5.555555 7.111111 Ganga's
9 7.666667 12.333333 Santanu
8 9.375 39.125 Vrishni
8 47.5 48.25 Krishna's
8 0.125 45.375 Asuras
8 1.125 5.625 Indraprastha
8 21.625 24.375 Suta
8 6.5 16.25 Kauravas
8 15.25 21.25 Yuga
8 -3.625 5.875 Pritha's
8 6.875 19.375 Yuyutsu
8 -1.125 22.125 Somakas
8 1.125 9.375 Vrishni's
8 10 12.75 Prishata's
8 18.5 18.5 Vritra
8 -3.375 13.125 Pancalas
8 -2 6 Island-born
7 -14.857142 24.571428 Sisupala
7 -93.14286 105.428574 Sun
7 16.142857 16.142857 Varuna
7 11.857142 19.285715 Snataka
7 -4.571429 29.714285 Chedis
7 12.285714 14.285714 Vaisyas
7 14.428572 18.428572 God
7 20.571428 24.285715 Narayana
7 12.857142 16 Asura
7 -10.571428 38 Yudhamanyu
7 8.714286 8.714286 Bhishma's
7 1.714286 10.285714 Yadu's
7 -3.285714 4.428571 Keshava
6 -5.166667 26.833334 Jarasandha
6 12 14 Yaksha
6 12.666667 19.333334 Akshauhinis
6 -0.666667 12.333333 Bhagadatta
6 29.5 38.166668 Aswins
6 11 16.333334 Ghatotkacha
6 11.166667 16.166666 Panchali
6 19.666666 34 Creator
6 -12.166667 20.5 Kaikeyas
6 18 18 Grandsire
6 14.666667 33 Sudra
6 26.5 49.833332 Malavas
6 8.833333 13.833333 Amvika
6 3.833333 9.166667 Vaka
6 22.333334 40 Kekayas
6 -1.5 14.166667 Madhu's
6 13 15 Vishnu
6 -7.833333 10.166667 Susarman
6 5.666667 26 Dhrishtaketu
6 -15.333333 23.333334 Kekaya
6 -219.166672 239.166672 Soul
6 21.166666 22.166666 Dhartarashtras
6 4.166667 10.5 Brahman
6 11.833333 18.833334 Sraddhas
5 7.6 28.4 Duryodhana's
5 42.799999 43.200001 Dwaraka
5 -9.2 14.8 Arjuna's
5 2.8 2.8 Sutasoma
5 9.8 13 Hidimva
5 4.2 6.6 Prativindhya
5 9 9 Srutakarman
5 -28.200001 41.400002 Saivya
5 1 7.4 Kshattri
5 6.2 10.6 Brahmana's
5 16.4 16.4 Arghya
5 -2.4 15.2 Munis
5 -34.799999 40.400002 Chekitana
5 -29.799999 29.799999 Hari
5 -1.8 26.200001 Trigartas
5 10.4 17.200001 Sudras
5 -1 10.2 Vrihadaswa
5 2 27.6 Gandharvas
5 0.8 10.8 Bharadwaja
5 12 12 Kanka
5 12.4 14 Matsya
5 7.2 7.2 Vedic
5 -1.4 5 Akshauhini
5 10.8 10.8 Srinjaya
5 5.2 5.6 Savyasachin
5 -13.8 38.200001 Uttamaujas
5 17.799999 17.799999 Kurukshetra
5 12.4 18.4 Uluka
5 8.4 10.8 Death
5 -4.4 4.4 Parthas
5 10 16 Hridika
5 17.799999 21.4 Vaisya
5 14.4 15.2 Horse-sacrifice
4 -19.75 38.25 Magadha
4 34 43 Bhima's
4 29 38 Kirmira
4 -16 25 Yakshas
4 -3 12 Kuvera
4 3.5 4 Ajamida
4 11.25 11.25 Srutakirti
4 11.25 20.25 Brahmacharya
4 1.5 8.5 Valadeva
4 2 8.5 Yajnaseni
4 -10 13 Maya
4 -30.25 41.25 Sumitra
4 7 14.5 Sabha
4 -7.25 25.75 Pradyumna
4 4.75 9.25 Achyuta
4 -8.5 29 Himavat
4 12.5 12.5 Manu
4 12.5 12.5 Kshatta
4 -9.25 21.75 Suvala's
4 14.75 14.75 Purandara
4 21.5 21.5 Andhakas
4 9 11 Nala
4 11.75 11.75 Agastya
4 7.25 11.25 Rudra
4 -0.25 6.75 Dasarha
4 16.25 16.25 Homa
4 22.75 22.75 Supreme
4 20.75 20.75 Vrihannala
4 14.5 20.5 Maruts
4 15.25 20.25 Uttara
4 6.25 7.75 Santanu's
4 8.75 12.75 Devaki's
4 12.75 13.75 Yoga
4 -1.5 9.5 Subhadra's
4 1.75 9.25 Srutayush
4 -6.25 13.25 Samsaptakas
4 2.75 33.25 Pancala
4 -30 86.5 Moon
4 9.25 18.25 Kritavarma
4 13 22 Eternal
4 -5.75 11.25 Satyavati
3 -3 17.666666 Duhsasana
3 -13.666667 13.666667 Madra
3 -31 31 Bhimasena's
3 48 56 Draupadi's
3 84 84 Dwaita
3 -0.666667 32.666668 First
3 -3.666667 33 Pandya
3 10 11.333333 Bhagirathi
3 13.666667 13.666667 Srutasena
3 -10.666667 14.666667 Yajnasena
3 -37.333332 58.666668 Andhaka
3 2.333333 53.666668 Adityas
3 6.333333 12.333333 Yadava
3 -38.333332 38.333332 Bhrigu
3 -32.333332 45.666668 Nachiketa
3 -69 144.333328 Yavanas
3 -55.666668 61.666668 Madrakas
3 -60 134 Kiratas
3 -10.333333 17.666666 Sini
3 -8 29.333334 Dwaipayana
3 9.333333 9.333333 Hastinapura
3 -5.666667 5.666667 Janarddana
3 4.333333 10.333333 Khandavaprastha
3 -14 34 Sivis
3 7 25.666666 Vangas
3 3.666667 7 Jamadagni's
3 15.333333 15.333333 Bhagiratha
3 -16.666666 44 Nahusha
3 0 4 Fie
3 7.666667 9.666667 Dalvya
3 -19.333334 24 Kasyapa
3 -1 3.666667 Anger
3 7 14.333333 Damayanti
3 2.666667 5.333333 Sudeva
3 -6 12.666667 Jaya
3 -36.333332 36.333332 Dasaratha's
3 -10.333333 39 Vasus
3 -13.666667 34.333332 Rudras
3 -14.333333 32.333332 Sadhyas
3 -12.666667 32 Marutas
3 24 24 Mahendra
3 9 10.333333 Vasava
3 14.666667 16 Veda
3 13 13 Krita
3 7.666667 13.666667 Destiny
3 -9.333333 9.333333 Prosperity
3 19.666666 19.666666 Indrasena
3 11.666667 11.666667 Vijaya
3 25.666666 25.666666 Agni
3 37.333332 37.333332 Goddess
3 -4.333333 15 Kichaka
3 0.666667 14 Gada
3 -5 18.333334 Gandhara
3 10 11.333333 Brahmanicide
3 2 7.333333 Satwata
3 6.666667 26.666666 Sini's
3 5 34.333332 Vikarna
3 7.666667 11.666667 Dasarha's
3 -0.666667 22 Krishnas
3 9 10.333333 Saradwat
3 -6 18 Maghavat
3 13 21 Dhartarashtra
3 -8.333333 8.333333 Preceptor
3 -58.666668 93.333336 Rahu
3 6.333333 21.666666 Sinis
3 13.666667 13.666667 Pot-born
3 3 10.333333 Hrishikesha
3 14 14 Pandus
3 11.666667 19.666666 Subala
3 21.333334 21.333334 Yadus
3 1.333333 8 Shakuni
3 -7.666667 9.666667 Shakra
3 3.333333 18.666666 Dakshina
3 4.333333 4.333333 Time
3 -6.666667 158.666672 Sankhya
3 5.333333 16 Yoga-puissance
3 -277 277 Sattwa
3 26.333334 26.333334 Viswamitra
2 20.5 20.5 Snatakas
2 -1 20 Varanavata
2 9.5 13.5 Purochana
2 54.5 54.5 Hidimba
2 42 62 Maitreya
2 73 77 Dhananjaya's
2 89.5 95.5 Dhrishtadyumna's
2 133 133 Mahadeva
2 -23.5 23.5 Kailasa
2 -78 99 Kalakeyas
2 -23.5 31.5 Savitri
2 -20 33 Karna's
2 68.5 68.5 Sansaptakas
2 4.5 7.5 Ganges
2 -15 17 Maruta
2 7 7 Madri's
2 6.5 10.5 Mlechchhas
2 24.5 24.5 Swayamvara
2 6 10 Rohini
2 -2.5 2.5 Commanded
2 10 10 Brahmacharin
2 14.5 14.5 Aditi
2 -5 8 Diti
2 13.5 13.5 Daruka
2 -24.5 30.5 Gautama
2 -2 15 Vedangas
2 -110.5 110.5 Kakshasena
2 -89 89 Jatasura
2 -58.5 58.5 Vasudana
2 -61 61 Sudharman
2 -59.5 59.5 Aniruddha
2 -23.5 29.5 Ahuka
2 -27 27 Rukmini
2 -9.5 30.5 Samva
2 20 20 Sree
2 27 27 Sura
2 27 27 Sachi
2 15 15 Ritwijas
2 -2.5 26.5 Vivingsati
2 14 14 Guhyakas
2 -23 23 Kukkuras
2 19.5 19.5 Kamandalus
2 11 21 Ranku
2 3 101 Daradas
2 -19 61 Vahlikas
2 5 35 Angas
2 -29 64 Yayati
2 40.5 40.5 Danavas
2 2 2 Creatures
2 -4.5 19.5 Somadatta
2 -1.5 20.5 Vahlika
2 -9 17 Saunaka
2 -24.5 24.5 Indradyumna
2 87.5 87.5 Tanganas
2 1.5 8.5 Indra's
2 -1.5 8.5 Pushkara
2 11.5 11.5 Chyavana
2 -38 49 Bhrigu's
2 7.5 7.5 Jamadagni
2 -49.5 49.5 Valarama
2 2 2 Ajamidha's
2 11 11 Vandin
2 9 9 Ashtavakra
2 0.5 13.5 Kaunteya
2 6.5 18.5 Wind-god
2 20 20 Treta
2 22.5 22.5 Dwapara
2 23 23 Yama's
2 -7 39 Angiras
2 27 30 Dussasana
2 10.5 10.5 Vrikodara's
2 8 27 Chitrasena
2 3 20 Durvasa
2 8.5 8.5 Dussala
2 7 7 Sire
2 20 20 Dwaitavana
2 -5 5 Nakula's
2 9.5 9.5 Srutis
2 24.5 24.5 Rik
2 23.5 23.5 Universe
2 25 25 Three
2 6 14 Sala
2 -4.5 4.5 Justice
2 74 74 Kansa
2 12.5 16.5 Virata's
2 14 14 Gavalgana
2 -22.5 22.5 Satyajit
2 22 52 Prabhadrakas
2 -43 53 Amvarisha
2 -37.5 56.5 Mandhatri
2 -52 52 Sivi
2 -28 28 Kuntibhoja
2 5 5 Yapa
2 11 12 Magadhas
2 -19 19 Rathas
2 11.5 11.5 Samantapanchaka
2 10.5 10.5 Vajra
2 5 5 Anantavijaya
2 13.5 13.5 Sughosa
2 15.5 15.5 Manipushpaka
2 -17.5 17.5 Kaikeya
2 -1.5 3.5 Welcome
2 29 29 Destroyer
2 15.5 15.5 Victory
2 10 12 Dhristaketu
2 4.5 5.5 Garuda
2 -12 12 Karushas
2 -1.5 9.5 Brahmans
2 -11 27 Soma
2 18 18 Satyaki's
2 11.5 11.5 Bhurisravas
2 9.5 9.5 Amvashthas
2 11 11 Vayavya
2 -10.5 13.5 Hridika's
2 34 34 Indravarman
2 3.5 31.5 Uttamauja
2 -10.5 10.5 Cedis
2 13 13 Usanas
2 -22.5 22.5 Vrishasena
2 14.5 16.5 Ashvatthama
2 2 2 Ajamida's
2 1 6 Devaki
2 10 10 Dasharha's
2 13 15 Namuchi
2 -2 2 Kuntis
2 6 6 Sudharma
2 9.5 9.5 Devasthana
2 -8 14 Ajatasatru
2 3 3 Senajit
2 5.5 5.5 Chastisement
2 14 14 Adhyatma
2 29 29 Reciters
2 8 8 Reciter
2 -237.5 243.5 Prajapatis
2 -11 11 Kundadhara
2 19 19 Renunciation
2 -17 35 Sanatkumara
2 -9 23 Daksha
2 6.5 6.5 Suka
2 -17 17 Vasishtha
2 13.5 13.5 River
2 -10 16 Diksha
2 -4.5 19.5 Sacrifices
2 -7.5 10.5 Havis
2 -2.5 5.5 Deity
2 9.5 9.5 Brahmacharyya
2 -3.5 6.5 Gandharva
2 13 13 Havi
2 14.5 14.5 Jiva
2 10.5 10.5 Magha
2 12 12 Marutta
2 1 14 Chaitra
2 -20 20 Chitrangada
2 -4 15 Manipura
2 -7.5 8.5 Satyavati's
2 13.5 13.5 Vichitraviryya
2 -8 8 Yoga-power
2 9.5 9.5 Kusa
2 -2 2 Dharmas
Jijith.JPG
Jijith Nadumuri Ravi
Research data published for the interest of people researching on Mahabharata.
Suggestions are welcome: email:moc.liamg|rnhtijij#moc.liamg|rnhtijij

Share:- Facebook

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License