Vasudeva

Created by Jijith Nadumuri at 07 Mar 2010 09:16 and updated at 07 Mar 2010 09:16

Vasudeva has his strongest bond with Arjuna also known as Dhananjaya, and next with Yudhisthira.

Bond Strength Avg.Word.Distance Abs.Avg.Word.Distance Bond
112 -4.232143 10.696428 Arjuna
59 -2.525424 12.864407 Yudhishthira
54 0.296296 5.740741 Dhananjaya
41 1.634146 12.658537 Pandavas
36 -4.75 11.694445 Sanjaya
34 0.852941 6.852941 Partha
32 6.9375 12.625 Pandu
32 -2.53125 14.65625 Bhishma
30 12.233334 29.299999 Krishna
30 -22.166666 22.166666 Vaisampayana
27 4.185185 14.407408 Bharata
25 3.68 10.72 Kunti
24 12.5 19.083334 Duryodhana
23 2.391304 15.695652 Karna
23 1.434783 18.47826 Bhima
22 7.727273 12.818182 Satyaki
21 1.714286 24.285715 Dhritarashtra
20 4.75 16.950001 Drona
18 7.722222 15.055555 Vrishnis
17 0.764706 15.588235 Gandiva
16 -59.375 117.5 Lord
16 11.875 15.25 Kurus
13 -3.923077 17.76923 Kuru
13 24.384615 24.384615 Vasudeva
12 80.5 86 Indra
11 4.090909 13 Abhimanyu
11 -8.727273 24.90909 Virata
11 2.454545 9.545455 Drupada
11 7.363636 13.727273 Pritha
11 -337.909088 594.090881 Master
10 -6.6 12.2 Bhimasena
10 2.6 22.799999 Vrishni
10 -40.099998 59.700001 Brahmanas
10 -23.4 36.200001 Rishis
10 30 65.199997 Earth
9 19.666666 22.333334 Pradyumna
9 97.888885 121.222221 Universe
9 45 63.222221 Supreme
9 5 9.444445 Bharata's
8 8.5 12.75 Sankarshana
8 -33.25 39.5 Pandava
8 -98 351.25 Rama
8 4.375 10.875 Dhrishtadyumna
8 16.125 21.125 Kuru's
8 -148.125 156.375 Vyasa
8 -135.875 145.375 Brahma
7 1.571429 11.571428 Narada
7 14.428572 19.571428 Draupadi
7 -8.285714 10.285714 Vibhatsu
7 1.428571 5.714286 Devaki
7 -70.428574 72.714287 Sura
7 -10.428572 23.285715 Vidura
7 -41.142857 459.142853 Vedas
7 -0.714286 22.428572 Kesava
7 4.857143 4.857143 Gandhari
7 3.714286 3.714286 Vrishni's
7 -3.714286 9.428572 God
7 -10 16 Drona's
7 7.428571 13.428572 Sindhus
6 25.5 29.833334 Jarasandha
6 64.5 64.5 Madhu
6 0 4.333333 Subhadra
6 -28.833334 42.833332 Agni
6 -4 18.333334 Narayana
6 24.5 32.5 Rukmini
6 0.333333 10 Janardana
6 28.666666 29 Maya
6 101 101 Sun
6 6.166667 9.166667 Salwa
6 0.666667 17 Suta's
6 -3 6.333333 Pandu's
6 -138.833328 158.833328 Grandsire
6 105 197.333328 Brahman
6 477.666656 477.666656 Emancipation
5 8.6 21 Rajasuya
5 50.400002 54.400002 Sisupala
5 3 39.799999 Sakuni
5 -16.200001 26.6 Sahadeva
5 13.8 26.200001 Samva
5 16.6 23 Aniruddha
5 27.200001 45.200001 Jayadratha
5 46.400002 46.400002 Kshatriyas
5 -20.799999 20.799999 Janamejaya
5 -46.200001 55 Brahmana
5 -6.4 12 Kansa
5 -8 13.2 Nakula
5 35.799999 39.400002 Yadavas
5 -8.4 18.4 Bhurisravas
5 -7.4 16.6 Kripa
5 0.8 3.6 Daruka
5 -5.6 14.8 Yuyudhana
5 -2.4 5.6 Shalya
5 -248.600006 341.799988 Soul
5 92.800003 98.800003 Purusha
5 360.200012 360.200012 Jiva
5 183.600006 512 Beings
5 -424 551.200012 Prosperity
4 14.5 18 Rishi
4 7.25 15.25 Vishnu
4 -19.75 32.75 Salya
4 18.5 18.5 Valadeva
4 24 29.5 Kritavarman
4 12.25 12.25 Madhava
4 5.75 9.75 Dwaraka
4 -4 10.5 Panchalas
4 -320 329 Veda
4 -7 29.5 Bhoja
4 -11.25 18.75 Dhritarashtra's
4 28.5 28.5 Yudhishthira's
4 20.5 20.5 Yuga
4 6 12 Yama
4 11.5 13.5 Mahadeva
4 2.75 15.25 Andhakas
4 -4.25 11.75 Karna's
4 1 3 Phalguna
4 -255 263.5 Yugas
3 -7.666667 12.333333 Upaplavya
3 9 9 Arjuna's
3 -20 21.333334 Uttara
3 -14 14.666667 Bhagadatta
3 -1.666667 39 Somadatta
3 -7.666667 35.666668 Bhuri
3 -5 35 Sala
3 215 223.666672 Gada
3 28.666666 40 Akrura
3 38 80 Valhika
3 -18.666666 18.666666 Parva
3 22 23.333334 Aswins
3 -38.666668 38.666668 Vasava
3 2.333333 16.333334 Vanga
3 1.666667 11.666667 Panchala
3 11.333333 16 Suta
3 -123 134.333328 Rudra
3 -4.333333 13.666667 Asuras
3 -7.666667 7.666667 Vrikodara
3 16 16 Sikhandin
3 -1 4.333333 Panchajanya
3 -102.333336 113.666664 Nara
3 -7 10.333333 Pritha's
3 15.666667 16.333334 Bharatas
3 10.333333 20.333334 Srinjayas
3 -0.666667 14.666667 Radha
3 16.333334 16.333334 Suyodhana
3 6 15.333333 Ganga's
3 3.666667 6.333333 Hrishikesa
3 -9.333333 9.333333 Madras
3 10.666667 10.666667 Govinda
3 8 15.333333 Samsaptakas
3 8.333333 8.333333 Ghatotkacha
3 4.333333 4.333333 Pancalas
3 -11 11 Vaishampayana
3 -399 408.333344 Bhrigu's
3 411.333344 411.333344 Time
3 243.333328 243.333328 Kshetrajna
3 -953 953 Samans
2 11.5 11.5 Magadha
2 -104 115 Markandeya
2 54.5 54.5 Prithu
2 -1.5 3.5 King
2 0 5 Yadus
2 9 9 Yadu
2 13.5 13.5 Khandava
2 -19.5 19.5 Apsaras
2 7 7 Hastinapura
2 -26.5 26.5 Senavindu
2 -13.5 13.5 Chekitana
2 -1.5 1.5 Paundraka
2 9 9 Kalinga
2 25 27 Vrihadvala
2 83.5 83.5 Usinara
2 28.5 45.5 Charudeshna
2 51 51 Hridika
2 40 53 Viduratha
2 39.5 54.5 Kanka
2 40.5 81.5 Sindhu
2 58 71 Uluka
2 -12.5 32.5 Ajamida
2 3 3 Satwata
2 -227 227 Asura
2 2.5 2.5 Danava
2 -22.5 31.5 Chedis
2 -8 12 Pundra
2 -212.5 212.5 Kesi
2 -40 54 Suvala
2 1 10 Chedi
2 5.5 10.5 Prishata's
2 10.5 13.5 Kshatriya
2 12.5 12.5 Saubha
2 -7.5 7.5 Kapila
2 -5.5 5.5 Phalguni
2 -56 56 Visakha
2 20 48 Brahmacharin
2 -12.5 12.5 Viswamitra
2 -45.5 45.5 Goddess
2 153.5 216.5 Yasoda
2 5.5 5.5 Sakra
2 -0.5 6.5 Halayudha
2 10.5 15.5 Nisatha
2 -4 4 Madri
2 20.5 20.5 Moon
2 5 9 Kekayas
2 14.5 14.5 Madhu's
2 -13.5 13.5 Dhrishtaketu
2 -6 6 Kurukshetra
2 -5.5 5.5 Savyasachin
2 -19.5 19.5 Rukmi
2 -23 23 Ganga
2 7 7 Falguni
2 -2.5 2.5 Srenimat
2 17.5 17.5 Bhishma's
2 4.5 4.5 Yogin
2 9 9 Eternal
2 17 17 Father
2 -20 20 Kunti's
2 21 21 Destroyer
2 1.5 8.5 Jishnu
2 -12.5 12.5 Brahmacharya
2 -26.5 26.5 Siva
2 -8.5 8.5 Bhojas
2 10 10 Dasarha's
2 -5.5 5.5 Saradwata's
2 8.5 9.5 Rakshasa
2 -18.5 18.5 Pinaka
2 15.5 15.5 Yama's
2 -613.5 613.5 Saranga
2 23.5 23.5 Dharma
2 -4 12 Keshava
2 12 12 Kritavarma
2 498 498 Kasyapa
2 14 19 Maheswara
2 0.5 9.5 Island-born
2 -433.5 433.5 Emancipated
2 662 662 Yogins
2 -484 495 Yoga
2 -143.5 775.5 Righteousness
2 -190.5 196.5 Deity
2 1129.5 1129.5 Ficus
2 -9 9 Kshetra
Jijith.JPG
Jijith Nadumuri Ravi
Research data published for the interest of people researching on Mahabharata.
Suggestions are welcome: email:moc.liamg|rnhtijij#moc.liamg|rnhtijij

Share:- Facebook

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License