Rishis

Created by Jijith Nadumuri at 07 Mar 2010 08:26 and updated at 07 Mar 2010 08:26

Rishis strong bond with the Gandharvas is very strange.

Bond Strength Avg.Word.Distance Abs.Avg.Word.Distance Bond
85 2.317647 9.823529 Gandharvas
69 0.536232 7.463768 Pitris
68 -0.970588 13.735294 Brahma
67 9.641791 26.895523 Vedas
64 13.5625 27.71875 Brahmanas
53 4.075472 7.660378 Siddhas
50 -4.42 12.5 Bhishma
49 14.551021 14.551021 Rishis
48 -5.5 12.833333 Narada
46 -0.826087 15.304348 Brahman
46 4 9.043478 Narayana
38 -15.157895 26.894737 Indra
37 9.675675 14.594595 Apsaras
32 -10.75 42.125 Lord
31 6.032258 28.935484 Bharata
31 12 27.67742 Yudhishthira
29 0.586207 13.206897 Grandsire
29 -1.310345 16.413794 Rishi
29 9.068966 14.793103 Vasishtha
29 -0.482759 12.344828 Asuras
26 -12.423077 34.423077 Krishna
25 3.92 15.76 Yakshas
23 4.782609 6.26087 Nara
22 0.909091 14.636364 Bhrigu
22 3.272727 9.090909 Mahadeva
21 -14.285714 15.904762 Vaisampayana
21 0.095238 11.714286 Rakshasas
21 -4.666667 13.809524 Vyasa
20 2.75 11.55 Nagas
20 -9.9 26.4 Vishnu
18 -13.5 18.166666 Vasus
18 -27.277779 50.611111 Soma
18 13.944445 15.166667 Charanas
17 -11.176471 21.882353 Agni
17 -21.294117 28.117647 Rama
16 1.875 12.375 Nahusha
16 -12.375 23.625 Rudras
16 15.1875 22.3125 Agastya
16 -0.8125 30.3125 Earth
15 -10.8 15.2 Adityas
15 -6.133333 17.733334 Brahmana
15 -0.866667 15.533334 Kasyapa
15 1.266667 23.133333 Asura
15 -7.466667 18 Sakra
15 9.733334 33.466667 Yoga
14 -5.142857 14.571428 Sadhyas
14 -40.142857 43.285713 Arjuna
14 -1.785714 63.357143 Sun
14 -12.785714 18.214285 Maruts
14 1.5 10.071428 Pandu
14 -2.285714 10.428572 God
14 15.071428 26.928572 Sarasvati
13 4.153846 12.923077 Atri
13 5.384615 8.307693 Vedic
13 8.307693 16.923077 Angiras
12 -1.416667 15.25 Dhritarashtra
12 -7 9.166667 Pandavas
12 -6.75 12.25 Markandeya
12 6.583333 23.083334 Rudra
12 17.583334 53.916668 Soul
11 2.818182 13.909091 Munis
11 22.09091 37.363636 Deity
11 9.818182 22.727272 Danavas
10 9.1 30.5 Pisachas
10 -16.6 18.200001 Vrihaspati
10 5.5 15.5 Kesava
10 -4.3 16.299999 Kuru
10 41.099998 48.5 Viswamitra
10 23.4 36.200001 Vasudeva
10 19 30.200001 Supreme
9 -4 18.444445 Kuru's
9 4.666667 15.777778 Kinnaras
9 14.888889 92.666664 Varuna
9 21.111111 27.333334 Himavat
9 -19.888889 19.888889 Viswedevas
9 -20.111111 34.777779 Heaven
8 -0.625 13.125 Aswins
8 30 49.75 Creator
8 1.5 21 Vasava
8 3.625 12.125 Muni
8 8.75 17.25 Parvata
8 1.25 16.75 Kshatriya
8 7 10 Arundhati
8 -0.5 6.25 Baladeva
8 196.625 211.125 Emancipation
8 13.75 13.75 Trita
8 140.25 147 Sankhya
7 -0.428571 11 Guhyakas
7 -14.857142 14.857142 Parva
7 -5 12.714286 Brahmacharya
7 -41.42857 82.285713 Yama
7 -0.142857 27.285715 Truth
7 3.571429 11.285714 Kurus
7 52.714287 69.571426 Kunti
7 0.857143 11.142858 Ganga
7 11.714286 20.571428 Janardana
7 -9 18.142857 Madhu
7 18.571428 21.142857 Manu
7 -13.714286 13.714286 Partha
7 14.428572 25.857143 Drona
7 3.142857 7.428571 Prajapatis
7 8 14 Yogins
6 6.166667 10.5 Naimisha
6 4.333333 4.333333 Valakhilyas
6 6.166667 12.166667 Pulastya
6 32 47.666668 Bharata's
6 2.666667 7.666667 Bharadwaja
6 2.5 6.5 Gautama
6 4.5 9.833333 Daityas
6 -6.333333 17.666666 Surya
6 0.166667 11.833333 Vaka
6 -4.166667 17.833334 Suka
6 -5.5 10.5 Pritha
6 4.666667 15.333333 Vadari
6 -29 52.333332 Prajapati
6 16.166666 19.833334 Hari
6 10.333333 52 Upanishads
6 -18.166666 23.833334 Siva
6 35.833332 54.166668 Swaha
6 14.833333 14.833333 Vritra
6 30.666666 39.333332 Meru
6 30.666666 40 Dharma
6 -3.333333 18.333334 Beings
5 -21.200001 32.799999 Madhava
5 -3.8 15.4 Saunaka
5 9.2 14 Pulaha
5 12.8 16.4 Kratu
5 -21 29.4 Saddhyas
5 -4.4 8 Jamadagni
5 12.4 19.6 Rakshasa
5 -3.4 18.6 Devala
5 3 12.6 Pinaka
5 7.2 10.4 Kapila
5 40.400002 40.400002 Seas
5 15.6 28.799999 Rivers
5 -35.400002 52.200001 Kuvalaswa
5 8.2 15 Marichi
5 11.4 16.200001 Mantras
5 -75.400002 104.599998 Master
5 4.4 9.2 Uragas
5 13.4 13.4 Vidyadharas
5 44.799999 46 Island-born
5 3 7 Regents
5 6.8 6.8 Ekata
5 4.4 9.6 Vasu
4 -13 18 Puranas
4 3.25 10.75 Janamejaya
4 5.5 8 Pandava
4 -8.75 10.25 Purana
4 67.25 67.25 Kartikeya
4 15.25 15.25 Kshatriyas
4 2.25 11.25 Prithu
4 -36.75 36.75 King
4 -7.5 16.5 Samvarana
4 45.25 48.75 Suparnas
4 19 19 Viswavasu
4 -22.75 22.75 Vayu
4 -3.25 14.25 Universe
4 -1 17.5 Asita
4 -2 13.5 Dalvya
4 15.75 18.75 Kausika
4 -11.25 21.25 Dhananjaya
4 8.25 31.75 Gandharva
4 7.75 18.25 Deities
4 2.25 14.25 Homa
4 -17 20 Jamadagni's
4 34.25 44.25 Uma
4 -5.5 7 Pushkara
4 13.5 13.5 Kurukshetra
4 46.5 63 Snakes
4 0.5 21.5 Bhrigu's
4 3.5 26 Samans
4 -8.25 8.25 Salya
4 -22 51 Self
4 -7.25 18.75 Bharatas
4 16.25 16.25 Vishvamitra
4 -14 14 Ashvinis
4 12 12 Yatis
4 73.25 73.25 Seasons
4 36.5 36.5 Planets
4 233.25 238.75 Moon
4 -11.25 18.75 Srutis
4 -50.25 60.25 Righteousness
4 5.25 5.25 Dwita
4 0.75 8.75 Sanatkumara
3 -14 14 Khandava
3 1.333333 9.333333 Vinata
3 -9.333333 13.333333 Satyavati
3 -13 13 Sambhava
3 66 78.666664 Garuda
3 4.666667 4.666667 Vaikhanasas
3 3.666667 9.666667 Maitreya
3 10 20.666666 Dhaumya
3 -7.333333 10.666667 Sabha
3 -6.666667 12 Marutas
3 30.666666 92.666664 Veda
3 1 7.666667 Manasa
3 -20 21.333334 Dwaipayana
3 -8.666667 14.666667 Purandara
3 13.333333 13.333333 Pritha's
3 -1.666667 11.666667 Sankara
3 -9.333333 11.333333 Sanjaya
3 -32 32 Rajasuya
3 11 13 Pannagas
3 24 24 Mountains
3 28.666666 28.666666 Isana
3 16.333334 19 Galava
3 16.666666 36.666668 Dhundhu
3 13 13 Skanda
3 -16 54.666668 Fire
3 -39.333332 39.333332 Sukra
3 -12 12 Govinda
3 -3.333333 15.333333 Kanwa
3 -12.333333 13.666667 Duryodhana
3 -1 14.333333 Sthanu
3 8 12 Mahadeva's
3 -39.666668 49.666668 Time
3 48.333332 51 Hara
3 14.666667 26.666666 Daksha
3 49.333332 49.333332 Sachi
3 136.666672 136.666672 Day
3 -25.333334 47.333332 Aditya
3 -8.666667 8.666667 Krita
3 1.333333 7.333333 Vena
3 8 9.333333 Sraddhas
3 52 52 Eternal
3 3 7 Self-born
3 58.333332 156.333328 Sattwa
3 78.333336 78.333336 Prakriti
3 -60 102.666664 Chandramas
3 20.333334 20.333334 Oceans
3 -4.333333 11.666667 Kalpa
3 -5.666667 21 Aniruddha
3 -2.666667 19.333334 Brahmanicide
3 -6.333333 6.333333 Vrishadarbhi
3 -3.666667 13.666667 Yatudhani
2 8 8 Suta
2 -92 92 Arjuna's
2 -53 61 Prabhasa
2 -88.5 88.5 Subhadra
2 -21 21 Gandiva
2 -15 16 Mandapala
2 8.5 32.5 Lomaharshana
2 15.5 15.5 Yayavaras
2 17 17 Parvati
2 -3.5 8.5 Apsara
2 -4 10 Menaka
2 -11.5 13.5 Yayati
2 16.5 16.5 Vali
2 13 13 Krishna-Dwaipayana
2 -12.5 35.5 Suvala
2 -10 10 Kauravas
2 -11.5 11.5 Agnihotra
2 -25 25 Vivaswat
2 32.5 32.5 Vina
2 -13 13 Gotama
2 20.5 20.5 Vanaprasthas
2 16.5 16.5 Marichipas
2 -6 15 Tilottama
2 -16.5 16.5 First
2 -1.5 17.5 Arvavasu
2 14 14 Sunaka
2 25 25 Tittiri
2 -6 9 Pururavas
2 -18 18 Vidura
2 -14 14 Suhotra
2 -5 6 Vasistha
2 39 39 Riks
2 16.5 16.5 Mankanaka
2 17 17 Bhargava
2 0 7 Guha
2 15 18 Brahmarshis
2 -40.5 40.5 Sacrifices
2 -7.5 7.5 Holy
2 5 9 Vaikanasas
2 32 32 Yogin
2 14 14 Valkhilyas
2 9 23 Science
2 36.5 36.5 Clouds
2 -13 13 Seven
2 5 19 Airavata
2 -53.5 53.5 Daitya
2 11 11 Utanka
2 14 14 Mothers
2 15.5 15.5 Mahasena
2 -15 15 Fire-god
2 7.5 29.5 Mahisha
2 166 166 Visakha
2 9 9 Jaya
2 -0.5 13.5 Gaya
2 0 8 Dasarha's
2 11 11 Santanu's
2 -8.5 32.5 Prana
2 -11.5 11.5 Satyaki
2 -28 28 Kasi
2 12.5 12.5 Yamuna
2 12 12 Yuga
2 2.5 4.5 Om
2 13 13 Gandhamadana
2 -14 14 Gods
2 8.5 24.5 Bhagiratha
2 -29.5 56.5 Amvarisha
2 -15 15 Vena's
2 -3.5 12.5 Srinjaya
2 12.5 12.5 Emperor
2 13 13 Garga
2 40.5 57.5 Destroyer
2 97 97 Aruna
2 17 17 Dharmas
2 -78 78 Dhatri
2 -17.5 29.5 Bhaga
2 -23 23 Mitra
2 51 51 Sky
2 140.5 140.5 Trees
2 50.5 54.5 Aditi
2 60 60 Sri
2 72.5 82.5 Kala
2 93.5 93.5 Night
2 11 11 Richs
2 8 8 Kusa
2 -6.5 6.5 Munjaprishtha
2 -91 91 Energy
2 -50 50 Niriti
2 -16.5 16.5 Sadasyas
2 -11 11 Medhatithi
2 1.5 6.5 Varhishada
2 -6.5 19.5 East
2 39.5 39.5 Unmanifest
2 2.5 4.5 Adhyatma
2 -17 17 Tandya
2 32.5 48.5 Yoga-puissance
2 317 317 Yugas
2 4.5 11.5 Janaka
2 -19.5 37.5 Nishadas
2 9.5 12.5 Chitra-sikhandins
2 9.5 9.5 Ocean
2 11.5 21.5 Island
2 0.5 7.5 Pravritti
2 7 12 Nivritti
2 16.5 16.5 Purusha
2 2.5 2.5 Dhruva
2 21.5 21.5 Karma
2 41 41 Savitri
2 34.5 34.5 Years
2 -15 15 Tandi
2 -29 29 Upamanyu
2 4 4 Daruka
2 -23.5 27.5 Diksha
2 0.5 12.5 Chyavana
2 -6.5 6.5 Devaki
2 -11.5 11.5 Taraka
2 12 12 Agni's
2 3 3 Pramathas
2 16 16 Phenapas
2 93.5 93.5 Ordainer
2 -95.5 199.5 Boar
2 -7.5 7.5 Gandhari
2 -15.5 15.5 Vaishampayana
Jijith.JPG
Jijith Nadumuri Ravi
Research data published for the interest of people researching on Mahabharata.
Suggestions are welcome: email:moc.liamg|rnhtijij#moc.liamg|rnhtijij

Share:- Facebook

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License