Partha

Created by Jijith Nadumuri at 07 Mar 2010 07:08 and updated at 07 Mar 2010 07:08

Bond Strength Avg.Word.Distance Abs.Avg.Word.Distance Bond
102 -1.833333 11.656863 Karna
93 -0.892473 6.075269 Krishna
62 -2.274194 13.532258 Drona
41 2.560976 11.097561 Bhishma
38 0.526316 10.842105 Yudhishthira
35 -3.657143 9.657143 Arjuna
33 -0.212121 6.393939 Vasudeva
32 -15.09375 17.34375 Sanjaya
30 4.333333 13.2 Bharata
29 6.62069 13.379311 Indra
28 -1.321429 17.035715 Duryodhana
27 4.444445 13.703704 Pandu
26 13.769231 13.769231 Partha
23 5.782609 11.608696 Gandiva
23 3.434783 12.304348 Satyaki
21 0.857143 13.809524 Drona's
20 0.55 6.85 Kesava
20 -2.5 14.9 Kuru
20 -5.4 13.1 Suta's
19 1.157895 20.421053 Kripa
18 3.666667 12.333333 Sindhus
16 -0.375 9.5 Bhimasena
16 -4.1875 9.8125 Bhima
16 5 10 Kauravas
15 -5.666667 14.6 Dhritarashtra
15 5.466667 12.8 Kurus
15 4.2 8.6 Pandavas
14 -9.214286 9.214286 Vaisampayana
12 6.75 9.916667 Earth
11 7.545455 14.090909 Sun
11 4.454545 16.818182 Kunti
11 -1.818182 9.818182 Govinda
11 6.090909 7.181818 Karna's
11 14.363636 16.363636 Dhananjaya
11 -3.090909 6.181818 Keshava
10 11.6 13 Asura
10 1.1 7.1 Virata's
10 14.5 14.5 Death
9 -1.444444 9 Panchalas
9 -6.444445 11.333333 Radha
9 7 12.111111 Kaurava
9 1.333333 14 Dhrishtadyumna
9 16.111111 18.111111 Sakra
9 16.666666 19.333334 Asuras
8 9.375 13.125 Brahma
7 6.142857 23 Pandava
7 -0.285714 8 Gandharva
7 4.428571 7.857143 Janardana
7 6.285714 11.714286 Rudra
7 1 9 Gandharvas
7 7.142857 12 Vasava
7 13.714286 13.714286 Rishis
7 -1.857143 7.857143 Jayadratha
7 11.142858 12.571428 Bharatas
7 -8.714286 15.285714 Kshatriyas
7 -5.714286 13.428572 Susarman
7 16.428572 21.285715 Yuga
7 0.714286 6.428571 Bharata's
7 2.285714 9.714286 Bhagadatta
6 0.166667 5.833333 Indra's
6 -4.833333 8.5 Agni
6 4 20.666666 Santanu
6 -3.166667 24.833334 Aswatthaman
6 4.166667 13.5 Partha's
6 8.666667 11 Pritha
6 1.333333 12.666667 Ganga
6 -2.5 8.833333 Trigartas
6 -3.833333 8.166667 Dussasana
6 -9.666667 12.666667 Madras
5 8.4 10.8 Mahadeva
5 12.2 21.4 Yudhishthira's
5 -2.4 8 Vrishni
5 3 11.4 Janamejaya
5 -3.8 11.8 Virata
5 -0.4 11.2 Uttara
5 1.2 9.6 Duryodhana's
5 -4.8 19.200001 Brahmana
5 -2.4 18.4 Rama
5 -22.799999 22.799999 Salya
5 3.2 7.6 Somakas
5 6 7.2 Dhartarashtra
5 1.2 4.4 Madhava
5 4.4 16.799999 Vrishnis
5 7.8 12.2 Bhurisravas
5 10.4 10.4 Dharma
4 -7.25 9.75 Kshatriya
4 -7.5 7.5 Parva
4 11.25 12.75 Rakshasa
4 -4.5 7 Purandara
4 0 6 Sauri
4 3.5 7 Vrikodara
4 15.75 19.25 Nakula
4 -8.25 15.75 Suyodhana
4 6 7 Saradwat
4 0.5 5.5 Kripa's
4 8.75 12.25 Kanka
4 10 10 Bhishma's
4 15.25 15.25 Yama's
4 -5.25 12.25 Hrishikesa
4 8 11.5 Dhritarashtra's
4 -4.5 9 Vedas
4 3.75 11.25 Danavas
4 -14 14 Sudakshina
4 4.75 12.25 Abhimanyu
4 9 9 Vritra
4 -4.25 7.25 Srinjayas
4 -2.75 2.75 Kunti's
4 1 7.5 Pragjyotishas
4 2.5 9.5 Vrishasena
4 9.5 16.5 Destroyer
4 -12 21 Shalya
4 10.5 10.5 Pancalas
4 1.75 16.25 Shikhandi
3 22 22 Vishnu
3 14.666667 14.666667 Brahmanas
3 3 5 Vasishtha
3 14.333333 20.333334 Lord
3 10 10 Satwata
3 17.666666 17.666666 Kamyaka
3 7.333333 10 Nagas
3 14.333333 14.333333 Uragas
3 11.333333 14.666667 Varuna
3 -4.333333 22.333334 Vala
3 14 14.666667 Yama
3 -2.666667 10.666667 Devaki
3 -16.666666 16.666666 Yadavas
3 -4 13.333333 Subhadra's
3 1 1 Sikhandin
3 3 10.333333 Vibhatsu
3 -16 21.333334 Yuyudhana
3 -0.333333 10.333333 Maheswara
3 -5.333333 9.333333 Srutayudha
3 13 13 Arjuna's
3 -1.666667 11.666667 Kuru's
3 -14.666667 20 Phalguna
3 6 7.333333 Rakshasas
3 -31.666666 39 Ashvatthama
3 -1.333333 3.333333 Savyasaci
3 -3 11 Draupadi
3 11.666667 25.666666 Andhakas
2 -1.5 2.5 Shoot
2 -9.5 9.5 Bharadwaja
2 -33 33 Brahmacharya
2 3 3 Samvarana
2 3 5 Viswamitra
2 0 4 Nandini
2 -8.5 8.5 Chaitraratha
2 -13 24 Uma
2 8.5 11.5 Pinaka
2 -22 22 Rudras
2 -18.5 18.5 Maruts
2 15 15 Magadha
2 -10.5 10.5 Kama
2 -1 11 Kimpurushas
2 -5.5 5.5 Dharma's
2 0.5 10.5 Time
2 -1.5 3.5 Narada
2 -5.5 9.5 Samsaptaka
2 5 20 Matsyas
2 -0.5 14.5 Sami
2 34 34 Himalayan
2 0 5 Vikartana's
2 -8 8 Chitrasena
2 9.5 9.5 Matsya
2 -16.5 16.5 Savyasachin
2 -14.5 14.5 Ganga's
2 26 26 Sini
2 10.5 10.5 Yadu's
2 -8 8 Kekayas
2 -3.5 11.5 Iravat
2 14.5 14.5 Budha
2 16.5 16.5 Sukra
2 -11.5 11.5 Kamvojas
2 -19.5 19.5 Valhikas
2 2.5 6.5 Madhu's
2 4.5 4.5 Dussasana's
2 -6 6 Panchala
2 6 6 Salya's
2 -13 13 Malavas
2 -11.5 11.5 Amvashthas
2 14.5 14.5 Prishata's
2 -15.5 15.5 Dhananjaya's
2 4.5 4.5 Khandava
2 -5.5 5.5 Suvahu
2 16 22 Sudharman
2 -1.5 7.5 Samsaptakas
2 11.5 13.5 Naraka
2 -5.5 5.5 Struck
2 -6.5 6.5 Fie
2 -18 18 Pandu's
2 19 19 Siddhas
2 11 24 Surya
2 2 4 Panchajanya
2 3 3 Sudakshina's
2 0.5 13.5 Yudhamanyu
2 -1 8 Praya
2 -3.5 3.5 Saradwata's
2 1.5 8.5 Akshauhinis
2 -3 5 Devaki's
2 18.5 18.5 Daityas
2 -11 11 God
2 23 23 Asta
2 13 13 Hrishikesha
2 -6.5 9.5 Victory
2 0.5 2.5 Susharma
2 17 17 Satanika
2 -8 14 Dwaita
2 2 5 Yadus
2 13.5 18.5 Sahadeva
2 6 6 Narayana
2 -11 11 Mlecchas
2 17 17 Namuci
2 -17.5 17.5 Surya's
Jijith.JPG
Jijith Nadumuri Ravi
Research data published for the interest of people researching on Mahabharata.
Suggestions are welcome: email:moc.liamg|rnhtijij#moc.liamg|rnhtijij

Share:- Facebook

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License