Vaisampayana

Created by Jijith Nadumuri at 07 Mar 2010 09:08 and updated at 07 Mar 2010 09:08

Vaisampayana in his narration of Mahabharata, focuses mostly on the Pandava king Yudhisthira and the Kuru king Dhritarashtra. He also focuses on all of the Pandavas, especially Arjuna, Krishna, Bhishma, Pandu, Duryodhana and all of the Bharatas.

Bond Strength Avg.Word.Distance Abs.Avg.Word.Distance Bond
220 11.313637 12.168181 Yudhishthira
142 -1.830986 1.830986 Parva
114 13.570175 13.570175 Dhritarashtra
112 13.848214 13.848214 Pandavas
100 15.33 16.030001 Krishna
99 12.525252 12.525252 Arjuna
96 15.34375 15.34375 Bhishma
90 14.733334 15.844444 Pandu
74 14.864865 14.864865 Duryodhana
65 14.584616 15.876923 Bharata
60 20.133333 20.366667 Brahmanas
58 12.586206 12.586206 Bhima
56 -2.982143 2.982143 Sambhava
56 13.678572 13.678572 Kunti
50 12.58 12.58 Vidura
49 11.428572 16.040817 Rishi
49 18.795918 18.795918 Kurus
46 10.391304 12.043478 Vyasa
42 18.857143 18.857143 Drona
36 13.916667 13.916667 Kuru
34 17.67647 17.67647 Virata
33 11.181818 15.545455 Bhimasena
32 13.5 13.5 Karna
32 7.34375 7.34375 Sakuni
31 12.612904 12.612904 Brahmana
30 22.166666 22.166666 Vasudeva
27 11.814815 13.888889 Narada
27 16.851852 16.851852 Draupadi
26 5.884615 7.576923 Janamejaya
26 14.576923 14.576923 Pritha
25 20.360001 20.360001 Indra
25 2.28 2.28 King
22 13.590909 13.590909 Dhananjaya
21 14.285714 15.904762 Rishis
21 13.904762 13.904762 Markandeya
20 12.55 14.05 Kesava
20 13 13 Sanjaya
18 17.555555 17.555555 Drupada
17 18.529411 19.117647 Vedas
17 21.117647 21.117647 Bharatas
16 12.5625 12.5625 Bharata's
16 11.5 11.5 Santanu
16 13.4375 13.4375 Dhritarashtra's
15 16.066668 16.066668 Ganga
15 18.666666 18.666666 Kripa
15 18.6 18.6 Uttara
14 16.5 16.5 Hastinapura
14 9.214286 9.214286 Partha
14 13.5 13.5 Janardana
14 13.142858 13.142858 Virata's
13 4 4 Yayati
13 20.153847 20.153847 Panchala
13 17.923077 17.923077 Dussasana
13 18.23077 18.23077 Dhaumya
12 10.833333 10.833333 Devayani
12 13.083333 13.083333 Kuru's
12 17 17 Satyavati
12 14.75 14.75 Sahadeva
12 11 11 Agni
11 20.454546 22.09091 Rakshasas
11 16.181818 19.272728 Narayana
11 19.09091 19.09091 Kauravas
11 -2.909091 2.909091 Jatugriha
11 13.818182 13.818182 Nakula
11 5 9.181818 Swayamvara
11 -2.909091 2.909091 Khandava-daha
11 9.636364 9.636364 Utanka
10 15.5 17.9 Gandharvas
10 15.2 15.2 Earth
10 10.1 10.1 Gandhari
10 15.1 15.1 Rakshasa
9 17.777779 17.777779 Surya
9 11.666667 11.666667 Sarmishtha
9 21.555555 21.555555 Muni
9 18 18 Madri
9 9 9 Kunti's
9 9.777778 9.777778 Pandava
9 10.888889 10.888889 Govinda
9 12.222222 12.222222 Yudhisthira
9 18.333334 18.333334 Matsyas
8 13 13 Pandu's
8 21.875 21.875 Phalguna
8 12.375 12.375 Hidimva
8 30.25 30.25 Kshatriyas
8 -2.875 2.875 Viduragamana
8 16.25 16.25 Amvika
8 24.375 24.375 Kamyaka
8 21.125 21.125 Suyodhana
7 18.285715 31.714285 Danavas
7 10.857142 10.857142 Gandharva
7 -2.857143 2.857143 Vaivahika
7 18.714285 18.714285 Drupada's
7 22 22 Rama
7 19.428572 19.428572 Khandava
7 9.428572 9.428572 Mandapala
7 15.571428 15.571428 Dharma
7 17.571428 17.571428 Lomasa
7 37.285713 37.285713 Lord
7 9.142858 9.142858 Kichaka
6 15.666667 15.666667 Dwaipayana
6 40.166668 40.166668 Jarasandha
6 13.333333 13.333333 Kacha
6 11.166667 11.166667 Kavya
6 32.666668 32.666668 Himavat
6 17.333334 17.333334 Sakra
6 16.666666 16.666666 Kama
6 20.833334 20.833334 Jishnu
6 16.166666 16.166666 Dhrishtadyumna
6 -2.833333 2.833333 Arjuna-vanavasa
6 10.666667 10.666667 Vrishnis
6 18.166666 18.166666 Yudhishthira's
6 23 23 Vrihaspati
6 9.666667 9.666667 Pritha's
6 9.833333 9.833333 Arjuna's
6 27 27 Trigartas
6 14 14 Santanu's
5 -15.4 15.4 Sauti
5 7.4 7.4 Dushmanta
5 7 7 Nahusha
5 26.4 26.4 Kurukshetra
5 15.4 15.4 Suvala
5 20.200001 20.200001 Bharadwaja
5 12.6 12.6 Vibhatsu
5 -2.8 2.8 Hidimva-vadha
5 -3 3 Chaitraratha
5 23 23 Brahma
5 10.2 10.2 Maya
5 20.6 20.6 Rajasuya
5 13.8 13.8 Chedi
5 5.8 9.4 Suta
5 10.8 10.8 Madhu
5 15.8 15.8 Mahadeva
5 15 15 Urvasi
5 12.6 12.6 Suta's
5 17.200001 17.200001 Sami
5 12.6 12.6 Dasarha's
5 9.2 9.2 Island-born
4 21.5 32.5 Devala
4 25.5 25.5 Vikarna
4 95.75 95.75 Mahavahu
4 5.5 5.5 Sukra
4 2 2 Commanded
4 29.5 29.5 Vichitravirya
4 20 20 Kosala
4 16.5 16.5 Varanavata
4 -3 3 Vaka-vadha
4 10 10 Vaka
4 20.75 20.75 Yajnaseni
4 17 17 Hari
4 26.5 26.5 Khandavaprastha
4 19.5 19.5 Vrishni
4 22 22 Kailasa
4 14.25 14.25 Kaurava
4 11.25 11.25 Ajatasatru
4 32.5 32.5 Uma
4 12.5 12.5 Hanuman
4 10.5 10.5 Vrikodara
4 13 13 Vrihannala
4 22.75 22.75 Matsya
4 9 9 Salya
4 18.75 18.75 Satyaki
4 21.75 21.75 Yoga
3 -1.666667 6.333333 Krishna-Dwaipayana
3 5.333333 14 Parikshit
3 16.666666 29.333334 Pitris
3 13 13 Brahman
3 12.666667 12.666667 Duhsasana
3 23 23 Suvahu
3 5.666667 5.666667 Sakuntala
3 18 18 Puru
3 18 18 Usanas
3 17.666666 17.666666 Yadu
3 17.333334 17.333334 Varuna
3 17 17 Hara
3 14.666667 14.666667 Yadavas
3 77 77 Sura
3 14 14 Madras
3 15.666667 15.666667 Sraddha
3 11.666667 11.666667 Gautama
3 25 25 Somadatta
3 16.333334 16.333334 Duryodhana's
3 27.666666 27.666666 Ganges
3 17 17 Bhima's
3 151.333328 151.333328 Viswamitra
3 8 12 Panchalas
3 10.333333 10.333333 Radha
3 17.333334 17.333334 Yajnasena
3 13 13 Dasarha
3 24.666666 24.666666 Achyuta
3 16.666666 16.666666 Magadha
3 28.666666 28.666666 Kshatriya
3 17.333334 17.333334 Dwaraka
3 12.666667 12.666667 Maitreya
3 26.333334 26.333334 Panchali
3 34.666668 34.666668 Dwaitavana
3 20.333334 20.333334 Siddhas
3 26 26 Vasava
3 25.333334 25.333334 Gandiva
3 20.666666 20.666666 Heaven
3 23.666666 23.666666 Satyabhama
3 4 4 Jayadratha
3 8.666667 8.666667 Sindhu
3 10 10 Yaksha
3 24 24 Supreme
3 37.666668 37.666668 Goddess
3 13 13 Matsya's
3 20.333334 20.333334 Sairindhri
3 14.666667 14.666667 Sutas
3 21 21 Drona's
3 27.666666 27.666666 Abhimanyu
3 19.333334 19.333334 Sauri
3 7.666667 7.666667 Kshattri
3 13.666667 13.666667 Vrishni's
3 8.333333 8.333333 Nara
2 -2.5 7.5 Mahabharata
2 8 8 Snake-sacrifice
2 -15.5 27.5 Sadasyas
2 -9.5 9.5 Suka
2 19 30 Yakshas
2 -3 3 Adivansavatarana
2 -2.5 3.5 Jaimini
2 0.5 5.5 Paila
2 12 12 Yuyutsu
2 15 15 Duhsaha
2 24 24 Durmukha
2 26.5 26.5 Vivinsati
2 20.5 20.5 Jalasandha
2 23 23 Vinda
2 25 25 Anuvinda
2 26 26 Durdharsha
2 28 28 Dushpradharshana
2 29 29 Durmarshana
2 31.5 31.5 Dushkarna
2 37.5 37.5 Chitra
2 40.5 40.5 Chitraksha
2 41.5 41.5 Charuchitra
2 44 44 Durmada
2 47 47 Vivitsu
2 33.5 33.5 Sama
2 51.5 51.5 Nanda
2 55 55 Upanandaka
2 59.5 59.5 Chitravarman
2 60.5 60.5 Suvarman
2 62.5 62.5 Ayovahu
2 67 67 Bhimavega
2 68 68 Bhimavala
2 71 71 Ugrayudha
2 74.5 74.5 Dridhayudha
2 75.5 75.5 Dridhavarman
2 76.5 76.5 Dridhakshatra
2 80 80 Dridhasandha
2 81.5 81.5 Satyasandha
2 84 84 Ugrasravas
2 85 85 Ugrasena
2 90 90 Visalaksha
2 91 91 Duradhara
2 92 92 Dridhahasta
2 93.5 93.5 Suhasta
2 94.5 94.5 Vatavega
2 97.5 97.5 Adityaketu
2 99.5 99.5 Nagadatta
2 108 108 Ugra
2 109.5 109.5 Bhimaratha
2 111 111 Viravahu
2 112 112 Alolupa
2 113 113 Abhaya
2 115 115 Raudrakarman
2 118.5 118.5 Dridharatha
2 119.5 119.5 Anadhrishya
2 121.5 121.5 Viravi
2 122.5 122.5 Dhirghalochana
2 127 127 Dirghavahu
2 129 129 Vyudhoru
2 13.5 13.5 Paurava
2 15 15 Daksha
2 45.5 45.5 Asuras
2 37 37 Angiras
2 14.5 14.5 Asura
2 14.5 14.5 Drahyu
2 13 13 Puru's
2 24 24 Vasus
2 7 7 Mahabhisha
2 11 11 Pratipa
2 26 26 Vasishtha
2 4.5 4.5 Devavrata
2 14.5 14.5 Munis
2 12.5 12.5 Kurujangala
2 18 18 Vaisya
2 28 28 Sala
2 23.5 23.5 Saradwat
2 17.5 17.5 Valhika
2 12 12 Karna's
2 12 12 Adhiratha
2 13.5 13.5 Kanika
2 34 34 Sastras
2 14.5 14.5 Ekachakra
2 20 20 Naimisha
2 13.5 13.5 Nagas
2 2 2 Varga
2 -2.5 2.5 Subhadra-harana
2 18.5 18.5 Raivataka
2 20.5 20.5 Andhakas
2 22 22 Indraprastha
2 10 10 Satwata
2 20 20 Grandsire
2 23.5 23.5 Vritra
2 11 11 Jarita
2 9.5 9.5 Sarngakas
2 6.5 6.5 Danava
2 41 41 Angas
2 12 12 Yadava
2 7.5 7.5 Sisupala
2 15.5 15.5 Parasara
2 17 17 Fate
2 11 11 Fie
2 11 11 Kshatta
2 1.5 8.5 Saunaka
2 19.5 19.5 Dhaumya's
2 17 17 Kirmira
2 13.5 13.5 Dwaita
2 10 10 Pinaka
2 8.5 8.5 Yama
2 13.5 13.5 Chitrasena
2 11 11 Indra's
2 12 12 Nala
2 24.5 24.5 Agastya
2 31 31 Gandhamadana
2 10 10 Ghatotkacha
2 15 15 Arshtishena
2 19.5 19.5 Kuvera
2 2 2 Dwelling
2 35 35 Saranga
2 177 177 Visakha
2 6.5 6.5 God
2 11.5 11.5 Saindhavas
2 78 78 Kansa
2 17.5 17.5 Sudeshna
2 13 13 Kichakas
2 17 17 Susarman
2 9.5 9.5 Bhuminjaya
2 8.5 8.5 Savyasachin
2 18.5 18.5 Kanka
2 5.5 5.5 Yuyudhana
2 8.5 8.5 Upaplavya
2 11 11 Sanat-sujata
2 22.5 22.5 Gavalgana
2 16.5 16.5 Parthas
2 5 5 Devaki's
2 6.5 6.5 Kanwa
2 25.5 25.5 Vahlika
2 7.5 7.5 Devasthana
2 19 19 Dharma's
2 4 4 Hrishikesa
2 25.5 25.5 Profit
2 37 37 Aswins
2 35 35 Sattwa
2 11.5 11.5 Sankhya
2 5.5 5.5 Manipura
2 26 26 Bhagirathi
Jijith.JPG
Jijith Nadumuri Ravi
Research data published for the interest of people researching on Mahabharata.
Suggestions are welcome: email:moc.liamg|rnhtijij#moc.liamg|rnhtijij

Share:- Facebook

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License