Karna

Created by Jijith Nadumuri at 07 Mar 2010 05:14 and updated at 07 Mar 2010 05:14

Karna is bonded strongly with Duryodhana, his friend. Next comes his enemy Arjuna. Drona was like him a commander-in-chief of the Kaurava army and hence comes third in bond-list. Karna's encounters with Bhima were many and is second only to his encounters with Arjuna in the Kurukhsetra War.

Bond Strength Avg.Word.Distance Abs.Avg.Word.Distance Bond
204 -1.691176 9.29902 Duryodhana
169 2.739645 13.461538 Arjuna
166 -1.144578 8.012048 Drona
130 -1.769231 12.876923 Bhima
119 -10.638656 14.92437 Sanjaya
105 1.152381 7 Kripa
105 4.447619 18.028572 Pandavas
100 2.09 11.67 Partha
97 -1.030928 9.731958 Bhishma
96 7.802083 14.677083 Pandu
89 17.426966 17.426966 Karna
74 -0.648649 11.837838 Bharata
70 5.185714 22.385714 Yudhishthira
67 2.701493 10.641791 Dhananjaya
64 -0.328125 19.203125 Dhritarashtra
63 3.857143 8.206349 Sakuni
62 -0.790323 16.854839 Krishna
59 4.305085 8 Dussasana
56 -2.321429 10.214286 Shalya
55 1.945455 8.927273 Bhimasena
47 -0.829787 14.617022 Madras
47 -0.276596 11.340425 Satyaki
47 -1.659575 9.404255 Pancalas
46 0.369565 14.978261 Kurus
45 2.177778 13.644444 Kuru
44 2.681818 7 Drona's
43 8.55814 18 Indra
43 -1.186046 7.511628 Suta's
41 6 11.463414 Kauravas
40 4.175 11.225 Pandava
38 -0.526316 10.210526 Ghatotkacha
35 -6.4 16.285715 Dhrishtadyumna
34 3.941176 8.058824 Vrishasena
33 2.272727 7.727273 Suvala
32 3.375 9.4375 Salya
32 -8.59375 11.78125 Kunti
31 2.903226 6.709677 Rakshasa
31 -11.645162 11.645162 Vaisampayana
31 6.064516 13.67742 Jayadratha
28 2.142857 14.428572 Bharata's
27 2.296296 7.037037 Aswatthaman
27 0.481481 11.592592 Phalguna
26 1.884615 8.961538 Duhsasana
26 0.653846 10.807693 Dhritarashtra's
25 7.36 7.6 Suvala's
24 1.541667 9.291667 Suta
24 -0.208333 12.708333 Nakula
23 10.608696 16.695652 Sun
23 -1.73913 15.043478 Vasudeva
22 1.681818 8.318182 Suyodhana
22 0.727273 14.909091 Abhimanyu
21 1.190476 24.333334 Brahmanas
20 7.1 10.6 Radha
20 1.2 8.3 Surya
20 1.7 15.7 Kshatriyas
20 10.55 16.450001 Sindhus
19 7.31579 17.210526 Karna's
19 -2.578947 9.631579 Kaurava
19 4 4 Vikartana
19 -12.157895 22.263159 Rama
19 -4.368421 15.736842 Janardana
19 0 3.578947 Vikartana's
17 3.058824 13.058824 Gandharvas
17 3.823529 15.705882 Vikarna
17 11.352942 16.529411 Pritha
17 8.411765 10.882353 Sakra
17 -1.176471 11.529411 Srinjayas
16 14.625 28.5 Draupadi
16 3.9375 5.3125 Vaikartana
15 4.333333 16.6 Panchalas
15 7.133333 17.266666 Brahmana
15 -0.6 12.066667 Arjuna's
15 12.2 13.666667 Bhurisravas
15 9.066667 17.066668 Earth
14 7.571429 9.285714 Bhima's
14 -7.714286 12 Vrikodara
14 6.928571 12.642858 Duhshasana
13 4.384615 13.615385 Sahadeva
13 8.615385 10.153846 Kritavarman
12 -12.833333 17.666666 Vidura
12 5.916667 6.75 Vrisha
12 -4.083333 10.583333 Kesava
12 -2 14.666667 Rakshasas
12 1.416667 8.916667 Pancala
12 -13.166667 18.333334 Shikhandi
12 -4.083333 12.583333 Keshava
11 4.272727 16.818182 Madhava
11 14.272727 15.727273 Sala
11 5.181818 15 Somadatta
11 11.818182 16.363636 Vasava
11 9.454545 15.818182 Death
11 0.727273 8.909091 Parthas
11 5.454545 14.181818 Asura
11 7.818182 17.272728 Yama's
11 5.272727 10.727273 Sini
10 3.2 16.799999 Kritavarma
10 0.3 18.299999 Durmukha
10 24.799999 24.799999 Brahma
10 -0.3 12.7 Gandiva
10 -4.9 15.1 Dhartarashtras
10 4.8 7.4 Satwata
10 -0.9 12.1 Shakuni
9 0 17.555555 Chitrasena
9 -14.555555 18.333334 Janamejaya
9 4.777778 13.222222 Vivingsati
9 2.333333 14.111111 Somakas
9 -11.888889 25.666666 Pandu's
9 3.111111 20.666666 Vritra
8 3.375 10.375 Duryodhana's
8 19.25 24 Subhadra
8 4.375 15.375 Yama
8 13.125 18.375 Vrihadvala
8 1.75 7.25 Radha's
8 3.875 14.375 Danavas
8 9.25 16 Savyasachin
8 -4.5 11.25 Gandhari
8 -1.75 5.25 Vibhatsu
8 -2.625 8.375 Madhu
8 4.875 7.375 Yuyudhana
8 5.25 8 Purandara
8 -2 7.75 Alayudha
8 0.75 15.5 Bhrigu's
8 -2.375 12.625 Cedis
7 17.428572 45.714287 Virata
7 -7.571429 29.285715 Yudhishthira's
7 36 44.57143 Krishna's
7 16.142857 22.714285 Panchala
7 -6.714286 28.714285 Yuyutsu
7 8 16.857143 Jalasandha
7 8.714286 19 Sushena
7 11 13.857142 Kshatriya
7 1.428571 16.857143 Drupada
7 1.285714 13 Santanu's
7 1.142857 14.571428 Dhartarashtra
7 0.142857 11.285714 Prishata's
7 -1.714286 10 Bhimasena's
7 -1.285714 12.428572 Govinda
7 2.714286 14.428572 Destroyer
7 -10.285714 22.857143 Ashvatthama
7 1 13.285714 Subala
7 -2.285714 6.285714 Partha's
6 40.333332 55.666668 Vyasa
6 3.833333 7.166667 Kunti's
6 12.5 18.166666 Anuvinda
6 27.333334 28.666666 Valhika
6 25.666666 26.333334 Bhagadatta
6 -11.333333 25 Yuga
6 -4.166667 8.833333 Kuru's
6 2 6.333333 Bharatas
6 25.166666 25.166666 Purumitra
6 8.166667 12.166667 Kamvojas
6 -1.333333 13.666667 Vrishni's
6 9 19.666666 Asuras
6 2.833333 16.5 Vijaya
6 -6.833333 6.833333 Struck
6 -0.333333 11.333333 Hidimva
6 0.166667 6.833333 Pandus
5 -0.8 15.2 Dharma
5 -20.799999 20.799999 Parva
5 5.4 13.4 Pandya
5 -5.6 16.799999 Vivinsati
5 10.2 18.6 Vinda
5 39.400002 40.599998 Jarasandha
5 -0.6 14.2 Vrishnis
5 2.4 9.2 Pritha's
5 -4.2 10.2 Garuda
5 0 16.799999 Trigartas
5 6.8 6.8 Vahlika
5 -0.4 20.799999 Jaya
5 4.4 14 Somadatta's
5 -30.200001 41.799999 Ganga
5 -8.2 8.2 Adhiratha's
5 -9 9 Mounting
5 9.8 12.6 Bhoja
5 -24.200001 24.200001 Yudhamanyu
5 -3.2 10.8 Madri
5 -5.8 13.4 Rudra
5 -0.4 15.6 Maruts
5 0.6 9.4 Savyasaci
5 0.2 5.4 Krishnas
4 10 14.5 Durmarshana
4 8.75 17.75 Durmada
4 62.25 62.25 Mahavahu
4 14.25 14.25 Anga
4 1.5 4.5 Vikarna's
4 -13.5 23.5 Naraka
4 1.25 16.75 Matsyas
4 9.5 20 Dussaha
4 -4.5 7 Santanu
4 25.75 25.75 Avanti
4 -11.25 15.75 King
4 12 12 Adhiratha
4 1.25 16.25 Skanda
4 12.5 16 Meru
4 7.5 20 Agni
4 -15.5 20.5 Prabhadrakas
4 -25 25 Uttamauja
4 12.25 13.75 Bhargava
4 4 6.5 Shakra
3 18 21.333334 Vedas
3 2 5.333333 Sakti
3 31.666666 49.666668 Dwaita
3 -17.666666 17.666666 Dushpradharshana
3 10 12.666667 Dushkarna
3 3.333333 7.333333 Charuchitra
3 16.666666 19.333334 Suvarman
3 14.666667 35.333332 Ugrayudha
3 30.666666 33.333332 Satyasandha
3 57 57 Bhimaratha
3 65.666664 65.666664 Dridharatha
3 6.666667 16 Saradwat
3 -22.666666 22.666666 Durvisaha
3 19.666666 19.666666 Kratha
3 8.333333 17.666666 Yajnasena
3 6.333333 6.333333 Angas
3 5 7 Rukmi
3 0.666667 2.666667 Susarman
3 21.333334 21.333334 Uluka
3 -2.333333 14.333333 Vishnu
3 11.333333 22 Kalingas
3 8.333333 15 Sudakshina
3 8.666667 10.666667 Yadavas
3 -16.666666 16.666666 Saradwat's
3 -3.666667 8.333333 Uttamaujas
3 3.333333 14.666667 Subhadra's
3 0.333333 6.333333 Bhishma's
3 14 16.666666 Himavat
3 -7 7 Valhikas
3 2.333333 11 Yakshas
3 6.666667 14.666667 Durjaya
3 16.333334 16.333334 Kanka
3 -7.333333 7.333333 Madhu's
3 11 11 Samvara
3 6.333333 15 Sinis
3 -3 7.666667 Abhimanyu's
3 -5.666667 29 Kartavirya
3 -6.333333 6.333333 Vaishampayana
3 -22.666666 34 Mahendra
3 -1.666667 19 Karushas
3 4.333333 9 Maghavat
3 -5.333333 12.666667 Wind-god
3 6.333333 9 Dharma's
3 -19.666666 21.666666 Truth
3 17.333334 17.333334 Dasharha's
3 2.666667 43.333332 Lakshmana
3 -18.666666 30 Bhurishrava
2 -33.5 33.5 Sambhava
2 -4 33 Aranya
2 19 19 Madra
2 29.5 29.5 Vrishni
2 -18.5 18.5 Duhsaha
2 -7.5 7.5 Durdharsha
2 -6.5 6.5 Suvahu
2 4 4 Chitra
2 7 7 Chitraksha
2 13.5 13.5 Vivitsu
2 -1.5 13.5 Vikata
2 0 13 Sama
2 21.5 21.5 Upanandaka
2 26 26 Chitravarman
2 29 29 Ayovahu
2 3.5 29.5 Sukundala
2 33.5 33.5 Bhimavega
2 34.5 34.5 Bhimavala
2 3 33 Valaki
2 5.5 34.5 Kanakayu
2 41 41 Dridhayudha
2 42 42 Dridhavarman
2 43 43 Dridhakshatra
2 46.5 46.5 Dridhasandha
2 50.5 50.5 Ugrasravas
2 51.5 51.5 Ugrasena
2 56.5 56.5 Visalaksha
2 57.5 57.5 Duradhara
2 58.5 58.5 Dridhahasta
2 60 60 Suhasta
2 61 61 Vatavega
2 64 64 Adityaketu
2 66 66 Nagadatta
2 74.5 74.5 Ugra
2 77.5 77.5 Viravahu
2 78.5 78.5 Alolupa
2 79.5 79.5 Abhaya
2 81.5 81.5 Raudrakarman
2 86 86 Anadhrishya
2 88 88 Viravi
2 89 89 Dhirghalochana
2 93.5 93.5 Dirghavahu
2 95.5 95.5 Vyudhoru
2 -25.5 25.5 Saha
2 9 9 Sulochana
2 0.5 21.5 Nandaka
2 54.5 54.5 Kundabhedin
2 2 2 Salwa
2 50.5 50.5 Kalinga
2 -6 15 Soma
2 12 12 Jishnu
2 -1 1 Radheya
2 -3.5 3.5 Vrishaka
2 16.5 16.5 Bhuri
2 18 18 Aswatthama
2 33.5 33.5 Sindhu
2 32.5 32.5 Pragjyotisha
2 48.5 48.5 Vanga
2 38 62 Malavas
2 73 84 Sisupala
2 10 10 Saumadatti
2 14 22 Vichitravirya
2 5.5 20.5 Pisachas
2 -18 18 Gada
2 -10.5 11.5 Pradyumna
2 5.5 5.5 Daityas
2 18.5 18.5 Rajasuya
2 6.5 15.5 Hastinapura
2 -1 17 Muni
2 -21 21 Kichaka
2 3.5 38.5 Matsya
2 7.5 7.5 Falguna
2 -4.5 4.5 Saradwata
2 -13 28 Uttara
2 -2 31 Bhuminjaya
2 16.5 16.5 Sachi's
2 -24.5 24.5 Sini's
2 -3 8 Dasarha's
2 1 4 Ganga's
2 20.5 20.5 Hridika's
2 -27 31 Dhrishtaketu
2 17.5 17.5 Ratha
2 14.5 15.5 Atiratha
2 -32 32 Jamadagni
2 15 17 Phalguni
2 19.5 27.5 Sudarsana
2 -8 18 Northerners
2 -25.5 25.5 Surasenas
2 -13.5 13.5 Sauviras
2 17 17 Bhojas
2 -2 6 Achyuta
2 10 10 Kekaya
2 -6 6 Dhristadyumna
2 11 11 Hridika
2 -5 14 Kosalas
2 27.5 27.5 Jayadratha's
2 -22.5 22.5 Kaikeyas
2 -11.5 11.5 Madrakas
2 1 9 Bharadwaja's
2 12.5 12.5 Salya's
2 -23 23 Kankas
2 1 13 Sataghni
2 2 11 Charanas
2 10.5 10.5 Kartikeya
2 -21.5 21.5 Madri's
2 -0.5 1.5 Alamvusha
2 2.5 10.5 Aksha
2 4.5 11.5 Vayavya
2 13 13 Asani
2 -15 15 Yatudhanas
2 2 18 Sikhandin
2 20 20 Vaka
2 -1.5 13.5 Vala
2 -5.5 7.5 Hidimva's
2 -7.5 13.5 Gavalgana
2 8.5 8.5 Devaki's
2 -12 20 Maheswara
2 -16.5 16.5 Andhaka
2 -11.5 11.5 Magadha
2 -9 27 Vasudeva's
2 -4 13 Gotama's
2 -12.5 12.5 Aruna
2 11.5 11.5 Brahman
2 0.5 7.5 Sankara
2 3.5 17.5 Ghatotkaca
2 -4.5 4.5 Citrasena
2 1 4 Madraka
2 15 15 Kaikayas
2 -6 11 Prishata
2 -14 14 Satanika
2 7.5 27.5 Srinjaya
2 -15 15 Kaikaya
2 12 12 Namuci
2 25.5 25.5 Asta
2 -49 49 Brahmana's
2 21 26 Duhshasana's
2 -5.5 12.5 Varuna
2 -6 6 Anjalika
Jijith.JPG
Jijith Nadumuri Ravi
Research data published for the interest of people researching on Mahabharata.
Suggestions are welcome: email:moc.liamg|rnhtijij#moc.liamg|rnhtijij

Share:- Facebook

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License