Pandu

Created by Jijith Nadumuri at 07 Mar 2010 07:00 and updated at 07 Mar 2010 07:00

Bond Strength Avg.Word.Distance Abs.Avg.Word.Distance Bond
120 -5.283333 13 Yudhishthira
98 -7.693878 14.469388 Karna
91 -4.945055 13.604396 Krishna
89 -14.629213 15.752809 Vaisampayana
88 -12.636364 20.34091 Dhritarashtra
69 -3.927536 18.652174 Bhishma
69 2.043478 12.855072 Bhimasena
67 -10.298508 18.985075 Duryodhana
66 -5.848485 15.30303 Arjuna
58 -1.655172 17.275862 Drona
55 -12.890909 37.436363 Pandavas
52 0.538462 12.115385 Dhananjaya
51 -6.686275 20.725491 Bhima
50 0.04 18.120001 Brahmanas
47 -3.595745 16.914894 Bharata
45 -4.933333 16.222221 Kunti
44 -9.795455 16.977272 Kuru
40 -14.925 19.075001 Sanjaya
39 1.307692 6.384615 Madri
37 -13.810811 24.837837 Vidura
36 -8.138889 19.916666 Draupadi
35 10.542857 17 Kurus
32 -6.84375 12.71875 Vasudeva
31 0.870968 11.580646 Nakula
30 -2.6 11.4 Satyaki
28 4.678571 20.964285 Indra
28 -4.464286 13.392858 Partha
23 -3 8.73913 Sahadeva
23 -9.130435 17.652174 Suta's
22 -3.681818 17.863636 Drupada
22 25.863636 25.863636 Pandu
22 -14.181818 18.545454 Parva
22 -0.045455 8.5 Dhrishtadyumna
20 -30.450001 30.450001 Janamejaya
20 -2.15 16.75 Pritha
20 8.05 13.45 Vrikodara
18 -17.666666 29.888889 Kripa
17 -4.235294 16 Rishi
17 -4.647059 12.294118 Kauravas
17 -7.235294 15.705882 Brahmana
17 1.823529 19.470589 Kesava
15 -9.133333 23.266666 Vyasa
15 -31.799999 32.333332 Sakuni
15 0.2 9.4 Gandharvas
15 -7 23.133333 Jayadratha
14 2.928571 6.5 Markandeya
14 4.428571 20.142857 Virata
14 0.142857 8.857142 Rishis
14 -1.428571 17.857143 King
14 -1.857143 14 Earth
14 -14.428572 16 Shalya
13 -2 15.846154 Panchalas
13 -16.076923 16.076923 Sambhava
13 5.846154 12 Bharata's
13 -7 12.538462 Madras
12 -3.666667 18.333334 Santanu
11 -9.545455 23.90909 Ganga
11 -14.727273 29.09091 Sun
11 -17 29.545454 Kaurava
11 -1.454545 15.636364 Sakra
11 -4.727273 12.545455 Radha
11 -1.545455 10.272727 Drona's
10 -8.6 12.6 Dharma
10 -24.9 28.299999 Panchala
10 -2 18 Madhava
10 -2.7 15.5 Kuru's
10 -30.799999 38 Rama
10 -1.1 16.700001 Vrishnis
10 24.4 26.799999 Vasava
9 -0.222222 8 Narada
9 10.333333 13.888889 Kamyaka
9 18.222221 24.222221 Abhimanyu
9 -11.777778 21.333334 Bharatas
9 17.222221 17.222221 Destroyer
8 -58.625 61.875 Salya
8 -15.5 37.25 Dhaumya
8 9.25 20.25 Pandava
8 -12.375 17.375 Pandu's
8 -9.75 11.25 Vibhatsu
8 0 10.5 Gandiva
8 12 21.5 Janardana
8 1.25 11 Govinda
8 6.875 21.375 Sindhus
7 -7 41.285713 Virata's
7 -2.142857 17.285715 Trigartas
7 -25.428572 37.42857 Valhika
7 4 7.142857 Hastinapura
7 -1 15.571428 Kshatriya
7 -6.857143 16.857143 Dhritarashtra's
7 3.285714 13 Rakshasa
7 -10.142858 15 Kshatriyas
7 -18.428572 26.142857 Bhagadatta
7 -53.57143 66.428574 Yama
7 -2.714286 8.428572 Lomasa
7 -9.571428 9.571428 Vrishni's
6 -37.5 43.5 Yudhishthira's
6 -16 29 Duryodhana's
6 -15.333333 19 Bhima's
6 7.166667 22.833334 Uttara
6 -1.333333 11.666667 Indra's
6 2.5 13.833333 Vedas
6 3.333333 6 Phalguna
6 -24.166666 39.166668 Yajnasena
6 1.833333 6.166667 Yuyudhana
6 -12.833333 22.5 Matsyas
6 0.666667 9 Dussasana
6 0.833333 26.166666 Ghatotkacha
6 -0.166667 16.5 Karna's
5 -42.799999 52.799999 Gandhara
5 -7.2 12.4 Vichitravirya
5 -10.2 21.4 Vrishni
5 10 33.599998 Subhadra
5 6.4 13.6 Narayana
5 5.4 19.4 Chitrasena
5 -30 44.799999 Bhurisravas
5 -2.4 5.6 Ajatasatru
5 6.8 18 Madhu
5 -2.8 18.799999 Satyabhama
5 2.8 5.6 Bhishma's
5 -8.4 13.2 Chedis
5 1 18.200001 Sikhandin
5 -5.4 10.6 Bharadwaja
5 -3.4 30.6 Asuras
5 8.8 18.799999 Moon
5 -7 7.8 Aswatthaman
5 12 12 Shikhandi
4 -15 22.5 Brahmacharya
4 1.25 6.75 Varanavata
4 -6.25 33.25 Indras
4 10.25 10.25 Dwaita
4 0.25 20.75 Satyavati
4 -12 16.5 Kunti's
4 21.25 21.25 Time
4 -5.75 13.25 Vedic
4 -23.25 35.25 Yavanas
4 2.5 24.5 Gandharva
4 -12 17 Yadavas
4 3.75 14.75 Agni
4 9.75 9.75 Indraprastha
4 -41.5 48.5 Sala
4 -6 14.5 Varuna
4 -6.25 8.75 Kirata
4 8.25 28.75 Gandhamadana
4 -3.25 13.75 Vrishaparva
4 21.5 32 Susarman
4 -20.75 20.75 Dhrishtaketu
4 8.75 8.75 Srinjayas
4 -10.5 12.5 Kalingas
4 -3.75 12.25 Savyasachin
4 -22.75 22.75 Dasarha's
4 -3 11.5 Dhartarashtras
4 -4.75 10.25 Prishata's
4 13 18.5 Kanka
4 -64.75 69.25 Death
4 -5 19 Krishnas
4 -24.75 32.25 Ashvatthama
4 -2.5 5.5 Keshava
4 4 12 Subala's
4 -2.75 14.75 Vrishasena
4 14.75 20.25 Pancalas
3 -5 16.333334 Munis
3 8.333333 12.333333 Rajasuya
3 -78.333336 78.333336 Suvala
3 -30.333334 30.333334 Chitrangada
3 5.666667 33 Mahadeva
3 -6.333333 21.666666 Kichaka
3 -11 35 Kuntibhoja
3 -21.666666 30.333334 Himavat
3 9 17 Pitris
3 -52 62 Somadatta
3 -4.333333 4.333333 Kiriti
3 -6 20.666666 Surya
3 -15.666667 20.333334 Suta
3 -2.333333 21 Soma
3 3.666667 19.666666 Kauravya
3 -39.333332 46.666668 Kalinga
3 -6.666667 16 Apsaras
3 -72.333336 77.666664 Gaya
3 -37.666668 42.333332 Trigarta
3 8.333333 13 Jarasandha
3 32 39.333332 Achyuta
3 19 19 Girivraja
3 -5.333333 28 Kiratas
3 4.333333 17 Purandara
3 -4.666667 8 Mahendra
3 1.666667 11 Kuvera
3 -0.333333 19 Vritra
3 -19 32.333332 Suyodhana
3 -32.333332 39 Bharadwaja's
3 18.666666 18.666666 Nandana
3 8 14 Danavas
3 15.333333 15.333333 Vayavya
3 13 21.666666 Yuga
3 -1.666667 7.666667 Akshauhini
3 -6.333333 12.333333 Gandhari
3 -18.666666 18.666666 Devavrata
3 5.666667 11 Dhartarashtra
3 3.333333 12.666667 God
3 -3.333333 10.666667 Srutayush
3 21.333334 21.333334 Pragjyotishas
3 0 16 Ganga's
3 7.333333 20.666666 Yuyutsu
3 17.333334 17.333334 Tvashtra
3 -20 27.333334 Kritavarman
3 -29 29 Srutayus
3 -37 37 Duhsasana
3 -0.333333 9 Sushena
3 -14.666667 32.666668 Yama's
3 19.333334 22 Vishnu
3 -10 10 Duhshasana
3 -5.666667 11.666667 Satyasena
3 -6 8 Pancala
3 -5 9 Yadu's
3 -15 15 Vajradatta
2 -54 54 Krishna-Dwaipayana
2 1 14 Samantapanchaka
2 77.5 77.5 Hidimba
2 -73 73 Kama
2 -14.5 34.5 Dhananjaya's
2 -24.5 24.5 Draupadi's
2 -31 31 Krishna's
2 25 25 Saraswati
2 -2 4 Sachi
2 14 14 Sri
2 -6 16 Nara
2 -2.5 6.5 Dwaipayana
2 -5.5 10.5 Kasi
2 -23.5 23.5 Kosala
2 -3.5 16.5 Soma-drinking
2 -7 7 Siddhas
2 11 11 Naga
2 -22 22 Jatugriha
2 42 42 Sastras
2 6.5 6.5 Mlechchha
2 3 9 Valadeva
2 -3.5 16.5 Nagas
2 3.5 9.5 Manipura
2 -12.5 22.5 Mandara
2 11.5 11.5 Yadava
2 13 13 Sabha
2 -17.5 63.5 Vrihaspati
2 -74.5 74.5 Kakshasena
2 -105 105 Bhuridyumna
2 -75.5 75.5 Brahmadatta
2 -56 56 Nala
2 -42 42 Matsya
2 2.5 11.5 Kusa
2 17.5 17.5 Grandsire
2 -0.5 5.5 Yadu
2 2 2 Yudhisthira
2 -3 8 Vrihanta
2 1.5 14.5 Puru
2 -8.5 17.5 Daradas
2 12.5 12.5 Bhallata
2 0.5 11.5 Danda
2 -31.5 49.5 Malavas
2 -18 45 Sakas
2 -64.5 79.5 Sindhu
2 -65.5 65.5 Pragjyotisha
2 -64.5 64.5 Vanga
2 -35 35 Sisupala
2 -11.5 11.5 Rukmi
2 10.5 24.5 Vaisyas
2 -27 27 Pratikamin
2 13 13 Pradyumna
2 9.5 9.5 Dwaitavana
2 3 3 Rudra
2 3.5 7.5 Siva
2 12.5 12.5 Khandava
2 -43 43 Kailasa
2 -4.5 10.5 Muni
2 6 6 Jaya
2 -17.5 17.5 Tirtha-yatra
2 7 7 Yayati
2 1.5 11.5 Indrasena
2 -22.5 43.5 Creator
2 -3.5 11.5 Prabhasa
2 10 10 Saranga
2 -8.5 8.5 Vala
2 2 2 Goddess
2 0 6 Vikarna
2 12.5 12.5 Aindra
2 13 13 Agneya
2 1.5 10.5 Dasarha
2 13.5 13.5 Anarta
2 -9 9 Magadha
2 34 34 Hidimva
2 6.5 6.5 Brahma
2 -16.5 16.5 Vikartana
2 12.5 12.5 Yakshas
2 -17 17 Kurukshetra
2 16 16 Yudhamanyu
2 18.5 18.5 Prabhadrakas
2 0.5 5.5 Victory
2 -3.5 8.5 Akshauhinis
2 -1 5 Santanu's
2 -4.5 9.5 Sini
2 -11.5 11.5 Yoga
2 8 20 Supreme
2 -22.5 22.5 Prishata
2 3.5 21.5 Vijaya
2 8.5 8.5 Rakshasas
2 11.5 11.5 Madhu's
2 -25 30 Suvala's
2 -3.5 13.5 Chekitana
2 -18 39 Subhadra's
2 -11 11 Dhristadyumna
2 -13 13 Mantras
2 18.5 18.5 Suvahu
2 -10.5 10.5 Angas
2 14 14 Samsaptakas
2 -1 10 Bhimasena's
2 -17.5 17.5 Parthas
2 1 6 Sarva
2 -14.5 16.5 Sudakshina
2 -13 13 Achyutayus
2 -37.5 37.5 Mlecchas
2 -6 12 Durmukha
2 -32 44 Lord
2 -17.5 17.5 Mounting
2 -14.5 14.5 Saradwat
2 19.5 19.5 Yamya
2 6.5 6.5 Satwatas
2 20.5 20.5 Somakas
2 -12.5 12.5 Partha's
2 -11 13 Shakuni
2 -19.5 19.5 Subala
2 -33 46 Kritavarma
2 -4 4 Savyasaci
2 -13 13 Gandharas
2 -16.5 16.5 She
2 1.5 5.5 Hayagriva
2 1.5 13.5 Island-born
2 -1 3 Hrishikesa
2 3.5 7.5 Soul
2 36.5 36.5 Brahmanicide
Jijith.JPG
Jijith Nadumuri Ravi
Research data published for the interest of people researching on Mahabharata.
Suggestions are welcome: email:moc.liamg|rnhtijij#moc.liamg|rnhtijij

Share:- Facebook

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License