Sanjaya

Created by Jijith Nadumuri at 07 Mar 2010 08:47 and updated at 07 Mar 2010 08:47

Sanjaya's bonds clearly shows his priorities as a narrator of Mahabharata (the Jaya portion of it). Sanjaya a Suta himself, has great affinity towards Karna, a hero who became famous as a Suta warrior, though he was a son of Yadava princess Kunti. Sanjaya was a minister serving Kuru king Dhritarashtra. After Karna, Sanjaya narrates about the battles of Drona.

Bond Strength Avg.Word.Distance Abs.Avg.Word.Distance Bond
128 12 15.828125 Karna
125 -7.128 10.6 Dhritarashtra
122 11.532787 17.631147 Drona
109 3.247706 13.522936 Arjuna
104 11.663462 17.317308 Pandavas
98 12.020409 14.979591 Duryodhana
97 7.134021 14.474227 Yudhishthira
82 5.878049 13.634147 Bhishma
43 1.930233 12.674418 Krishna
42 11.571428 16.523809 Bhima
42 20.404762 22.595238 Bharata
40 14.925 19.075001 Pandu
39 12 17.846153 Kripa
39 13.974359 17.615385 Bhimasena
38 5.578948 12.157895 Vasudeva
37 18.216217 20.486486 Kurus
34 -6.294117 9.117647 Vidura
34 17.852942 17.852942 Dhananjaya
33 15.212121 17.39394 Partha
30 10.466666 17.333334 Satyaki
28 14.071428 14.642858 Madras
27 15.814815 16.925926 Drona's
26 24.653847 25.576923 Kuru
24 12.291667 21.375 Dhrishtadyumna
24 14.583333 14.583333 Shalya
23 16.73913 19.695652 Kauravas
23 13.043478 13.73913 Pandava
21 14.476191 16.857143 Sindhus
19 -12.684211 12.684211 Vaisampayana
19 9.684211 14.842105 Bharata's
18 8 15.888889 Kunti
18 5.666667 10.555555 Suta
18 11.111111 14.555555 Kesava
17 3.470588 14.882353 Aswatthaman
16 -1.125 19.875 Panchalas
16 11.1875 13.9375 Bhurisravas
15 5.4 14.866667 Duhsasana
15 7.8 13.666667 Ghatotkacha
15 -2.066667 14.866667 Vyasa
14 14.928572 21.071428 Yuyudhana
14 14.642858 19.5 Pandu's
14 13.357142 17.642857 Sini
13 12.076923 14.692307 Rakshasa
13 9.615385 11.615385 Parthas
13 19 20.692308 Kaurava
12 11.75 14.916667 Kshatriyas
12 17.833334 22.333334 Bharatas
12 16 16.333334 Suta's
11 15.818182 15.818182 Sanjaya
11 -0.636364 19.727272 Sikhandin
11 3.454545 6.909091 Abhimanyu
11 12.454545 17.545454 Salya
11 8.909091 23.636364 Srinjayas
11 16.90909 17.636364 Janardana
11 16.181818 16.181818 Kuru's
11 17.727272 17.727272 Radha
10 -7.5 32.700001 Madhu
10 -7.3 20.299999 Indra
10 10 21.6 Santanu
10 10.2 12.2 Earth
10 5.2 10.2 Somadatta
9 4.333333 21 Draupadi
9 30 31.555555 Brahmanas
9 26 32 Ganga
9 17.222221 43 Savyasachin
9 27.666666 29.222221 Phalguna
9 12.777778 12.777778 Ashvatthama
8 6.75 16 Pritha
8 -12.375 22.375 Virata
8 16.875 19.125 Brahma
8 8.5 14.5 Bharadwaja
8 1.875 3.125 Gavalgana
8 1.375 10.875 King
8 -0.125 3.875 Parva
8 4.375 10.125 Dhritarashtra's
8 -10 21 Vrikodara
8 6.375 13.875 Suyodhana
8 22.25 22.25 Somakas
8 22.75 23 Vikarna
8 4.625 5.375 Kunti's
8 12.75 12.75 Govinda
8 1.75 15.25 Rama
8 0.5 4 Yuyutsu
7 14 16.285715 Sakuni
7 0.428571 17.571428 Subhadra
7 11.142858 15.142858 Gandiva
7 8 14 Kritavarma
7 -18 24.285715 Nakula
7 -7.142857 25.428572 Sahadeva
7 -1.571429 27 Drupada
7 11.857142 16.142857 Arjuna's
7 26.714285 26.714285 Chitrasena
7 5.285714 6.142857 Santanu's
7 -4.142857 14.428572 Gandhari
7 17.285715 18.428572 Satwata
6 1.333333 17 Vrishni
6 17.833334 20.166666 Asuras
6 13.833333 22.833334 Narayana
6 2.333333 18.666666 Lord
6 10.5 10.5 Hrishikesa
6 13.666667 14.666667 Sun
6 21.333334 21.333334 Jayadratha
5 15.6 24.4 Bhishma's
5 10.2 19 Madra
5 9.8 21 Kritavarman
5 10.2 19.799999 Suvala
5 -0.4 10.4 Vahlika
5 22.799999 22.799999 Trigartas
5 1.6 42 Prishata
5 19.200001 19.200001 Saradwat
5 5.2 17.200001 Purumitra
5 19.200001 20 Dussasana
5 13.2 13.2 Radha's
5 12.8 14 Uluka
5 24.799999 24.799999 Panchala
5 12.2 12.2 Subhadra's
5 23.4 23.4 Dhartarashtras
5 8.6 8.6 Samsaptakas
5 20.4 20.4 Vibhatsu
5 20 20 Karna's
5 -13.4 13.4 Vaishampayana
5 18.4 18.4 Pancalas
5 14 14 Subala's
5 7.8 7.8 Keshava
4 2.5 14.5 Dharma
4 0.75 17.75 Madri
4 0 10 Indra's
4 9.5 19 Supreme
4 5.25 6.75 Pritha's
4 0 33.5 Matsyas
4 23.25 23.25 Sakra
4 27 27 Bhagadatta
4 3.25 10.25 Sweta
4 13.5 13.5 Varsha
4 17.75 17.75 Devavrata
4 27.25 27.25 Rishi
4 10.75 10.75 Vrishni's
4 20.25 20.25 Rakshasas
4 12.25 12.25 Bharadwaja's
4 42.25 42.25 Rudra
4 18.75 18.75 Sinis
4 24.5 24.5 Dhananjaya's
4 17.5 17.5 Vaikartana
4 4.5 5.5 Dhaumya
3 -16 16 Sauti
3 -15 15 Kama
3 -32 32 Uttara
3 14.333333 27 Maharathas
3 -7.333333 7.333333 Saindhava
3 -0.333333 10.333333 Dwaipayana
3 9.333333 11.333333 Rishis
3 15.666667 15.666667 Sala
3 17.333334 17.333334 Yudhishthira's
3 -15.333333 30.666666 Chedis
3 38 38 Vivingsati
3 35 35 Vinda
3 37 37 Anuvinda
3 40 40 Avanti
3 8.666667 8.666667 Madhava
3 25.666666 25.666666 Asura
3 12.666667 12.666667 Dhartarashtra
3 6 6 Partha's
3 12.666667 12.666667 Drupada's
3 20 20 Suvala's
3 13 13 Prishata's
3 34.666668 34.666668 Susarman
3 7.333333 7.333333 Iravat
3 4.666667 4.666667 Alamvusha
3 15 20.333334 Kamvojas
3 -6.666667 16 Vrishasena
3 14.333333 14.333333 Death
3 24 24 Destroyer
3 7.666667 7.666667 Devaki's
3 35 35 Brahmana
3 6 17.333334 Duryodhana's
3 15.333333 15.333333 Sudarsana
3 8.333333 9.666667 Indrasena
3 12.333333 12.333333 Vikartana
3 7.333333 7.333333 Alayudha
3 11.666667 11.666667 Vikartana's
3 11.666667 11.666667 Jishnu
3 7.666667 7.666667 Duhshasana
3 21.666666 21.666666 Dasharha's
2 15 44 Jarasandha
2 9.5 12.5 Pasupata
2 6 15 Gandharvas
2 5.5 25.5 Matsya
2 1 4 Akshauhinis
2 -18 18 Narada
2 -21 21 Sakti
2 -0.5 18.5 Dhristadyumna
2 -13 13 Virata's
2 10 10 Mahadeva
2 5 5 Upaplavya
2 2 7 Ajatasatru
2 31.5 31.5 Vedas
2 21 21 Creator
2 3.5 3.5 Hastinapura
2 -5.5 18.5 Vrishnis
2 9 9 Satyavrata
2 5 5 Krishna-Dwaipayana
2 1.5 5.5 Janamejaya
2 0 8 Dasarha's
2 11.5 11.5 Kali
2 15.5 17.5 Kshatriya
2 15 15 Kurujangala
2 15 15 Meru
2 -11.5 18.5 Nila
2 20.5 20.5 Siddhas
2 6 6 Sakadwipa
2 16 16 Gavalgani
2 6.5 6.5 Kauravya
2 -17.5 17.5 Jamadagni
2 21.5 21.5 Yudhisthira
2 -3 3 Gita
2 0 29 Yoga
2 17 17 Somadatta's
2 -13.5 13.5 Destiny
2 8 8 Ganga's
2 58.5 58.5 Kosalas
2 29.5 29.5 Vijaya
2 -4 4 Day
2 17 17 Danavas
2 24 24 Durmarshana
2 -8 8 Amvika
2 14 14 Malavas
2 14.5 14.5 Yavanas
2 12 12 Atiratha
2 22 22 Kusa
2 -2 6 Jaya
2 42 42 Krishna's
2 26.5 26.5 Sudakshina
2 34 34 Srutayudha
2 26 26 Bhojas
2 10.5 10.5 Vrihatkshatra
2 25 25 Duhsasana's
2 16.5 16.5 Yakshas
2 24 24 Praya
2 3.5 9.5 Sini's
2 47.5 47.5 Yuga
2 17.5 24.5 Vasava
2 21.5 21.5 Varuna
2 32 32 Vritra
2 -6.5 9.5 Kuntis
2 5.5 5.5 Adhiratha
2 6 6 Yayati
2 10 10 Nahusha
2 1.5 3.5 Fie
2 17.5 17.5 Shukra
2 19.5 19.5 Brihaspati
2 -16 16 Pandya
2 21 21 Shakuni
2 16.5 16.5 Kaikayas
2 13.5 13.5 Savyasaci
2 11 11 Mlecchas
2 -15 15 Island-born
2 -3.5 5.5 Sudharma
2 8.5 8.5 Vaisya
Jijith.JPG
Jijith Nadumuri Ravi
Research data published for the interest of people researching on Mahabharata.
Suggestions are welcome: email:moc.liamg|rnhtijij#moc.liamg|rnhtijij

Share:- Facebook

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License