Rishi

Created by Jijith Nadumuri at 07 Mar 2010 07:25 and updated at 07 Mar 2010 07:25

Bond Strength Avg.Word.Distance Abs.Avg.Word.Distance Bond
91 -0.175824 4.285714 Narada
45 -0.777778 10.244445 Vyasa
45 -12.8 15.422222 Vaisampayana
42 -2.690476 18.404762 Yudhishthira
42 -15.761905 16.333334 Bhishma
39 0.615385 8.564102 Brahmana
34 17.647058 17.647058 Rishi
34 2.352941 22.764706 Vedas
31 -0.870968 5.580645 Vasishtha
29 0.413793 27.379311 Brahmanas
26 0 16.846153 Rishis
25 2.04 9.48 Bharata
24 1.958333 20.375 Brahma
24 3.25 11.666667 Narayana
21 -28.857143 44.952381 Dhritarashtra
20 -10.25 37.549999 Pandavas
19 -6 12.421053 Janamejaya
19 8.684211 10.789474 Kasyapa
18 5.333333 14.444445 Pandu
18 -19.944445 20.722221 Parva
18 5.444445 12.111111 Viswamitra
16 16.5625 25.1875 Indra
16 0 4.25 Island-born
15 11.266666 19.933332 Krishna
14 -3.428571 9.571428 Lomasa
14 -0.5 21.071428 Lord
14 7.142857 16.142857 Vrihaspati
13 7.923077 15 Yoga
13 -1.153846 3.153846 Agastya
13 2.076923 7.923077 Jaratkaru
13 10.076923 14.384615 Earth
13 3.923077 11.923077 Angiras
12 5.833333 15.166667 Mahadeva
12 14.5 16.5 Parasara
12 8.333333 8.666667 Utanka
12 2.416667 3.083333 Bhrigu
12 3.333333 15.666667 Kshatriya
12 0.333333 9.833333 Sudra
12 0.583333 6.916667 Nahusha
11 -6.363636 13.454545 Drona
11 19.272728 23.09091 Asuras
11 9.363636 16.09091 Rama
10 13 26.200001 Arjuna
10 -9.2 13.4 Agni
10 8.8 18.4 Markandeya
10 -12.6 12.6 Sauti
10 0.5 4.9 Bharadwaja
10 -0.7 10.3 Kanwa
10 6.4 11.2 Surya
10 1.3 17.1 Kunti
10 6.9 15.1 Nara
10 17.200001 19.200001 Kapila
10 6.8 9 Bhrigu's
9 2.111111 23.222221 Dharma
9 -16.222221 30.888889 Vidura
9 -4.222222 6.222222 Janaka
9 -8.555555 10.333333 Bharata's
9 -0.555556 13.222222 Brahman
9 3.222222 17.444445 Sakra
9 4.666667 16.444445 Himavat
9 9 14.333333 Gautama
9 1.777778 9.555555 Kusika
8 3.5 5 Dwaipayana
8 -8.25 38.75 Dhaumya
8 4 11.25 Varuna
8 2.875 4.375 Atri
8 1.625 19.875 Grandsire
8 1 13.75 Pritha
8 3.5 11.75 Kuru's
8 2.625 11.375 Supreme
8 2.125 10.875 Suka
7 -16.428572 24.428572 Duryodhana
7 5 10.714286 Rakshasa
7 17.857143 28.714285 Ganga
7 9.142858 18 Pitris
7 22.857143 44.57143 Kuru
7 9.142858 21.714285 Galava
6 -0.166667 7.5 Ashtavakra
6 10.166667 20.833334 Vedic
6 -1 12 Astika
6 -13.333333 13.333333 Vasuki
6 1.5 5.833333 Satyavati
6 14.333333 16.333334 Daksha
6 17.333334 17.333334 Arghya
6 3.5 5.5 Apsara
6 1 1 Durvasa
6 9.5 16.166666 Rudra
6 -0.833333 3.833333 Mandapala
6 -7.833333 11.166667 King
6 3.666667 8.333333 Jamadagni
6 15.333333 15.333333 God
6 0 11 Sankhya
6 8.833333 8.833333 Chyavana
6 0.5 1.166667 Vadanya
5 6.2 13.8 Sadasyas
5 -22.200001 37.400002 Sun
5 -9.8 18.200001 Maitreya
5 9 9 Panchala
5 12 13.6 Kshatriyas
5 3.4 6.2 Utathya
5 10.8 18.4 Kurus
5 6.2 8.2 Saktri
5 27 33 Creator
5 4.6 5.8 Sarasvati
5 4.6 12.6 Trita
5 5.2 8 Chandala
4 -13.25 18.75 Panchalas
4 7.5 21 Draupadi
4 6.75 15.75 Bhima
4 2.75 7.25 Asura
4 34.25 35.75 Saraswati
4 1 1 Dadhichi
4 -6.25 9.25 Krishna-Dwaipayana
4 11.25 17.75 Apsaras
4 2.75 2.75 Devala
4 2 21 Gandharva
4 4.25 7.75 Bharatas
4 -13.25 13.25 Saudasa
4 17.25 17.25 Ghritachi
4 19 19 Tapati
4 -9.25 9.25 Gadhi
4 29 29 Rakshasas
4 7 7 Asita
4 18.25 18.25 Vishnu
4 6.75 6.75 Parvata
4 -3.25 10.25 Ilwala
4 3 6.5 Manu
4 28 34.5 Soul
4 -0.5 4 Vamadeva
4 15.5 15.5 Vami
4 -9 17 Atreya
4 -1.25 10.25 Ashtaka
4 17.5 17.5 Wind
4 -1.5 6 Matali
4 -27.25 27.25 Sanjaya
4 -12.25 13.75 Dhananjaya
4 5 7 White
4 6 7.5 Island
4 1.5 7 Ocean
4 15.75 15.75 Kusa
4 -3 13.5 Yama
4 4.25 4.25 Nachiketa
3 -8 12.666667 Vasudeva
3 1.333333 1.333333 Sthulakesa
3 -1.333333 4 Ruru
3 34.666668 50.666668 Garuda
3 60.666668 67.333336 Suta
3 31 33 Munis
3 40 43.333332 Sukra
3 40.666668 40.666668 Tumvuru
3 9.333333 20 Gandharvas
3 -36 36 Sambhava
3 13.333333 19.333334 Menaka
3 11.333333 11.333333 Sakuntala
3 -12 16 Devayani
3 -10 10 Sarmishtha
3 0 1.333333 Apava
3 19.666666 21.666666 Vasus
3 36.666668 36.666668 Mandavya
3 -9.333333 14.666667 Gandhari
3 7.333333 14 Dhritarashtra's
3 1 1 Agnivesa
3 -0.333333 3 Welcome
3 8 13.333333 Savitri
3 18.333334 18.333334 Samvarana
3 -2.666667 6 Vasishtha's
3 -7 7 Nandini
3 -4 8 Muni
3 12.333333 12.333333 Rishi's
3 0.333333 10.333333 Sabha
3 0.333333 6.333333 Vrihadratha
3 -6 7.333333 Mankanaka
3 21 30.333334 Samvarta
3 25.666666 31 Pulastya
3 12.666667 12.666667 Death
3 7.666667 22.333334 Deity
3 -10 18.666666 Madhu
3 -3 5.666667 Sadhyas
3 5 9.666667 Yayati
3 -3 8.333333 Srinjaya
3 4.666667 4.666667 Vishvamitra
3 -10.333333 10.333333 Vaishampayana
3 2.333333 2.333333 Asita-Devala
3 59.333332 59.333332 Marichi
3 24.666666 24.666666 Mind
3 1 1 Medhatithi
3 -11 12.333333 Panchasikha
3 -3.333333 8 Yajnavalkya
3 2.666667 2.666667 Shoma
3 -3.666667 15 Uma
3 25.333334 25.333334 Vadari
3 2.333333 2.333333 Suparna
3 1 1 Apantaratamas
3 -5.666667 9.666667 Sraddha
3 -1.333333 6.666667 Krita
3 4 6.666667 Gritsamada
3 23 23 Panchachuda
3 -1 5 Devasarman
3 0 4.666667 Vipula
3 1 1 Uddalaki
3 18 24 Righteousness
3 -5 6.333333 Danavas
2 65 65 Purana
2 -30.5 30.5 Artha
2 -28.5 28.5 Kama
2 -38.5 38.5 Surabhi
2 -6 8 Krishna's
2 7 7 Vatapi
2 7.5 7.5 Lopamudra
2 -50.5 50.5 Jantu
2 -5.5 17.5 Sivi
2 10 10 Vandi
2 62.5 67.5 Vena
2 -4.5 12.5 Parikshit
2 -14.5 14.5 Saunaka
2 9.5 9.5 Vibhavasu
2 5.5 5.5 Vajra
2 1 1 Samika
2 -36 36 Adivansavatarana
2 19.5 26.5 Pradha
2 30 30 Alamvusha
2 30 30 Misrakesi
2 33.5 33.5 Tilottama
2 32 32 Rambha
2 28.5 28.5 Amrita
2 -8.5 8.5 Commanded
2 -6 7 Marut
2 -24 24 Dyu
2 -9.5 20.5 Kakshivat
2 -7.5 7.5 Vali
2 -1.5 19.5 Yamuna
2 1 25 Kosala
2 3 3 Uddalaka
2 9 9 Swetaketu
2 -6.5 6.5 Viswamitra's
2 9.5 9.5 Kalmashapada
2 14.5 14.5 Meru
2 63 63 Vipasa
2 76 76 Satadru
2 3 3 Aurva
2 -20.5 20.5 Vaivahika
2 -3 4 Drupada
2 14 14 Jarita
2 8.5 8.5 Lapita
2 -5 21 Puranas
2 4.5 12.5 Agnihotra
2 5 5 Vasava
2 1 1 Vaka
2 -0.5 2.5 Indra's
2 8.5 8.5 Vritra
2 6.5 6.5 Pratardana
2 -5.5 7.5 Vasumanas
2 -17 27 Dhundhu
2 86 86 Moon
2 -14 14 Pandu's
2 7.5 12.5 Water
2 1 1 Visravas
2 -3.5 7.5 Srutis
2 -41 49 Veda
2 2 2 Sanat-sujata
2 -7.5 7.5 Kripa
2 -7 7 Eternal
2 56 56 Nagas
2 46 60 Vinata
2 -4 7 River
2 -9 9 Kunti's
2 -11.5 11.5 Kuvera
2 12 12 Soma
2 3 3 Devasthana
2 7.5 7.5 Sandilya
2 14 21 Atri's
2 11 63 Vayu
2 36 42 Pulaha
2 41 45 Kratu
2 51 63 Uluka
2 1 1 Dattatreya
2 2 2 Usanas
2 2.5 5.5 Profit
2 9.5 9.5 Kailasa
2 17.5 17.5 East
2 -11 11 Janadeva
2 8 14 Sree
2 14.5 14.5 Emancipation
2 1 4 Gandhavati
2 43.5 43.5 Yati
2 -4 12 Janaka's
2 18 18 Jiva
2 -0.5 7.5 Engaged
2 1 4 Mandakini
2 26.5 26.5 Yogin
2 18 18 Kalpa
2 24 24 Light
2 32 32 Space
2 -8 16 Ekata
2 33.5 33.5 Aswins
2 -5 8 Hari
2 6 6 Saraswat
2 4.5 8.5 Self-born
2 -17 17 Sachi
2 6.5 13.5 Homa
2 16 16 Vrishi
2 1 1 Tandin
2 -5 6 Upamanyu
2 8.5 13.5 Treasures
2 6.5 10.5 Vaisravana
2 -7 7 Sila
2 -1 4 Pratarddana
2 9.5 9.5 Yoga-power
2 -3.5 25.5 Heaven
2 1.5 1.5 Suvarna
2 14.5 14.5 Ritwiks
2 2 5 Rukmini
2 -10 10 Anger
2 -5.5 6.5 Durvasas
Jijith.JPG
Jijith Nadumuri Ravi
Research data published for the interest of people researching on Mahabharata.
Suggestions are welcome: email:moc.liamg|rnhtijij#moc.liamg|rnhtijij

Share:- Facebook

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License