Pandavas

Created by Jijith Nadumuri at 07 Mar 2010 06:52 and updated at 07 Mar 2010 06:52

Bond Strength Avg.Word.Distance Abs.Avg.Word.Distance Bond
153 -0.490196 7.27451 Kurus
144 -2.638889 16.305555 Duryodhana
130 1.461538 19.446154 Dhritarashtra
116 -5.543103 13.698276 Bhishma
116 -2.793103 12.137931 Drona
110 -13.518182 13.518182 Vaisampayana
109 2.12844 19.06422 Krishna
109 0.348624 17.21101 Karna
101 -9.049505 15.326733 Sanjaya
87 -4.850574 11.678161 Bharata
77 11.233767 27.961039 Yudhishthira
75 2.133333 7.626667 Panchalas
71 3.478873 9.56338 Kauravas
60 13.333333 24.6 Draupadi
56 3.625 16.589285 Vidura
56 41.785713 41.785713 Pandavas
54 3.388889 4.277778 Srinjayas
47 5.765957 27.425531 Arjuna
44 11.818182 28.772728 Pandu
41 12.317073 27.243902 Bhima
39 -0.948718 12.538462 Vasudeva
38 -4.131579 15.657895 Brahmanas
37 -1.351351 14.594595 Kuru
37 -0.675676 4.351351 Pancalas
32 -5.09375 16.34375 Bhimasena
31 -2.032258 11 Bharata's
30 -6.833333 14.9 Dhrishtadyumna
28 -11.714286 11.714286 Parva
27 -3.666667 16.407408 Kripa
26 5.423077 10.730769 Kunti
26 0 10.384615 Satyaki
26 -1.846154 17.307692 Drona's
25 1.2 20.24 Drupada
25 2.76 4.44 Somakas
24 3.083333 16.416666 Brahmana
23 -17.869566 18.47826 Janamejaya
21 8.523809 27 Sakuni
21 -1.333333 7.428571 Vrishnis
21 -0.285714 15.142858 Kesava
20 5 14.2 Virata
20 6.95 10.95 Varanavata
19 -7.947369 11.736842 Madhu
19 -9.684211 12.842105 Dhritarashtra's
18 0.833333 13.722222 Kshatriyas
18 -3.444444 11.888889 Rakshasa
18 -5.888889 19 Dussasana
18 -2.5 9.944445 Kaurava
17 0.294118 11.823529 Gandharvas
17 -2.823529 10.470589 Suta's
16 38.4375 49.6875 Vyasa
16 16.125 21.75 Rishi
16 1.125 7.875 Dhartarashtras
15 15.533334 31.799999 Panchala
15 23.200001 28.266666 Narada
15 16.6 42.333332 Indra
15 -1.533333 14.066667 Suta
15 -3.8 13.266666 Gandhari
15 -4.2 8.6 Partha
15 6.6 12.066667 Dhananjaya
14 -2.5 10.642858 Earth
14 -11.571428 20 Janardana
14 -6.714286 10.571428 Matsyas
14 6.785714 8.214286 Yama's
14 -1.5 12.785714 Shalya
13 -7.615385 12.230769 Ghatotkacha
13 -0.307692 15.538462 Dhaumya
13 14.769231 22 Sun
13 -18.615385 27.538462 Rama
13 0.307692 18.461538 Pandava
12 19.416666 25.583334 Vedas
12 27.916666 33.916668 Subhadra
12 -2 15 Rakshasas
12 5.416667 9.416667 Hastinapura
12 -5.166667 14.833333 Bharatas
12 7 9.166667 Rishis
12 -12.583333 24.083334 Sikhandin
12 8.166667 22 Vasava
11 5.727273 13.909091 Ganga
11 0.181818 13.636364 Madras
11 -15.818182 17.454546 Sahadeva
10 -10 16 Radha
10 -8.3 19.700001 Jayadratha
10 0.5 13.7 Sindhus
9 -15.222222 16.777779 Santanu
9 -8.555555 13.222222 Uluka
9 19 27.666666 Duryodhana's
9 -6.888889 14 Hidimva
9 -4.777778 13.666667 Madri
9 -6.666667 10.444445 Kaikeyas
8 4.375 14.625 Narayana
8 11.25 11.75 Ekachakra
8 0.5 19 Salya
8 16.25 29.5 Vrishni
8 10.125 32.875 Madhava
8 -2 10 Upaplavya
8 8.875 20.625 Sakra
8 -7.25 11.5 King
8 1.625 13.125 Kuru's
8 -5.625 12.625 Keshava
8 2.5 10.25 Chedis
8 -9.375 12.375 Vrishni's
8 -3.25 23 Kritavarma
7 16.142857 16.142857 Purochana
7 -10 23.714285 Asura
7 7.285714 19.571428 Rajasuya
7 56.42857 65.571426 Krishna's
7 67.285713 67.285713 Kamyaka
7 8.857142 26.857143 Abhimanyu
7 -3 10.142858 Bharadwaja's
7 -4.142857 9.571428 Santanu's
7 -0.571429 8 Kekayas
7 10.142858 16.428572 Danavas
7 -6.857143 11.714286 Subala's
6 11 14.666667 Vaka
6 -1.833333 15.5 Yakshas
6 -2.166667 14.833333 Kuvera
6 1.166667 9.833333 Dharma
6 -12.666667 27.666666 Kritavarman
6 -3.166667 8.833333 Suvala
6 8.5 12.166667 Asuras
6 -1.5 6.166667 Yadavas
6 6.333333 12.666667 Drupada's
6 2 24.333334 Vikarna
6 6.333333 10.666667 Kurukshetra
6 -25.166666 26.166666 Nakula
6 -3 20 Suyodhana
6 -5.5 17.166666 Lord
6 -4.333333 26 Yama
6 -7 13 Govinda
6 -11.5 13.5 Suvala's
6 -10.333333 13.333333 Bhagadatta
6 3.166667 14.166667 Parthas
6 -4.333333 20.666666 Ashvatthama
5 27 31.4 Yudhishthira's
5 13 22.6 Gandhamadana
5 7.4 23 Virata's
5 2.8 10.4 Trigartas
5 -2.4 12.4 Phalguna
5 -6.2 11.4 Sala
5 -3 9.4 Prishata's
5 -25.6 25.6 She
5 -2.8 14.4 Kshatriya
5 -0.8 6.4 Hastinapore
5 4.2 11 Amvika
5 -6.4 12.8 Andhakas
5 -14.6 16.200001 Dhrishtaketu
5 9.6 14 Munis
5 40.799999 59.599998 Pritha
5 2.2 5.4 Akshauhini
5 2.2 10.6 Dhartarashtra
5 -4.6 4.6 Rathas
5 -13.8 13.8 Chekitana
5 -8.8 12 Hridika
5 2 20.799999 Pancala
5 13 15 Shakuni
4 23.25 35.25 Indras
4 3.75 15.25 Jarasandha
4 6.25 28.75 Sisupala
4 5.75 64.25 Bhima's
4 -5.5 13 Lomasa
4 27.75 29.75 Arjuna's
4 -12.75 17.25 Matsya
4 18.5 18.5 Indra's
4 10.5 12 Aswatthaman
4 7.75 17.25 Krishna-Dwaipayana
4 10.25 31.25 Duhsasana
4 6.75 9.75 Khandavaprastha
4 -12.25 12.25 Jatugriha
4 2 7 Satyavati
4 5.75 19.25 Yajnasena
4 -24.25 24.25 Kunti's
4 0.5 12.5 Indraprastha
4 12 12 Vali
4 -9.75 12.25 Bhojas
4 -6.75 18.75 Susarman
4 -8.25 8.25 Bhishma's
4 -17.75 30.25 Bhurisravas
4 9.25 13.25 Surya
4 -22 22 Sweta
4 6.75 20.25 Yuga
4 1.5 7 Hidimva's
4 -1.5 15 Subala
3 9.333333 16 Kama
3 -5.333333 9.333333 Bharadwaja
3 18 34 Swayamvara
3 66 68 Gandharva
3 31 41.666668 Bhagirathi
3 19 23.666666 Vidura's
3 40.666668 48 Maitreya
3 48.333332 80.333336 Dwaraka
3 68 77.333336 Dwaita
3 -49.333332 49.333332 Kartavirya
3 -25.333334 25.333334 Hanuman
3 -18.666666 28.666666 Karna's
3 1 9 Parikshit
3 -15.333333 15.333333 Yuyutsu
3 -27.666666 27.666666 Vaisyas
3 -17 17 Hidimva-vadha
3 5.666667 16.333334 Prishata
3 -18.333334 21 Valadeva
3 -18.333334 18.333334 Commanded
3 16.666666 16.666666 Ganges
3 -11.333333 30.666666 Andhaka
3 -8.666667 10 Pritha's
3 2.666667 13.333333 Yaksha
3 4.666667 8.666667 Dwaitavana
3 -6.666667 20.666666 Indrasena
3 -7 15 Gandiva
3 -26.666666 26.666666 Agni
3 8 12 Yuyudhana
3 -6 16 Gavalgana
3 -0.333333 5 Dhritarashtras
3 -23.666666 23.666666 God
3 -17 17 Vijaya
3 -34 34 Kasi
3 -18.333334 18.333334 Kekaya
3 -17.333334 20.666666 Dasarha's
3 -4.666667 7.333333 Vasudeva's
3 1 3.666667 Satwatas
3 -11.666667 12.333333 Rukmi
3 3.666667 7.666667 Maharatha
3 2.333333 9.666667 Dharma's
3 -34.333332 34.333332 Uttamaujas
3 7.333333 30 Satwata
3 14.666667 14.666667 Sini
3 -11.333333 16.666666 Yudhamanyu
3 -24 26.666666 Vrikodara
3 -0.666667 3.333333 Cedis
3 -11.666667 11.666667 Struck
3 0.666667 18 Time
2 -5 12 Akshauhinis
2 -2 14 Kali
2 87.5 87.5 Hidimba
2 35 57 Angaraparna
2 43 43 Bhimasena's
2 86 86 Draupadi's
2 120 147 Mahadeva
2 -28.5 28.5 Brahmacharya
2 -23.5 23.5 Jamadagni
2 35 35 Chyavana
2 44.5 44.5 Aswinis
2 22.5 22.5 Soma
2 11.5 11.5 Vrishaparva
2 7 7 Arshtishena
2 -1 17 Kailasa
2 -8.5 21.5 Markandeya
2 -6.5 6.5 Satyabhama
2 -22.5 22.5 Aranya
2 38.5 44.5 Uttara
2 0.5 8.5 Madra
2 -28.5 76.5 Vritra
2 -5 5 Maya
2 2 7 Panchali
2 -8.5 8.5 Sambhava
2 4.5 4.5 Nishada
2 -13 13 Kshattri
2 -13 13 Gautama
2 0.5 14.5 Rohini
2 -16 16 Garuda
2 -15.5 15.5 Vaka-vadha
2 -13.5 13.5 Chaitraratha
2 12.5 12.5 Vrihaspati
2 -10 10 Vaivahika
2 25 25 Savyasachin
2 -25.5 25.5 Sri
2 12.5 12.5 Dwaravati
2 30 30 Muni
2 -16.5 16.5 Chedi
2 -0.5 11.5 Pandu's
2 1 10 Trinavindu
2 -31.5 31.5 Satanika
2 0.5 12.5 Vibhatsu
2 9 20 Dasarha
2 16.5 22.5 Gada
2 1 8 Pushya
2 -10 28 Jaya
2 -18.5 18.5 Khandava
2 -17 26 Amvashthas
2 3.5 19.5 Vikartana
2 -29.5 42.5 Kiritin
2 -3 3 Peace
2 3 5 Kauravya
2 -10 10 Kalingas
2 -11 11 Destiny
2 7 12 Vahlika
2 -1 24 Purumitra
2 8.5 27.5 Achyuta
2 -13 13 Grandsire
2 -8.5 8.5 Vikartana's
2 -28 28 Rudra
2 20.5 20.5 Ratha
2 11 23 Atiratha
2 -13 13 Satyadhriti
2 0.5 15.5 Pandya
2 7 7 Devavrata
2 -8.5 8.5 Loud
2 -21.5 21.5 Chitrasena
2 11.5 11.5 Daityas
2 9 18 Ganga's
2 -15.5 31.5 Phalguni
2 11 11 Vishnu
2 15 15 Airavata
2 14.5 37.5 Aswins
2 -8.5 8.5 Abhimanyu's
2 24 24 Somadatta
2 -22 22 Jalasandha
2 -4 8 Alamvusha
2 -1 7 Saradwat
2 -11 11 Hrishikesa
2 -61 61 Bhrigu's
2 0 6 Yajnasena's
2 -17 17 Shikhandi
2 -22.5 22.5 Gandharas
2 1.5 8.5 Krishnas
2 4.5 4.5 Salwa
2 -9 9 Vaishampayana
2 -8.5 8.5 Heaven
Jijith.JPG
Jijith Nadumuri Ravi
Research data published for the interest of people researching on Mahabharata.
Suggestions are welcome: email:moc.liamg|rnhtijij#moc.liamg|rnhtijij

Share:- Facebook

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License