Vedas

Created by Jijith Nadumuri at 07 Mar 2010 09:37 and updated at 07 Mar 2010 09:37

Bond Strength Avg.Word.Distance Abs.Avg.Word.Distance Bond
196 6.795918 22.040817 Brahmanas
120 7.841667 22.608334 Brahmana
71 -39.661972 54.788731 Rishis
66 43.833332 55.68182 Brahma
65 121.938461 121.938461 Vedas
41 -1.487805 20.463415 Yudhishthira
37 72.270271 166.432434 Soul
36 -2.361111 21.861111 Rishi
36 153.444443 170.333328 Brahman
36 205.472229 293.361115 Lord
34 37.088234 47.617645 Supreme
31 0.258065 20.580645 Bharata
28 -6.642857 13.785714 Vyasa
27 -4.851852 17.074074 Brahmacharya
25 9.92 27.040001 Kshatriya
24 -19.458334 23.125 Bhishma
24 90.333336 207.083328 Emancipation
23 51.565216 73.391304 Pitris
21 0 32.952381 Narayana
21 60.238094 113.571426 Earth
20 2 63.5 Yoga
20 5.05 17.25 Upanishads
20 -1.5 24.200001 Puranas
19 101.368423 137.052628 Veda
18 14.555555 36.111111 Truth
17 -18.529411 19.117647 Vaisampayana
17 11.117647 12.764706 Vedic
16 -1.75 16.875 Narada
16 141.6875 163.0625 Grandsire
16 3 5.75 Sacrifices
16 187.625 383.875 Indra
15 236.600006 301.933319 Rama
15 381.666656 464.066681 Righteousness
14 -2.357143 18.5 Angas
14 145.285721 347.714294 Sun
13 -4.615385 16.615385 Suka
13 93.230766 285.846161 Asuras
12 -2.583333 15.083333 Drona
12 29.25 55.083332 Creator
12 6.416667 10.916667 Sudra
12 -0.083333 17.416666 Kshatriyas
12 -5.5 69.333336 Krishna
12 -6.25 26.25 Dhritarashtra
12 -21.166666 64.833336 Soma
12 119.75 127.083336 Samans
11 -10.090909 16.818182 Pandavas
11 2.454545 26.818182 Mantras
11 359.090912 451.090912 Master
11 225.545456 284.454559 Sankhya
10 109.099998 316.5 Sattwa
10 23.9 34.700001 Vasishtha
10 109.900002 133.899994 Deity
10 354.399994 390.600006 Time
9 -4.555555 54.777779 Gandharvas
9 3.444444 3.444444 Vedangas
9 120 124.666664 Om
9 -8.444445 25.111111 Vrihaspati
9 113.111115 126.888885 Arjuna
9 -49.111111 159.111115 Yama
8 396.375 401.125 Srutis
8 -34.875 35.875 Kunti
8 -22.25 36.25 Vishnu
8 1.125 20.375 Kapila
8 233.5 236.25 Smritis
7 -6.857143 16.571428 Sama
7 -43.142857 43.142857 Agni
7 -0.428571 35.57143 Angiras
7 14.714286 28.428572 Gautama
7 31.428572 43.142857 Kuru
7 14.285714 16.571428 Sudras
7 5.857143 13.857142 Munis
7 1.428571 5.714286 Savitri
7 5 17.571428 Hari
7 50.142857 114.714287 Varuna
7 -0.857143 7.142857 Saraswati
7 14.142858 17 Sraddha
7 355.428558 358.285706 Danavas
7 -59.285713 62.142857 Purusha
7 6.428571 13.285714 Dakshina
7 372.142853 384.714294 Sacrifice
7 311.571442 311.571442 Yogins
6 -18.5 29.833334 Rakshasas
6 9.5 13.166667 God
6 -22.166666 31.5 Bhrigu
6 -3.666667 27 Sukra
6 -8.666667 12.666667 Kuru's
6 388.166656 399.833344 Kali
6 -2.5 13.833333 Pandu
6 -8 34 Bhrigu's
6 10.5 25.5 Dhaumya
6 70 304 Prana
6 466.833344 592.5 Jiva
6 357.5 393.5 Kasyapa
6 -8.333333 8.333333 Sarasvata
6 0.666667 7.333333 Penances
6 13.666667 16.666666 Renunciation
6 298 349.666656 Prosperity
5 -24.200001 24.200001 Dwaipayana
5 14.4 76.800003 Yakshas
5 8.2 8.2 Mahabharata
5 -8.4 13.2 Janamejaya
5 144.199997 159 Manu
5 -16.4 19.200001 Parva
5 -4.8 25.200001 Bharatas
5 3 13.4 Gandharva
5 -33.200001 38 Apsaras
5 15.2 18 Gayatri
5 -0.6 15.8 Sraddhas
5 26.799999 212.800003 Boar
5 5.2 12 Vaisya
5 0 8.4 Object
5 84.400002 84.400002 Death
5 -5.6 13.6 Maheswara
5 -19.200001 21.200001 Atri
5 -7.8 51.799999 Daksha
5 -22.799999 46.799999 Prajapati
5 -5.2 7.2 Self-born
5 -25.4 41.799999 Heaven
5 257 396.200012 Beings
5 322.799988 388 Sesha
4 54.75 128.75 Kama
4 -9.5 20 Karna
4 14.25 19.25 Chyavana
4 263.75 268.25 Parikshit
4 273.5 300 Rajas
4 275 300.5 Tamas
4 2.5 16 Kurus
4 -4.5 5.5 Muni
4 15.25 31.75 Parasara
4 -14.5 46 Maruts
4 -47.75 47.75 Vasus
4 61.75 61.75 Day
4 386.5 389 Yugas
4 -5.75 10.75 Pritha
4 17 24.5 Meru
4 14.25 20.75 Sanatkumara
4 -12.75 72.75 Rudras
4 -14.25 14.25 Yavakri
4 9 11.5 Richs
4 -73.25 73.25 Chandramas
4 -17 23.5 Chhandas
4 4.5 9 Partha
4 155.25 159.75 Vedantas
4 6.25 12.25 Universe
4 7.25 67.25 Rudra
4 -76.25 115.75 Mahadeva
4 -12.75 48.75 Viswedevas
4 3.75 43.25 Pulastya
4 3 41.5 Pulaha
4 6.5 43 Marichi
4 8 41 Kratu
4 -13.75 135.25 Moon
4 -11.5 16.5 Fire
4 -3 10.5 Sakra
4 -170.75 176.25 Creation
4 102.25 204.75 Infinite
4 574.5 574.5 Mind
4 -21 119.5 Space
3 34 64.666664 Purana
3 41.666668 41.666668 Dharma
3 6 8 Artha
3 -5.333333 5.333333 Rik
3 11.666667 11.666667 Nyaya
3 -11.666667 62.333332 Sabha
3 -31.666666 37 Dharmasastras
3 -12.666667 20.666666 Jaimini
3 20.333334 20.333334 Brahmacharins
3 5.666667 32.333332 Duryodhana
3 96.333336 107.666664 Rakshasa
3 -4.666667 6 Bharadwaja
3 8.666667 8.666667 Upanishadas
3 -149.333328 158.666672 Sastras
3 -61.333332 61.333332 Adityas
3 -14 22.666666 Marutas
3 -4.333333 5.666667 Histories
3 29.333334 29.333334 Fame
3 48.666668 60.666668 Seasons
3 4 26.666666 Kesava
3 405.333344 415.333344 Vasudeva
3 9.333333 44.666668 Yadava
3 -5.333333 5.333333 Gift
3 -61.666668 67.666664 Amrita
3 -12.666667 33.333332 Sadhyas
3 -37 37 Rivers
3 -4.333333 5.666667 Seas
3 9 9 Saman
3 -4 6.666667 Rich
3 -0.333333 3 Yajus
3 391.333344 395.333344 Homa
3 29 55.666668 Markandeya
3 -58 58.666668 Surya
3 -11 25.666666 Yatis
3 -10.333333 31.666666 Sanjaya
3 -15 17.666666 Yoga-meditation
3 28.333334 28.333334 Vasava
3 -14.333333 14.333333 Akritavrana
3 19 29.666666 Swaha
3 39.666668 39.666668 Vedanta
3 -35 35 Speech
3 -11 11 Two
3 360.333344 360.333344 Vasuki
3 54.666668 58.666668 Himavat
3 3.666667 17.666666 Dhananjaya
3 11 18.333334 Vanaprastha
3 17.666666 27 Self-restraint
3 -4.333333 4.333333 Penance
3 2.666667 3.333333 Eternal
3 27 41.666668 Destroyer
3 -42.333332 181.666672 Goodness
3 150.333328 150.333328 Ordainer
3 27 41 Janaka
3 13.333333 13.333333 Sacrificial
3 25.666666 65.666664 Wind
3 -105.666664 121 Darkness
3 -0.333333 7 Yajushes
3 153 153 Prakriti
3 57 75.666664 Island-born
3 9 9 Atharvans
3 -42 72.666664 Ananta
3 -53 265.666656 Lakshmi
3 -20.333334 31 Brahmacharyya
3 373 373 Ravana
2 -5.5 5.5 Shastras
2 -53.5 53.5 Sambhava
2 -24.5 24.5 Santi
2 -21 23 Devas
2 -31.5 31.5 Devala
2 2.5 5.5 Aranyaka
2 -8 8 Ritwiks
2 -28.5 28.5 Pingala
2 3 24 Asita
2 -3 15 Parvata
2 26.5 37.5 Maudgalya
2 -0.5 3.5 Sadasyas
2 -16.5 16.5 Sauti
2 4.5 11.5 Paila
2 0 5 Pranava
2 14 14 Spirit
2 -8.5 19.5 Kasi
2 -6.5 6.5 Dirghatamas
2 -26.5 26.5 Kakshivat
2 147.5 147.5 Vali
2 -12 12 Satyavati
2 8.5 26.5 Saradwat
2 -6 8 Kauravas
2 35 35 Bhima
2 -12 12 Vaka
2 0.5 9.5 Saktri
2 -15 15 Drupada
2 24.5 24.5 Vanaprasthas
2 -39.5 39.5 Nachiketa
2 -6.5 24.5 Sandilya
2 31 53 Katha
2 97.5 97.5 Agnihotra
2 -174.5 174.5 Rahu
2 -13.5 13.5 Rig
2 7 16 Forgiveness
2 23.5 23.5 Science
2 80 80 Night
2 71 71 Virtue
2 403 403 Kesi
2 30.5 30.5 Vrishnis
2 2 2 Jamadagni's
2 -17 17 Saunaka
2 8 8 Angirasa's
2 1.5 7.5 Godhead
2 -7.5 7.5 Mountains
2 67 67 Clouds
2 -20.5 20.5 Vandin
2 -6 6 Three
2 -13.5 13.5 Raivya
2 8.5 28.5 Lomasa
2 396.5 441.5 Nara
2 0 16 Usanas
2 5.5 9.5 Siddhas
2 -16 16 Vamadeva
2 490 500 Japa
2 11 11 Yuga
2 9.5 23.5 Kausika
2 27.5 33.5 Brahmana's
2 -3.5 3.5 Asceticism
2 -8.5 8.5 Ritwijas
2 -1.5 4.5 Yojanas
2 116.5 125.5 Dasaratha
2 -19 24 Soma-juice
2 10 17 Vidura
2 -15 15 Sanat-sujata
2 -37.5 37.5 Skanda
2 31 43 Kala
2 42.5 51.5 Snakes
2 12 12 Bhava
2 17 17 Shudras
2 38.5 38.5 Nagas
2 -6.5 6.5 Trita
2 -80 80 Dhatri
2 -28 106 Vayu
2 -55.5 55.5 Saddhyas
2 79 102 Hara
2 -20 20 Planets
2 59.5 59.5 Trees
2 57 57 Garuda
2 727.5 738.5 Madhu
2 9.5 9.5 Snataka
2 8.5 8.5 Kshatriya's
2 -0.5 2.5 Aranyakas
2 -6.5 6.5 Four
2 36.5 69.5 Galava
2 102.5 102.5 Suta
2 6.5 14.5 Garhasthya
2 23.5 23.5 Vaisyas
2 -3.5 5.5 Utathya
2 -54 54 Energy
2 -13 13 Niriti
2 12 12 Medhavin
2 -4.5 4.5 Duty
2 9 9 Viswavasu
2 -68.5 81.5 Unmanifest
2 903.5 903.5 Pleasure
2 17.5 17.5 Pravritti
2 21 21 Nivritti
2 14.5 14.5 Yajuses
2 -16 16 Syumarasmi
2 -8.5 8.5 Brahmans
2 -10.5 10.5 Videhas
2 -5.5 5.5 Swan
2 62.5 62.5 Sankhyas
2 -265.5 280.5 Prajapatis
2 -187.5 187.5 Bharata's
2 1.5 4.5 Ocean
2 62 73 Yogin
2 -4 7 Panchasikha
2 -7 19 Krita
2 779 968 Purushas
2 642 753 Lords
2 -36 36 King
2 47.5 47.5 Pancharatra
2 123.5 123.5 Charanas
2 -13.5 13.5 Apantaratamas
2 -27 52 Siva
2 25 25 Diksha
2 11.5 11.5 Havi
2 0.5 16.5 Mahat
2 97 124 Suparnas
2 -10 21 Chaturmasya
2 -9 9 Dakshinas
2 -4.5 12.5 Pushkara
2 518.5 748.5 Brinda
2 271.5 271.5 Sugriva
2 332 332 Sita
2 394.5 394.5 Chandalas
2 2285.5 2285.5 Ficus
2 -31.5 31.5 Mantra
Jijith.JPG
Jijith Nadumuri Ravi
Research data published for the interest of people researching on Mahabharata.
Suggestions are welcome: email:moc.liamg|rnhtijij#moc.liamg|rnhtijij

Share:- Facebook

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License