Kshatriyas

Created by Jijith Nadumuri at 07 Mar 2010 05:59 and updated at 07 Mar 2010 05:59

Kshatriyas are bonded with the Brahmanas, the Vaisyas and the Sudras. Rama (Bhargava) was the annihilator of many Kshatriyas. Like him, Drona annihilated many Kshatriyas in Kurukshetra War.

Bond Strength Avg.Word.Distance Abs.Avg.Word.Distance Bond
148 -1.736486 6.885135 Brahmanas
72 3.486111 4.402778 Vaisyas
55 7.836364 8.745455 Sudras
31 -2.548387 17.709677 Drona
28 -14.571428 16.428572 Rama
28 6.464286 11.392858 Kshatriya
23 -6.173913 10.695652 Bhishma
23 4.173913 25.043478 Yudhishthira
20 -0.55 14.05 Duryodhana
20 19.450001 19.450001 Kshatriyas
19 -2.315789 16 Karna
18 -0.833333 13.722222 Pandavas
16 -6.8125 12.0625 Bharata
16 -0.6875 14.6875 Brahmana
14 10.285714 13.571428 Arjuna
13 3.846154 10.461538 Earth
12 -11.75 14.916667 Sanjaya
12 0.083333 17.416666 Vedas
12 -4 23.166666 Krishna
9 -3.333333 14.444445 Janardana
9 11 17.888889 Kurus
8 3.25 9.5 Bhima
8 -1.25 10.75 Drupada
8 -12.625 27.625 Satyaki
8 -30.25 30.25 Vaisampayana
7 -19.285715 27.857143 Kuru
7 1.714286 26.857143 Brahma
7 10.142858 15 Pandu
7 -5.428571 9.714286 Dhananjaya
7 8.714286 15.285714 Partha
6 1.666667 15.666667 Kripa
6 4.833333 9.166667 Bhrigu
6 -39.666668 41.333332 Virata
6 -53.333332 53.333332 Vasudeva
6 -3 15.666667 Jayadratha
6 39.166668 61.5 Kunti
6 3.5 16.166666 Bhimasena
6 16 20.666666 Sudra
6 -8.666667 18.666666 Jamadagni's
5 -11 11 Jamadagni
5 29 67.400002 Kritavarman
5 -12 13.6 Rishi
5 -10 12 Bhrigus
5 18.200001 37.799999 King
5 -5 27 Asuras
5 -4 9.6 Narada
5 4 31.200001 Madras
5 -23 23 Bhrigu's
5 2.2 3.8 Pandava
5 17.799999 17.799999 Vaisya
5 1.4 9 Gandiva
5 -16.6 26.200001 Dhrishtadyumna
5 11 16.200001 Drona's
5 19.799999 25.4 Suta
4 -49 49 Jarasandha
4 -13 13 Treta
4 -10 10 Pitris
4 -15.25 15.25 Rishis
4 -8 12 Rakshasas
4 -33.25 97.75 Chekitana
4 -17.75 23.75 Chedis
4 24.25 47.75 Yavanas
4 31.5 55 Kiratas
4 4.5 11 Kauravas
4 4.25 8.25 Duryodhana's
4 5 14 Dhritarashtra's
4 15.5 15.5 Kurukshetra
4 -8 11 Vrishni's
4 2.25 8.25 Abhimanyu
4 14 14 Shalya
4 -11.5 12.5 Sacrifice
3 -2.333333 11 Vidura
3 34 49.333332 Magadha
3 -22.666666 22.666666 Gandharvas
3 13 82.333336 Puru
3 11.666667 11.666667 Bharadwaja
3 -13.333333 20 Viswamitra
3 1.666667 10.333333 Bhargava
3 -42 60 Bhagadatta
3 -8.333333 90.333336 Kalinga
3 -49.666668 51 Salya
3 -58 58 Usinara
3 54.333332 62.333332 Sisupala
3 3.333333 3.333333 Vaishyas
3 4.666667 9.333333 Sakra
3 6.333333 13.666667 Rajasuya
3 3 11 Yadavas
3 -4 24.666666 Yudhishthira's
3 -8.666667 18.666666 Varuna
3 -13.333333 13.333333 Yuga
3 -0.333333 8.333333 Sakuni
3 -0.333333 23.666666 Narayana
3 -5.333333 14.666667 Kasi
3 -19.666666 25 Sikhandin
3 -26 26 Govinda
3 -24.333334 29 Panchalas
3 -19 36.333332 Indra
3 -11 41 Bharata's
3 13 13 Sindhus
3 4.333333 4.333333 Kaurava
3 6 9.333333 Kasyapa
2 -13.5 13.5 Dwapara
2 -6 6 Janamejaya
2 2.5 4.5 Brahman
2 -16.5 16.5 Yadus
2 -17.5 17.5 Gandharva
2 -13.5 13.5 Rakshasa
2 -33.5 33.5 Manu
2 -29.5 29.5 Nahusha
2 -20 20 Vasishtha
2 -2.5 4.5 Savitri
2 -114.5 114.5 Sahadeva
2 -60.5 60.5 Sala
2 -40 67 Kamvoja
2 -68.5 68.5 Sivi
2 35.5 126.5 Karusha
2 -48.5 48.5 Gada
2 55 128 Akrura
2 -59 59 Prithu
2 59 121 Viprithu
2 44 99 Aniruddha
2 64.5 104.5 Vrishni
2 -29 29 Valhika
2 59 85 Srutayu
2 7.5 7.5 Yama
2 1 5 Swayamvara
2 4.5 29.5 Panchala
2 23 42 Madrakas
2 104.5 104.5 Sini
2 79.5 124.5 Kaikeyas
2 97 112 Somaka
2 -19 30 Ikshwaku
2 2.5 10.5 Snataka
2 -31 31 Trigartas
2 -10 12 Muni
2 -50 50 Daradas
2 -48 48 Darvas
2 -22.5 22.5 Sakas
2 -5 5 Pritha
2 -22 22 Dasaratha
2 16 16 Heaven
2 -5 11 Brahmacharya
2 -10.5 10.5 Vrishnis
2 -4 24 Kesava
2 -9.5 17.5 Danavas
2 -15 18 Dhrishtaketu
2 -26.5 26.5 Kekaya
2 -9.5 9.5 Pratardana
2 0 3 Haihaya
2 -9 9 Suyodhana
2 8 8 Suta's
2 9.5 15.5 Maharathas
2 7 7 Parthas
2 -31 31 Kuru's
2 -46.5 46.5 Mandhatri
2 -8.5 8.5 Dhritarashtra
2 2 7 Sweta
2 -19.5 27.5 Santanu
2 7 16 Bharatas
2 11 11 Yama's
2 6.5 32.5 Duhsasana
2 4 4 Bhima's
2 -1.5 9.5 Pancala
2 -14.5 26.5 Pandu's
2 13 13 Draupadi
2 -10 10 Fie
2 -22.5 22.5 Savaras
2 -20.5 20.5 Paundras
2 27 33 Puranas
2 -20.5 20.5 Dravidas
Jijith.JPG
Jijith Nadumuri Ravi
Research data published for the interest of people researching on Mahabharata.
Suggestions are welcome: email:moc.liamg|rnhtijij#moc.liamg|rnhtijij

Share:- Facebook

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License