Kurus

Created by Jijith Nadumuri at 07 Mar 2010 06:33 and updated at 07 Mar 2010 06:33

Bond Strength Avg.Word.Distance Abs.Avg.Word.Distance Bond
158 1.778481 7.373418 Pandavas
83 -3.493976 8.915663 Bhishma
61 0.065574 13.606558 Arjuna
60 -4.266667 12.8 Duryodhana
60 -7.666667 14.766666 Yudhishthira
57 -5.017544 12.842105 Drona
51 -5.901961 13.313725 Dhritarashtra
49 -18.795918 18.795918 Vaisampayana
48 -0.270833 15.479167 Karna
37 -7.162162 18.621622 Krishna
37 -18.216217 20.486486 Sanjaya
35 -4.342857 13.714286 Bharata
35 -8.142858 16.314285 Pandu
32 -3 9.875 Vidura
28 -2.571429 15.428572 Brahmanas
24 -9.083333 16.666666 Bhima
22 1.772727 15.409091 Dhananjaya
21 4 4.666667 Srinjayas
18 -2 12.444445 Bhimasena
17 -3.176471 12.941176 Partha
16 2.6875 16.9375 Kesava
15 1.666667 7.266667 Panchalas
15 -9.733334 13.333333 Vasudeva
14 -0.928571 17.928572 Kripa
13 -2.923077 10.923077 Pritha
13 1.076923 14.153846 Kunti
13 5.846154 13.076923 Vrishnis
13 -7.538462 26.153847 Kuru
13 -3.692308 13.230769 Satyaki
12 -2.75 8.583333 Pandava
12 20.916666 20.916666 Kurus
12 2 16.166666 Santanu
11 -3.454545 14.909091 Brahmana
10 -0.1 11.7 Uttara
10 1.2 13.2 Dhritarashtra's
10 -3.3 19.5 Dussasana
10 14.7 14.7 Asuras
10 1.3 22.700001 Janardana
9 -9.555555 19.777779 Virata
9 1.444444 14.555555 Suyodhana
9 -2.666667 13.333333 Vrihannala
9 -11 17.888889 Kshatriyas
9 -8.111111 15.666667 Madhu
8 -14.75 20.75 Draupadi
8 -16.25 16.25 Janamejaya
8 0.375 24.375 Ganga
8 -3.75 13.5 Sakuni
8 13.875 18.875 Indra
8 -8.125 10.125 Bharatas
8 6.75 13 Kauravas
8 2.5 20.75 Drona's
8 -2.75 14.25 Suta
8 10.25 14 Suta's
8 -8.375 12.125 Madhava
8 -18.875 18.875 Vaishampayana
7 1.714286 10.857142 Siddhas
7 -3.571429 11.285714 Rishis
7 -3.714286 10.285714 Bharata's
7 -1 1 Northern
7 6.857143 10.857142 Gandiva
7 5.285714 10.428572 Matsyas
7 -3.428571 20 Parthas
7 -5.571429 14.428572 Dasarha's
6 -23.666666 23.666666 Parva
6 6.166667 8.833333 Sun
6 -0.333333 13.333333 Kuru's
6 1 10 Gandhari
6 4.666667 4.666667 Somakas
6 0.166667 10.5 Gandharvas
6 3 10 Devavrata
6 -9 11.666667 Bhurisravas
6 5 7 Pancalas
5 -0.4 17.200001 Abhimanyu
5 9.8 9.8 Yama
5 -14.8 14.8 King
5 -3.8 8.2 Madras
5 -13.2 17.6 Panchala
5 -10.8 18.4 Rishi
5 1.2 9.6 Rama
5 1.8 19 Narada
5 -10.8 14 Santanu's
5 4.8 4.8 Pandus
5 18.4 20 Yuga
4 -1.75 9.25 Yadus
4 -9.75 16.75 Virata's
4 -10.25 13.25 Parikshit
4 -2.5 16 Vedas
4 4.25 8.25 Kurukshetra
4 -9.25 14.25 Kasi
4 -14 14 Suvala
4 -2.5 20.5 Drupada
4 4.5 23.5 Brahma
4 -3 9.5 Daruka
4 -18 23 Vasus
4 -13 25 Dhrishtadyumna
4 -12.75 19.75 Pulindas
4 -3.5 9 Meru
4 17.5 17.5 Sakra
4 19 34 Vasava
4 -6.5 13 Matsya
4 5.25 17.25 Khandava
4 5 11.5 Duhsasana
4 -12.75 14.75 Kiritin
4 1.5 10.5 Kshatriya
4 -18.25 18.25 Somadatta
4 6.5 14.5 Earth
4 3.5 6.5 Salwas
4 -1.5 6.5 Sikhandin
4 -22 28 Dhartarashtras
3 18 18 Yakshas
3 12.666667 12.666667 Death
3 -3.666667 5 Nakula
3 -7 9.666667 Sahadeva
3 -8.666667 14.666667 Vichitravirya
3 -20.666666 20.666666 Sambhava
3 5 8.333333 Charanas
3 35.666668 35.666668 Pitris
3 -10 10 Kshattri
3 -4.666667 12 Govinda
3 4 11.333333 Muni
3 9 9 Yuyudhana
3 13.666667 25 Suvala's
3 1.666667 13 Grandsire
3 7 15.666667 Rakshasas
3 0 6.666667 Time
3 2 10.666667 Maruts
3 7.333333 16.666666 Agni
3 2 20.666666 Aswatthaman
3 -1.333333 8 Ajatasatru
3 -12 17.333334 Vahlika
3 -12.333333 16.333334 Vrishni's
3 -19.666666 19.666666 Sakas
3 -20.666666 20.666666 Khasas
3 -17.333334 17.333334 Ganga's
3 22 22 Sini's
3 17 17 Kaurava
3 -35.666668 44.333332 Susarman
3 -1.666667 5.666667 Vibhatsu
3 4 8.666667 Phalguna
3 -10.666667 10.666667 Radha
3 -0.333333 8.333333 Vritra
3 1.666667 11 Krishnas
3 -9.666667 29 Vyasa
3 16.666666 16.666666 Yoga
2 -30.5 40.5 Yayati
2 11.5 24.5 Subhadra
2 29.5 29.5 Bhagirathi
2 -24.5 24.5 Madri
2 -16.5 16.5 Yadavas
2 4 10 Hastinapura
2 10.5 10.5 Chedi
2 3.5 6.5 Worshipped
2 13 13 Rakshasa
2 -1.5 6.5 Bharadwaja
2 -1.5 9.5 Surya
2 -6 11 Vrishni
2 6 11 Dwaravati
2 15.5 15.5 Rajasuya
2 0 6 Chedis
2 -7 13 Uddhava
2 -14 14 Himavat
2 -1 19 Hastinapore
2 7 13 Jayadratha
2 8 8 Gada
2 10 10 Shamva
2 10.5 10.5 Pradyumna
2 13.5 21.5 Nagas
2 -13 13 Creator
2 -8 16 Indrasena
2 -7 7 Kuvera
2 12 12 Moon
2 7.5 7.5 Yojanas
2 1.5 20.5 Dharma
2 -1 13 Sami
2 6 6 Matsya's
2 21.5 21.5 Partha's
2 -3.5 6.5 Radha's
2 6.5 6.5 Duryodhana's
2 -5.5 16.5 Salya
2 7 16 Andhakas
2 -33 33 Vaisyas
2 2.5 6.5 Gavalgana
2 -3.5 3.5 Vrikodara
2 14.5 14.5 Vikarna
2 -13 17 Lord
2 -4.5 7.5 Prajapati
2 -35.5 36.5 Mandhatri
2 -15.5 15.5 East
2 -14 14 West
2 -12.5 12.5 South
2 -10 10 North
2 -7.5 7.5 Kamvojas
2 5.5 5.5 Mlechchhas
2 8.5 8.5 Dravidas
2 10 10 Andhras
2 12.5 12.5 Kanchis
2 -15.5 15.5 Hrishikesa
2 -8 19 Atirathas
2 4.5 9.5 Krita
2 9.5 9.5 Dhananjaya's
2 -34 38 Phalguni
2 6 6 Valhika
2 -2.5 8.5 Ghatotkacha
2 10 10 Yama's
2 -1.5 20.5 Kunti's
2 -8 8 Vrindaraka
2 -11.5 11.5 Sindhus
2 -13 13 Bharadwaja's
2 -21 21 Savyasachin
2 -7.5 7.5 Destroyer
2 2.5 7.5 Ashvinis
2 -6 6 Shalya
2 -24 24 Rohini
2 -3.5 10.5 Keshava
2 -11 19 Karnas
Jijith.JPG
Jijith Nadumuri Ravi
Research data published for the interest of people researching on Mahabharata.
Suggestions are welcome: email:moc.liamg|rnhtijij#moc.liamg|rnhtijij

Share:- Facebook

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License