Indra

Created by Jijith Nadumuri at 07 Mar 2010 04:57 and updated at 07 Mar 2010 04:57

Indra is bonded strongly with Arjuna, who is attributed as his son. Indra's enemy Vritra is next in the bond-list. Vishnu is often mentioned as brother of Indra. Asuras were his enemy. Agni, Varuna, Soma and Yama are other Devas like him. Vrihaspati was his Guru.

Bond Strength Avg.Word.Distance Abs.Avg.Word.Distance Bond
70 -20.700001 31.214285 Arjuna
59 3.525424 9.220339 Vritra
53 4.283019 10.660378 Vishnu
51 17.372549 54.549019 Asuras
49 98.408165 98.408165 Indra
48 -0.145833 10.229167 Agni
48 -26.166666 34.291668 Yudhishthira
44 -45.56818 70.204544 Brahmanas
41 -7.926829 18.268293 Karna
41 29.536585 45 Varuna
40 15.375 21.575001 Soma
39 22 31.846153 Rishis
39 -0.358974 11.384615 Vrihaspati
37 25.054054 42.62162 Yama
35 5.628572 240.942856 Lord
33 -29.30303 45.484848 Brahmana
30 -7.3 18.833334 Bhishma
30 34.400002 42.266666 Danavas
28 -2.75 21.964285 Pandu
28 -46.535713 54.67857 Asura
28 2.607143 157.607147 Brahma
27 -5.444445 12.703704 Partha
26 10.884615 41.96154 Krishna
26 65.96154 160.57692 Brahman
25 -9.6 22.16 Drona
25 209.759995 220.320007 Earth
23 -17.347826 17.347826 Vaisampayana
22 -5.409091 17.227272 Gandharvas
22 127.681816 134.681824 Grandsire
21 4.047619 7.190476 Daityas
20 -34.099998 49.900002 Kuvera
20 2.75 15.55 Nahusha
19 6.789474 11.842105 Aswins
18 -37.722221 64.722221 Pandavas
18 -8.944445 25.055555 Bhima
18 5 18.777779 Dhananjaya
18 -79.777779 392.444458 Vedas
18 -6.444445 14.555555 Bharata
18 5.444445 14.555555 Rudra
17 4.411765 8.294118 Maruts
17 11.823529 15.352942 Sachi
16 68.375 147.125 Sun
16 -22.6875 45.4375 Duryodhana
16 -12.375 26.625 Rishi
16 0.375 11 Prajapati
16 57.3125 61.6875 Vali
16 -9.5625 415.1875 Rama
15 -41.733334 57.200001 Dhritarashtra
15 -10.2 15.933333 Salya
15 -18.466667 44.066666 Gandiva
14 15.785714 29.357143 Dharma
14 4.357143 17.5 Vasus
14 21.214285 27.357143 Heaven
14 6.428571 7 Vala
13 5.846154 12.307693 Kunti
13 -3 22.846153 Sakra
13 0.538462 22.076923 Apsaras
13 -0.538462 7.307693 Vayu
12 -6 14.5 Narada
12 44.75 50.25 Mahadeva
12 4.416667 13.583333 Adityas
12 19.75 22.416666 Indra's
12 5.5 17.5 Rakshasas
12 0.083333 10.416667 Marutta
11 21.727272 41.727272 Kasyapa
11 165.454544 175.27272 Pitris
11 -81.818184 87.818184 Vasudeva
11 6.363636 11.636364 Brahmanicide
10 7.3 20.299999 Sanjaya
10 72.199997 84.599998 Narayana
10 -4.5 12.9 Yayati
10 -45.5 50.5 Pritha
10 -830.200012 1041 Master
9 95.888885 108.777779 Rakshasa
9 -271.666656 271.666656 Vyasa
9 -13.444445 19.444445 Ganga
9 9 15.888889 Yakshas
9 14.777778 20.333334 Kesava
9 0.777778 7.666667 Kuru
9 3.333333 16.666666 Bharata's
9 -5.888889 26.333334 Kripa
9 206.555557 216.333328 Manu
8 -6.5 9.75 Takshaka
8 -4.5 20.5 Sahadeva
8 8.625 10.125 Vivaswat
8 -1.5 19.75 Bharatas
8 2.5 12.25 Sadhyas
8 -13.875 18.875 Kurus
8 26.875 30.375 Vasava
8 -12.875 12.875 Lomasa
8 -240.5 244 Creator
7 -0.857143 7.428571 Khandava
7 -18.142857 18.142857 Parva
7 133.428574 141.428574 Garuda
7 -6.142857 21.857143 Nakula
7 -11.714286 13.714286 Bhimasena
7 3.428571 4.571429 Paka
7 1.142857 13.142858 Vaisravana
7 -181.714279 186.285721 Deity
7 1.285714 13.571428 Rudras
7 -0.142857 7 Chyavana
7 1.142857 12.857142 Pandava
7 -1.285714 3.571429 Prahlada
7 -8 9.428572 Matali
7 297.857147 829 Righteousness
7 0.857143 20.285715 Samvarta
6 -39.5 39.5 Panchalas
6 -11.333333 11.666667 Karna's
6 -9 9 Bhagadatta
6 20.5 33.166668 Jayadratha
6 -2 11.666667 Airavata
6 33.833332 41.166668 Bhrigu
6 -29.666666 29.666666 Janamejaya
6 2.166667 11.166667 Mitra
6 -24.666666 26.666666 Drupada
6 5 11.333333 Daitya
6 -11.166667 11.5 Vibhatsu
6 -86.333336 113 Madhu
6 -6 13.333333 Sukra
6 551.333313 560.333313 Veda
6 0.833333 10.166667 Dhatri
6 3.166667 14.166667 Skanda
6 1.166667 6.5 Namuchi
6 32.5 41.166668 Angiras
6 97 115.333336 Agastya
6 -23 23 Virata
6 7.666667 14.666667 Twashtri
6 3 3 Upendra
6 190.166672 219.166672 Death
5 -0.8 64 Draupadi
5 7 19 Sivi
5 0.8 6 Savitri
5 6.2 29.4 Satyaki
5 -14.8 26 Amrita
5 9.4 27.799999 Valakhilyas
5 68.800003 819.200012 Sesha
5 1 2.6 Purandara
5 -2.4 15.6 Vasu
5 27.4 45.799999 Aditi
5 4.4 9.2 Aryaman
5 0.2 11.4 Bhaga
5 1.6 12.8 Gautama
5 -10.4 15.2 Supreme
5 -11.8 25.799999 King
5 12 12 Taraka
5 18 22.4 Siddhas
5 -408.399994 408.399994 Bhrigu's
5 193.199997 201.600006 Himavat
5 -19.200001 21.6 Drona's
5 193.800003 221.399994 Destroyer
5 -22.200001 28.200001 Rathas
5 0.2 4.6 Namuci
5 19.200001 38.400002 Shalya
5 384.200012 393.799988 Time
5 -77.800003 650.200012 Soul
5 3 3 Matanga
5 -883 1058.199951 Prosperity
4 -19.75 45.75 Panchala
4 11 19 Abhimanyu
4 155.25 158.25 Vasishtha
4 -6 11.5 Santanu
4 5 6 Pushan
4 2.75 2.75 Virochana's
4 11.5 19.5 Kusika
4 11.75 16.25 Bhava
4 -16.25 18.75 Lokapalas
4 7 15.5 Hari
4 -29.25 97.25 Purusha
4 0.75 7.25 Mada
4 24.75 31.25 Vedic
4 438.5 446 Sugriva
4 -15.75 15.75 Markandeya
4 -10.25 10.25 Matsyas
4 -30.5 30.5 Dhrishtadyumna
4 -14 14 Kauravas
4 47.25 47.25 Viswedevas
4 -6 10.5 Kshatriya
4 -17.5 26 Atirathas
4 -4 14 Suta's
4 -1 1 Thousand-eyed
4 3.25 8.25 Jambha
4 17.5 26 Surya
4 457 1030.5 Srutis
4 -600.5 600.5 Beings
4 588.75 668.25 Emancipation
4 -23.75 61.75 Mind
4 -5.75 11.75 Vipula
4 619.75 866.75 Jiva
3 -100 100 Vidura
3 -67 67 Bhima's
3 -27.666666 46.333332 Dhrishtadyumna's
3 -18 18 Kamyaka
3 -16.333334 19 Mandhata
3 14 17.333334 Ashtavakra
3 5.333333 12 Vajra
3 -0.333333 12.333333 Nagas
3 27 59.666668 Daksha
3 21.666666 22.333334 Pavana
3 -6 6 Sauti
3 -9 12.333333 Munis
3 1.333333 19.333334 Ritwiks
3 2.666667 8 Sadasyas
3 -11.333333 15.333333 Chedis
3 -10.333333 10.333333 Sambhava
3 35.666668 48.333332 Marichi
3 70 80.666664 Meru
3 -12 12 Ashtaka
3 1.666667 6.333333 Nivatakavachas
3 142 142 Universe
3 -9.333333 14 Damayanti
3 -491.333344 590.666687 Lakshmi
3 -27.333334 27.333334 Mantras
3 -12.333333 12.333333 Bhishmaka
3 78.333336 89.666664 Kala
3 -7.333333 31.333334 Aswattha
3 202.666672 264 Ananta
3 53 57.666668 Dhanwantari
3 2.333333 3 Suravi
3 -24 29.333334 Dhritarashtra's
3 -2 10.666667 Parvata
3 3.333333 9.333333 Swayamvara
3 0.333333 7 Siva
3 3.333333 6.666667 Saryati
3 -11.666667 11.666667 Vaka
3 75.333336 98 Snakes
3 -1 6.333333 Viswadevas
3 17 17 Regents
3 17 17 Yuga
3 10.333333 10.333333 Samvara
3 5.333333 8.666667 Atharvangiras
3 -5.666667 9.666667 Sini's
3 -20.333334 20.333334 Sikhandin
3 23 31 Arjuna's
3 -27.333334 27.333334 Prishata
3 -20 28 Madras
3 -2.333333 37 Ancient
3 3 22.333334 Amvarisha
3 20 21.333334 Mandhatri
3 19 36.333332 Kshatriyas
3 18.666666 18.666666 Yama's
3 4.333333 5.666667 Tashtri
3 -231.333328 231.333328 Yamuna
3 2.333333 20.333334 Sudarsana
3 2 4.666667 Tvashtri
3 16.666666 19.333334 Ashvinis
3 60.666668 72.666664 Moon
3 0 17.333334 Ansa
3 205.666672 205.666672 Day
3 -48 62.666668 Pleasure
3 681.666687 681.666687 Sacrifice
3 -2.666667 6.666667 Viswarupa
3 10.666667 14 Nandana
3 -28.666666 28.666666 Tandi
3 281.666656 281.666656 Dasaratha
3 -556 634 Yoga
3 320 320 Boar
3 966 966 Ravana
3 221 237 Ficus
2 6 9 Sakti
2 12.5 12.5 Ghatotkacha
2 12 12 Nala
2 -41 136 Maitreya
2 -70 76 Vrishni
2 -79 79 Sakuni
2 -78.5 78.5 Madhava
2 -113 113 Krishna's
2 -59 59 Subhadra
2 -29.5 29.5 Jantu
2 18.5 49.5 Somaka
2 31 31 Vandi
2 -19 38 First
2 42.5 52.5 Sansaptakas
2 23 23 Maharathas
2 27.5 41.5 Kaurava
2 3.5 12.5 Kadru
2 -19 19 Saunaka
2 5.5 8.5 Dadhichi
2 -19 19 Puranas
2 91.5 91.5 Sri
2 2 3 Parjanya
2 7 7 Menaka
2 0 10 Devayani
2 31.5 31.5 Alaka
2 5 10 Pandu's
2 -3 5 Maruta
2 6 6 Bharadwaja
2 11.5 11.5 Agnivesya
2 41 41 Achyuta
2 -7 7 Girisha
2 91.5 91.5 Swaha
2 -0.5 3.5 Amravati
2 -1 5 Gods
2 18.5 18.5 Chitrasena
2 -21 21 Vudha
2 -15.5 15.5 Angaraka
2 5 7 Marutas
2 14.5 29.5 Magadha
2 -6.5 6.5 Budha
2 -18 22 Sauri
2 9 12 Treta
2 214.5 214.5 Kali
2 218.5 218.5 Kapila
2 41.5 41.5 Pitri
2 -4 4 Amaravati
2 -9.5 15.5 Sakra's
2 -25.5 25.5 Pritha's
2 -2 2 Commanded
2 17.5 17.5 Phalguna
2 25 32 Nriga
2 31 31 Sukanya
2 -29.5 29.5 Sindhu
2 23 27 Usinara
2 -13.5 13.5 Usinara's
2 -6 6 Yavakri
2 1.5 1.5 Pasupati
2 67.5 67.5 Gandhamadana
2 -2.5 7.5 Hiranyapura
2 59 64 Atri
2 -11.5 11.5 Immortals
2 -22 22 Muni
2 7 7 Agrayana
2 -19 19 Sutas
2 -17 17 Magadhas
2 5.5 23.5 Aditya
2 0.5 2.5 Danava
2 -5 9 Aswatthaman
2 -4 8 Partha's
2 -21.5 21.5 Uttara
2 0 1 Ahalya
2 -2.5 2.5 Fire
2 13 13 Atharva
2 -1 12 Kuru's
2 -6 6 Pandya
2 -50 61 Eternal
2 -21 21 Suta
2 -15.5 15.5 Vrishnis
2 -3 18 Viswavasu
2 4.5 7.5 Hrishikesa
2 -28.5 39.5 Vrikodara
2 -28.5 28.5 Yudhamanyu
2 -23 23 Srinjayas
2 -21.5 21.5 Somadatta
2 -16.5 16.5 Kartavirya
2 56 159 Self
2 -12 12 Janardana
2 -20 20 Satwatas
2 14.5 39.5 Kailasa
2 -14.5 14.5 Kekayas
2 -5.5 5.5 Vijaya
2 22.5 22.5 Prithu
2 4 13 Jamadagni's
2 -8 8 Yuyudhana
2 -5.5 5.5 Satwata
2 -9 9 Mainaka
2 -0.5 6.5 Govinda
2 4.5 8.5 Kalakeyas
2 23.5 42.5 Sindhus
2 -223.5 223.5 Angadas
2 0.5 13.5 Bhimasena's
2 -8.5 19.5 Krishnas
2 11 11 Uragas
2 -1 1 Maghavat
2 -1 5 Wind
2 72 72 Hara
2 -38 38 Vaishampayana
2 -11.5 11.5 Parthas
2 -19.5 19.5 Struck
2 -5.5 16.5 Keshava
2 -9.5 9.5 Anjalika
2 75 154 Night
2 208.5 208.5 Mandara
2 16.5 16.5 Vidhatri
2 67 67 Prachetas
2 180 180 Seasons
2 209.5 209.5 Trees
2 -365 604 Vasuki
2 5 5 Marutta's
2 -15.5 15.5 Srinjaya
2 1 5 Horse-sacrifice
2 -1 8 Usanas
2 1 18 Virtue
2 2 18 Profit
2 45 45 Energy
2 86 86 Niriti
2 3 9 Sree
2 251 256 Upanishads
2 237 240 Vedanta
2 2 12 Adhyatma
2 46.5 179.5 Infinite
2 -156 156 Purushas
2 79 167 Space
2 974.5 1013.5 Lords
2 -11 25 Creation
2 -8 16 Thunder-bolt
2 -11 13 Maheswara
2 -39.5 39.5 Yogins
2 -16 16 Vitahavya
2 11.5 11.5 Devas
2 -156 519 Brinda
2 690 690 Kama
2 669.5 669.5 Ordainer
2 925 925 Sita
2 987.5 987.5 Chandalas
2 -51 1085 Smritis
2 -34.5 60.5 Sastras
2 -1905 1905 Samans
2 5.5 5.5 Jataveda
2 9 9 Akasa
2 17.5 17.5 Dharmas
Jijith.JPG
Jijith Nadumuri Ravi
Research data published for the interest of people researching on Mahabharata.
Suggestions are welcome: email:moc.liamg|rnhtijij#moc.liamg|rnhtijij

Share:- Facebook

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License