Krishna

Created by Jijith Nadumuri at 07 Mar 2010 05:36 and updated at 12 Apr 2010 08:03

Krishna has the strongest bond with Arjuna (Partha), his friend and cousin. Then comes Yudhisthira. His link with the Pandavas is evident from this bond-list. The noun Krishna in 90% cases is used to refer Vasudeva Krishna Yadava. It may also less frequently refer to Krishna Dwaipayana Vyasa and Panchali the wife of the Pandavas.

Bond Strength Avg.Word.Distance Abs.Avg.Word.Distance Bond
207 0.458937 9.202899 Arjuna
152 -0.664474 14.282895 Yudhishthira
112 6.276786 21.205357 Pandavas
98 2.102041 6.530612 Partha
94 -14.797873 15.542553 Vaisampayana
87 7.034483 14.712644 Pandu
74 3.783784 13.081081 Bhima
65 4.984615 9.692307 Dhananjaya
61 28.09836 28.09836 Krishna
61 5.606557 16.721312 Karna
56 -4.232143 13.589286 Duryodhana
56 0.410714 12.446428 Bhishma
44 -0.454545 23 Dhritarashtra
43 -1.930233 12.674418 Sanjaya
41 -0.04878 12.536586 Bharata
40 -1.175 10.975 Kunti
38 1.552632 20.078947 Brahmanas
35 13.485714 18 Island-born
34 8.352942 18.470589 Kurus
32 -4.78125 12.65625 Bhimasena
31 -1.129032 17.774193 Kuru
30 -12.7 28.9 Vasudeva
29 9.24138 17.586206 Pritha
28 1.107143 19.321428 Drona
28 6.535714 11.321428 Drupada
27 -3.703704 21.777779 Vyasa
26 10.076923 20.076923 Kesava
25 -6.24 17.76 Narada
25 11.36 20.959999 Indra
25 1.4 11.88 Satyaki
24 6.458333 19.041666 Draupadi
24 19.916666 26.583334 Rishis
24 -1.291667 10.041667 Rama
23 5.73913 18.086956 Jarasandha
21 12.571428 17.238094 Madhu
21 1.238095 15.619047 Panchala
20 9.45 11.95 Janardana
19 3.578947 10.526316 Vrishni
19 -0.368421 12.157895 Brahmana
19 2.947368 23.473684 Vidura
19 4.421052 15.578947 Vrishnis
19 2.210526 11.789474 Dharma
18 2.666667 13.333333 Pandava
18 4.944445 7.166667 Devaki
18 15.444445 78.111115 Earth
17 10.529411 18.764706 Jayadratha
16 1.0625 2.4375 Dwaipayana
16 8.625 30.25 Lord
15 7.866667 12.8 Abhimanyu
15 -11.266666 19.933332 Rishi
15 0.466667 5.8 Hari
14 1.285714 9.714286 Narayana
14 17 19.857143 Gandiva
14 9.714286 12.428572 Phalguna
13 9.615385 19.615385 Madri
13 2.076923 16.384615 Drona's
12 -13.166667 19.833334 Dhaumya
12 -13.666667 23 Parva
12 4 23.166666 Kshatriyas
12 2.166667 11 Govinda
12 -2.083333 10.583333 Suta's
11 -72.545456 111.090912 Brahma
11 -2.272727 15.545455 Subhadra
11 -7.545455 18.454546 Dhrishtadyumna
11 1.454545 7.818182 Madhava
11 36 42.727272 Mahadeva
11 24.181818 57.454544 Vedas
11 2.909091 6.909091 Valadeva
11 -2.545455 14 Agni
11 -0.181818 5.636364 Vishnu
11 1.181818 11 Pandu's
10 5.1 9.3 Dwaraka
10 3.5 9.1 Yuyudhana
10 1.8 9.6 Bharata's
10 -8.3 22.700001 Sahadeva
10 8.6 12.4 Kripa
10 -2.7 12.7 Suta
10 8.5 20.1 Andhakas
10 -3.3 7.9 Kunti's
10 -1.6 14.6 God
10 -6.2 13.2 Shalya
9 11.222222 13.444445 Indraprastha
9 -10.222222 19.777779 Arjuna's
9 9.111111 66.888885 Sun
9 11.666667 12.111111 Yoga
9 -6.666667 9.777778 Gandhari
9 -10.888889 20.222221 Virata
9 3.666667 8.111111 Jishnu
9 -5.222222 18.777779 King
9 -0.666667 8.444445 Vibhatsu
9 5.111111 14.666667 Rakshasas
9 -24 37.111111 Righteousness
9 -2.666667 9.111111 Dussasana
9 11.888889 22.555555 Kauravas
9 1.888889 11.444445 Satyabhama
9 8.888889 14.666667 Sindhus
8 11.25 18.75 Asura
8 19.375 20.625 Khandava
8 3.5 42.5 Yudhishthira's
8 0.375 30.625 Panchalas
8 13.75 19 Karna's
8 7 8 Pradyumna
8 9.75 29.25 Sakra
8 0.75 3 Daruka
8 -5.75 11.25 Dhritarashtra's
8 -4.25 10.5 Partha's
7 19.142857 21.714285 Yakshas
7 -5.285714 16.714285 Ghatotkacha
7 20 23.714285 Kamyaka
7 -2.428571 12.428572 Upaplavya
7 10.571428 12.571428 Arghya
7 9 19.285715 Sisupala
7 15.857142 18.428572 Yadava
7 0.857143 5.428571 Drupada's
7 3.142857 13.142858 Kansa
7 9.428572 12.285714 Kshatriya
7 -39.285713 107.571426 Vasava
7 -5.571429 10.428572 Santanu
7 2.714286 18.142857 Bharatas
7 16.857143 17.428572 Supreme
7 3.285714 6.428571 Srinjayas
7 10.142858 10.142858 Suyodhana
7 34.857143 42 Sarva
7 2.285714 2.285714 Dasarha's
7 -3.142857 8.571428 Vrishni's
7 -3.285714 7.285714 Utanka
6 1.666667 5.333333 Nara
6 -7.333333 20 Virata's
6 7.833333 13.5 Gandharvas
6 32 44 Prabhasa
6 -15.5 29.5 Janamejaya
6 -2.333333 9 Nakula
6 12.166667 12.166667 Yajnasena
6 37.166668 87.5 Garuda
6 2.5 7.5 Creator
6 5.333333 6.333333 Yadavas
6 -2.5 12.5 Madras
6 5.833333 17.833334 Asuras
6 10.166667 11.166667 Sugriva
6 -5.333333 9.333333 Kichaka
6 25.333334 30 Yuga
6 -80.666664 137.666672 Rudra
6 18.666666 20.333334 Apsaras
5 25.6 27.6 Danavas
5 98.800003 164 Vasishtha
5 -29.6 36.799999 Maitreya
5 11.6 18.799999 Kaurava
5 -10 21.6 Bhagadatta
5 6.8 8.4 Samva
5 29 35.799999 Sindhu
5 -36.200001 59 Moon
5 219.399994 240.199997 Varuna
5 -11.6 14.4 Maruts
5 -1.4 3 Yudhisthira
5 5.4 7.4 Savyasachin
5 0.8 14.8 Indra's
5 -15.2 26.4 Lomasa
5 19.200001 61.599998 Sukra
5 46.400002 50.799999 Siva
5 6.8 6.8 Dasarha
5 15.4 20.200001 Markandeya
5 51.799999 52.599998 Heaven
5 -18.6 33 Yama
5 194.399994 194.399994 Universe
5 11.8 21.4 Vijaya
5 8.6 8.6 Madhu's
5 -10.4 20.4 Chedis
5 -315 343.399994 Grandsire
5 30 30 Bhava
5 2.8 5.2 Panchajanya
5 3.8 9.4 Kuru's
5 22.4 25.6 Dhartarashtras
5 8.4 11.6 Ashvatthama
5 -404.799988 404.799988 Veda
5 126.199997 197 Jiva
5 211.399994 211.399994 Emancipation
4 22.25 42.25 Rajas
4 -0.25 2.25 Balarama
4 3 13 Aswatthaman
4 -22.5 25 Salya
4 21.75 35.75 Maya
4 12 12 Krishna's
4 7.75 7.75 Hastinapura
4 38.25 90.75 Time
4 1.75 6.75 Dwaravati
4 -24 34 Uttara
4 10 10 Rukmini
4 9 9 Gada
4 20.25 27.75 Uluka
4 5.5 5.5 Yadu
4 -21.25 37.25 Vaivahika
4 -1.75 9.25 Kesava's
4 -4 25 Vasus
4 31.5 37.5 Achyuta
4 24.25 24.25 Rajasuya
4 -5.25 14.25 Rakshasa
4 9.25 11.25 Magadha
4 7.25 10.25 Vrikodara
4 -5.75 7.25 Naraka
4 11.25 12.25 Matsya
4 -14 14 Valarama
4 8 8 Sini
4 2.5 5 Dharma's
4 17.25 17.25 Parthas
4 -2 2 Devaki's
4 122.75 126.25 Boar
4 29 31 Kiritin
4 -0.25 1.75 Eternal
4 7.25 7.25 Truth
4 32.75 34.75 Ganga
4 13 19 Pragjyotishas
4 7.75 7.75 Yuyutsu
4 118.25 122.25 Destroyer
4 12.5 22 Bhurisravas
4 -12.75 25.25 Bhrigu's
4 209.25 209.25 Beings
4 -246.25 255.75 Soul
4 3.75 10.75 Deity
4 31 50 Sankara
4 57.5 57.5 Soma
4 -137.5 363 Master
3 -271.333344 271.333344 Kama
3 -19.333334 22.666666 Naga
3 -18.666666 22 Bhima's
3 1 9 Sakuni
3 4.333333 4.333333 Satyavati
3 -8.666667 29.333334 Sachi
3 4 4 Prishata's
3 -68 85.333336 Jayatsena
3 -42 50 Chekitana
3 10.333333 37 Somadatta
3 16 22 Usinara
3 -1.333333 8.666667 Sankarshana
3 5.333333 14 Kritavarman
3 66.666664 66.666664 Prithu
3 23 31.666666 Chitrangada
3 -3 9.666667 Halayudha
3 -7 7 Commanded
3 -2.333333 2.333333 Vasudeva's
3 -2 20 Yamuna
3 -0.666667 4 Pavaka
3 -1.333333 16.666666 Danava
3 -18.666666 24.666666 Rudras
3 -19 19 Viswedevas
3 17 17 Nagas
3 -16.333334 20.333334 Indrasena
3 5.333333 9.333333 Muni
3 -1.666667 5.666667 Chedi
3 4.333333 7 Gandhamadana
3 33.666668 45 Pushkara
3 7 8.333333 Pritha's
3 -9.666667 9.666667 Fie
3 5.666667 10.333333 Vritra
3 9.333333 11.333333 Saivya
3 -23.333334 23.333334 Kuvera
3 2 4.666667 Nriga
3 17.666666 17.666666 Munis
3 1.333333 5.333333 Falguna
3 16.666666 22.666666 Bhojas
3 -1.666667 9 Vabhru
3 1.333333 4.666667 Sattwata
3 -13.333333 15.333333 Bhimasena's
3 3 22.333334 Adityas
3 -4 54.666668 Vrihaspati
3 -15.333333 18.666666 Sikhandin
3 4 16 Gita
3 -35.333332 35.333332 Phalguni
3 3 21 Hrishikesa
3 1 1.666667 Satwatas
3 -35.666668 49.666668 Vayu
3 9.666667 9.666667 Hrishikesha
3 18.666666 18.666666 Kritavarma
3 44.666668 44.666668 Suvaktra
3 41.666668 51.666668 Varada
3 -6.666667 7.333333 Suka
3 -39.333332 44.666668 Devasthana
3 14.666667 14.666667 Yadus
3 6.666667 38 Kasyapa
3 -18.666666 18.666666 Parasara
3 -725.666687 725.666687 Yugas
3 9 25.666666 Aswins
3 90 90 Virupaksha
2 -26 26 Madra
2 22.5 22.5 Swayamvara
2 57.5 57.5 Gandharva
2 26.5 28.5 Bhagirathi
2 36 36 Indras
2 -38 38 Ulupi
2 -38.5 46.5 Duryodhana's
2 -39.5 39.5 Surabhi
2 -14 15 Draupadi's
2 12.5 17.5 Dhrishtadyumna's
2 28 28 Dwaita
2 24.5 24.5 Akshauhini
2 11.5 16.5 Parikshit
2 1.5 3.5 Sri
2 -57.5 57.5 Suvarcha
2 -3.5 57.5 Kalinga
2 -17.5 17.5 Sala
2 -1 12 Sivi
2 11.5 11.5 Uddhava
2 20 20 Aniruddha
2 35 35 Vrihadratha
2 28.5 28.5 Andhaka
2 45.5 48.5 Isana
2 0.5 1.5 Damodara
2 8 20 Rohini
2 -9 9 Ajatasatru
2 -17 17 Brahamanas
2 4 12 Raivataka
2 11 11 Daitya
2 -22.5 22.5 Sadhyas
2 16 16 Pisachas
2 -5 24 Hutasana
2 12.5 12.5 Chitra
2 6.5 9.5 Kasi
2 1.5 6.5 Jara
2 1.5 17.5 Magadhas
2 -5 12 Mathura
2 1 2 Sauri
2 12.5 12.5 Snataka
2 21.5 21.5 Maruta
2 24.5 24.5 Girivraja
2 9.5 9.5 Vasu
2 -14.5 23.5 Bhishmaka
2 -12 23 Pandya
2 -19.5 19.5 Ekalavya
2 9 9 Sunitha
2 -15.5 21.5 Putana
2 14.5 14.5 Slave
2 3 17 Suvala
2 2.5 12.5 Himavat
2 -5 11 Bhrigu
2 -8.5 10.5 Dasharhas
2 80.5 84.5 Kekayas
2 -14.5 32.5 Kekaya
2 26.5 26.5 Pitris
2 0.5 7.5 Sini's
2 10.5 14.5 Fate
2 13.5 17.5 Suparna
2 4.5 11.5 Kukuras
2 10 10 Durvasa
2 5 16 Yagnaseni
2 7.5 8.5 Divine
2 31 31 Dwaitavana
2 -9 10 Sudeshna
2 13 13 Matsyas
2 14 14 Death
2 23.5 23.5 Pinaka
2 -3.5 13.5 Bharadwaja
2 16 16 Srinjaya
2 12 12 Karnikara
2 0 10 Gavalgana
2 12.5 15.5 Ugrasena
2 4 4 Baladeva
2 -3.5 3.5 Slain
2 -2.5 6.5 Mura
2 20 20 Purandara
2 3.5 21.5 Uma
2 20 20 Kali
2 36.5 58.5 Kratha
2 30.5 30.5 Kartavirya
2 -9 56 Aditya
2 2.5 10.5 Suvala's
2 -24 44 Uttamaujas
2 -24.5 42.5 Yudhamanyu
2 -27 36 Somakas
2 4.5 4.5 Aindra
2 -5 33 Krita
2 13 17 Treta
2 -8.5 8.5 Sarnga
2 4.5 8.5 Victory
2 18 35 Sweta
2 -3.5 10.5 Bhishma's
2 2 4 Santanu's
2 94.5 101.5 Self
2 15.5 15.5 Sunaman
2 -3 6 Mahendra
2 156 156 Yogins
2 2.5 2.5 Vaikuntha
2 18.5 18.5 Vikartana
2 -25 65 Skanda
2 -7.5 13.5 Pancala
2 14.5 38.5 Day
2 -34.5 37.5 Prosperity
2 9.5 9.5 Kaustubha
2 31.5 33.5 Subala
2 12.5 12.5 Pancalas
2 5.5 22.5 Karala
2 41.5 41.5 Vrisha
2 54 54 Nanda
2 17 82 Suprasada
2 129 129 Jamvuka
2 -104 104 Sudama
2 -69 69 Kandara
2 -12 12 Pingakshi
2 -11 11 Lohamekhala
2 9.5 9.5 Lohitakshi
2 -20 39 Trinavindu
2 306.5 306.5 Agastya
2 -23 23 Vaishampayana
2 12.5 12.5 Shakuni
2 -54 54 Asita
2 -35 44 Sanatkumara
2 139.5 216.5 Kapila
2 -32.5 40.5 Tumvuru
2 11.5 48.5 Marichi
2 -14 14 Brahmana's
2 -495.5 502.5 Yajuses
2 -495.5 505.5 Samans
2 186 214 Manu
2 25 25 Vedic
2 -19.5 19.5 Saktri
2 3.5 3.5 Yadu's
2 14.5 14.5 Siddhas
2 62.5 62.5 Maheswara
2 54.5 59.5 Karatoya
2 47.5 49.5 Vipasa
2 57 57 Saraswati
2 -239 243 Upendra
2 -1 3 Parvata
2 -813.5 813.5 Emancipated
2 -67.5 83.5 Ancient
2 29 32 Purusha
2 195 195 Chit
2 328.5 328.5 Vedanta
2 72 90 Ocean
2 -45 69 Sastras
2 15.5 82.5 Chandramas
2 -0.5 7.5 Uragas
2 3.5 3.5 Vishwaksena
2 20.5 51.5 Constellations
2 52 56 Sthanu
2 61 61 Girisa
2 70.5 70.5 Vara
2 67 67 Ugra
2 40 40 Dikpati
2 67 67 Pasupati
2 79 79 Aja
2 75 75 Tryamvaka
2 99.5 99.5 Vahurupa
2 111.5 111.5 Umapati
2 111 111 Viswarupa
2 9.5 9.5 Janarddana
2 -7.5 7.5 Worshipped
2 -5 5 Vajra
Jijith.JPG
Jijith Nadumuri Ravi
Research data published for the interest of people researching on Mahabharata.
Suggestions are welcome: email:moc.liamg|rnhtijij#moc.liamg|rnhtijij

Share:- Facebook

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License