Kuru

Created by Jijith Nadumuri at 07 Mar 2010 06:25 and updated at 07 Mar 2010 06:25

Bond Strength Avg.Word.Distance Abs.Avg.Word.Distance Bond
59 -2.983051 8.644068 Yudhishthira
55 -3.327273 14.127273 Bhishma
49 1.938776 13.32653 Duryodhana
46 -1.347826 14.130435 Karna
44 9.795455 16.977272 Pandu
40 -3.65 13.65 Dhritarashtra
40 3.075 14.525 Arjuna
38 -3.105263 16.421053 Drona
37 1.162162 14.513514 Pandavas
36 -13.916667 13.916667 Vaisampayana
33 4.848485 16.181818 Krishna
26 -0.115385 24.961538 Bharata
26 -24.653847 25.576923 Sanjaya
25 0.92 18.440001 Bhima
25 -0.24 14.24 Satyaki
24 -4.541667 15.875 Kunti
22 1.5 14.045455 Kripa
22 -1.681818 13.590909 Bhimasena
20 2.5 14.9 Partha
17 1.529412 8.470589 Pandava
16 -6.3125 19.3125 Drona's
15 6.666667 18.666666 Vasudeva
15 9.466666 16.933332 Dhananjaya
14 -5.142857 14.857142 Vidura
14 -3.5 11.785714 Gandharvas
13 15.923077 18.076923 Brahmanas
13 7.538462 26.153847 Kurus
12 24.5 24.5 Kuru
12 7 17.833334 Pritha
11 -2.909091 17.09091 Ganga
11 -6.272727 10.454545 Sakuni
10 -7.3 16.1 Salya
10 4.3 16.299999 Rishis
10 14.3 38.700001 Virata
9 -13.111111 19.555555 Vyasa
9 0.222222 10.222222 Gandhari
9 5.111111 19.555555 Bharata's
9 8.222222 19.555555 Vrishni
9 -10.222222 14 Narada
9 -0.777778 7.666667 Indra
9 -5.333333 10 Draupadi
9 5.888889 10.333333 Gandiva
9 -0.888889 18 Sindhus
8 3 15.5 Dhrishtadyumna
7 19.285715 27.857143 Kshatriyas
7 -11 18.714285 Kuru's
7 22.714285 27.857143 Dharma
7 14 28 Jarasandha
7 14.571428 20 Jayadratha
7 12.142858 19.285715 Kesava
7 7.857143 18.428572 Earth
6 -32 34 Janamejaya
6 20.333334 34 Santanu
6 -9.5 23.166666 Vedas
6 -9.166667 22.833334 Brahmana
6 10.666667 14 Pradyumna
6 26.833334 26.833334 Matsya
6 0.5 23.5 Kaurava
6 -3.666667 9.333333 Bhurisravas
6 -2.166667 7.166667 Rama
6 -0.166667 25.5 Rishi
6 4.333333 14.333333 Panchalas
6 1.666667 14 Duryodhana's
5 15.2 15.2 Kauravas
5 -2.6 15.4 Drupada
5 -4.6 22.6 Rakshasas
5 -5 9.4 Sakra
5 -20 22 Sahadeva
5 -5.4 22.200001 Bhagadatta
5 -11 12.2 Nakula
5 -8 10.8 Pandu's
5 -1.2 6.8 Kunti's
5 -19 37.400002 Virata's
5 5.2 10 Matsyas
5 -8.6 36.599998 Suta's
5 -11 15.8 Kritavarma
5 9.2 16.4 Pancalas
4 22.5 22.5 Nishadas
4 -16.5 22 Uttara
4 -6.25 13.75 Danavas
4 10 15 Hastinapura
4 5.25 20.25 Gautama
4 -25 28 Bharatas
4 2 12 Bharadwaja
4 -19.25 19.25 Parva
4 1 13 Somadatta
4 45.25 56.25 Valhika
4 -3.25 10.25 King
4 -15 23 Sudakshina
4 35.25 35.25 Sindhu
4 30.75 46.75 Uluka
4 8.75 17.25 Panchala
4 18.75 20.25 Dhaumya
4 12.25 15.75 Chedi
4 6.5 11.5 Dwaraka
4 20.75 20.75 Salwa
4 5 7 Kurukshetra
4 -6 13 Lomasa
4 -3.25 6.25 Utanka
4 -10.5 23 Magadhas
4 -3.75 10.25 Dhritarashtra's
4 9.75 13.25 Sun
4 8 18.5 Subhadra
4 21 28.5 Savyasachin
4 5.75 14.25 Satwata
4 -2.5 13 Sini
4 -2.25 5.25 Suyodhana
4 0.25 10.25 Pancala
3 42.666668 42.666668 Usinara
3 37.333332 37.333332 Nala
3 -6.333333 16.333334 Kasi
3 -10.666667 20 Duhsasana
3 -6.333333 7 Samvarana
3 7.333333 10 Surya
3 -13.333333 16 Varuna
3 36.333332 36.333332 Kuntibhoja
3 -11.666667 11.666667 Madri
3 -13 23.666666 Vayu
3 3.666667 5.666667 Bhuri
3 20.666666 30 Vrihadvala
3 22.666666 22.666666 Valadeva
3 35 35 Vatapi
3 22.333334 45 Chitrangada
3 80.333336 84.333336 Sisupala
3 5.666667 21.666666 Phalguna
3 3 6.333333 Ajatasatru
3 20.333334 20.333334 Rajasuya
3 29.666666 29.666666 Madhu
3 2 2 Yudhisthira
3 -13.333333 13.333333 Aswatthaman
3 3.666667 53 Rudra
3 5.666667 31.666666 Himavat
3 10.666667 32.666668 Markandeya
3 -17.333334 17.333334 Chitrasena
3 0 10 Dussasana
3 -0.666667 16 Krishna's
3 -16.666666 18 Vikarna
3 1 12.333333 Partha's
3 16.333334 16.333334 Kiritin
3 -2 8.666667 Akshauhini
3 -13.666667 13.666667 Dasarha's
3 22 22 Prishata's
3 14.666667 14.666667 Krishnas
3 5.333333 11.333333 Somakas
3 3.333333 8 Srinjayas
3 15.666667 37.666668 Suta
3 -6.333333 20.333334 Arjuna's
3 4.333333 11 Yuyudhana
3 5.333333 17.333334 Madhava
3 -2 4.666667 Rakshasa
3 -4.666667 8 Shalya
3 -8.666667 8.666667 Savyasaci
3 -10 10 Shakuni
3 -21.333334 21.333334 Vaishampayana
3 -0.333333 10.333333 Righteousness
2 -30.5 35.5 Krishna-Dwaipayana
2 -19 19 Parikshit
2 9.5 10.5 Puru
2 -0.5 1.5 Yadu
2 -6.5 8.5 Sura
2 27 27 Sweta
2 43.5 43.5 Kanka
2 30.5 30.5 Vena
2 39 39 Nimi
2 38.5 38.5 Sumitra
2 71.5 71.5 Janujangha
2 71.5 71.5 Anaranya
2 4.5 19.5 Kasyapa
2 -6 6 Tapati
2 32.5 37.5 Pratipa
2 -13 13 Gandharva
2 -7 9 Vichitravirya
2 -17.5 17.5 Satyavati
2 12 12 Bharadwaja's
2 -27 27 Sambhava
2 6.5 10.5 Yajnasena
2 -6 8 Purochana
2 -19.5 19.5 Uragas
2 -20.5 36.5 Sukumara
2 -19 34 Rochamana
2 -35.5 35.5 Nila
2 22 46 Kalinga
2 -0.5 10.5 Madra
2 10 10 Sala
2 14 14 Sivi
2 16.5 26.5 Samva
2 16.5 27.5 Charudeshna
2 14 42 Kritavarman
2 44.5 44.5 Prithu
2 32 54 Bhagiratha
2 50 50 Vrihadratha
2 -8.5 8.5 Swayamvara
2 -3.5 17.5 Harischandra
2 11.5 17.5 Snataka
2 -1.5 12.5 Manasa
2 -20 22 Agni
2 -4.5 29.5 Gandhara
2 23 23 Mlechcha
2 8.5 8.5 Hari
2 5.5 11.5 Muni
2 0.5 9.5 Kuvera
2 5 5 Vahuka
2 -1 7 Kesini
2 10.5 10.5 Daitya
2 6 12 Agastya
2 5.5 15.5 Asuras
2 6 6 Hanuman
2 -10.5 18.5 Brahma
2 12 12 Kamyaka
2 2.5 14.5 Devaki
2 21 29 Dhundhu
2 2 8 Kuvalaswa
2 41.5 41.5 Asura
2 3 20 Sutas
2 10.5 10.5 Kama
2 7 17 Trigartas
2 -13.5 15.5 Jishnu
2 -9 9 Struck
2 11 11 Abhimanyu
2 3 3 Ajamida
2 17.5 17.5 Janardana
2 -12 12 Soma
2 -33.5 33.5 Vrihaspati
2 -3.5 3.5 Upaplavya
2 -11.5 18.5 Subhadra's
2 11.5 26.5 Kekayas
2 -17 17 Santanu's
2 -5 17 Angada
2 -4.5 19.5 Vrishni's
2 24 35 Susarman
2 -24 24 Avanti
2 1 15 Hidimva
2 -27.5 27.5 Kamvojas
2 2 15 Mridangas
2 -22.5 22.5 Bhojas
2 -57.5 57.5 Sini's
2 12 12 Death
2 -20.5 20.5 Madras
2 10 10 Sarasvati
2 -18 18 Vasishtha
2 26.5 26.5 Cow
2 3.5 12.5 Yadu's
2 -0.5 6.5 Bhrigu's
2 11.5 18.5 Daksha
2 -16 16 Pride
2 6 10 Suka
2 -5 15 Marutta
2 21.5 35.5 Aila
2 -10 10 Janarddana
2 -20.5 20.5 Ulupi
2 -6 16 Vrishnis
Jijith.JPG
Jijith Nadumuri Ravi
Research data published for the interest of people researching on Mahabharata.
Suggestions are welcome: email:moc.liamg|rnhtijij#moc.liamg|rnhtijij

Share:- Facebook

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License