Earth

Created by Jijith Nadumuri at 06 Mar 2010 17:54 and updated at 06 Mar 2010 17:54

Bond Strength Avg.Word.Distance Abs.Avg.Word.Distance Bond
43 0.930233 5.395349 Water
34 2.088235 5.617647 Wind
33 36.060608 127.272728 Lord
32 2.1875 3.75 Heaven
29 -0.586207 22.724138 Yudhishthira
27 -1.111111 14.740741 Brahmanas
25 130.919998 130.919998 Earth
23 6.043478 7.347826 Space
22 92.818184 181.545456 Indra
22 30.863636 75.772728 Sun
19 -1.578947 10.631579 Bharata
19 -4.947369 15.052631 Arjuna
18 -15.555555 20.555555 Vishnu
18 75.388885 83.611115 Vedas
17 26.117647 80.117645 Krishna
17 5.941176 7.235294 Light
16 -1.125 5.375 Fire
16 -1.6875 32.8125 Rishis
15 30.133333 130.53334 Brahma
15 11.8 30.333334 Kunti
15 -9.066667 17.066668 Karna
15 -7.666667 14.466666 Brahmana
14 120.428574 139 Brahman
14 10.857142 16.714285 Pandavas
14 10.214286 23.5 Kshatriyas
14 -7.857143 15.857142 Duryodhana
13 -10.076923 14.384615 Rishi
13 2.307692 13.230769 Ganga
13 6.384615 17.76923 Pandu
12 35.916668 87.25 Supreme
12 -0.916667 13.583333 Dhritarashtra
12 -0.916667 65.25 Yoga
12 -11.5 13.666667 Bhishma
12 -6.75 9.916667 Partha
11 75.272728 86.909088 Danavas
11 64.818184 76.090912 Garuda
10 -10.2 12.2 Sanjaya
10 -15.2 15.2 Vaisampayana
10 4.2 13 Moon
10 141.300003 185.300003 Rama
10 -1.7 14.1 Shalya
10 9.5 26.299999 Vasudeva
9 142.555557 163.666672 Sesha
9 26.666666 56.444443 Creator
9 -7.444445 141.666672 Asuras
9 125.888885 161.666672 Pitris
9 78.111115 114.555557 Varuna
9 -18.444445 19.333334 Kasyapa
9 -7.444445 17.444445 Aditi
9 -25.555555 41.333332 Agni
9 15.888889 49 Gandharvas
9 33.111111 46.444443 Narayana
9 66.888885 206.222229 Grandsire
9 9.222222 14.333333 Mind
9 410.333344 488.555542 Jiva
8 1 2 Sky
8 -30.5 72 Yama
8 -11.5 11.5 Yayati
8 114.375 204.125 Universe
8 -19.125 27.125 Bhima
8 1.25 9.25 Bharatas
8 -12.25 12.25 Vyasa
8 -20.5 28 Surya
8 546.625 547.875 Emancipation
7 -13.428572 25.142857 Sakra
7 -5.285714 9.285714 Bharata's
7 14.571428 24 Dhananjaya
7 -4.428571 19.571428 Daityas
7 -2.285714 7.428571 Kuru's
7 -63 63.285713 Rudra
7 -14.714286 27.571428 Rakshasas
7 56.285713 64.85714 Himavat
7 -2.285714 256.857147 Master
7 -18.857143 30.857143 Vasus
7 -7.857143 18.428572 Kuru
7 -13.714286 63.142857 Soma
7 -5.285714 9.571428 Vrihaspati
6 15 32 Dharma
6 68.5 94.166664 Vali
6 -16.833334 20.166666 Naraka
6 -31.666666 31.666666 Aditya
6 29.666666 68.666664 Yakshas
6 6.5 23.166666 Madhu
6 165.166672 306.5 Soul
6 -39.666668 49.333332 Mahadeva
6 -1.333333 12.666667 Pritha
6 273.5 284.166656 Time
6 -36.333332 49 Chandramas
6 10 71.666664 Boar
5 -0.2 9.8 Prajapati
5 -24.799999 32.799999 Daksha
5 206 221.600006 Manu
5 1.6 16 Nagas
5 307.799988 681.400024 Veda
5 -3 9 Scent
5 -61 64.599998 Lakshmi
5 -64 64 Vayu
5 -104.599998 115.400002 Yugas
5 -33.200001 34 Narada
5 0.4 3.2 Madhava
5 -30.200001 30.200001 Vaishampayana
5 0.6 28.6 Meru
5 9.2 13.6 Madras
5 1.4 14.2 Bhimasena
5 29.799999 35.400002 Day
5 517.799988 652.599976 Righteousness
5 -2.2 3.8 Marutta
4 -20.5 20.5 Sauti
4 -24.75 24.75 Govinda
4 47.5 61.5 Ananta
4 -32.25 32.25 Bhrigu
4 -29 31 Angiras
4 24.5 24.5 Swaha
4 -19.75 31.25 Ocean
4 30.75 142.75 Deity
4 404 413.5 Ravana
4 -4 12 She
4 -6.5 14.5 Kurus
4 32.5 47 Vasava
4 25.75 32.75 Kesava
4 11.75 11.75 Drona
4 -47.25 55.25 Maruts
4 -9.25 18.25 Dhrishtadyumna
4 1.25 6.25 Bhrigu's
4 13 31 Kala
4 -2.25 15.75 Vidura
4 17.25 29.75 Seasons
4 5 16.5 Planets
4 24 30 Night
4 71.5 97.5 Island-born
4 17.5 17.5 Saraswati
4 27.5 27.5 Truth
4 -17.75 36.75 Rivers
3 -1.666667 3 Air
3 -7.666667 12.333333 Sukra
3 6.666667 24 Madrakas
3 -32.666668 34 Prahlada
3 -32 32 Virochana
3 -25.666666 25.666666 Marichi
3 -2.666667 4.666667 Heat
3 3 8.333333 Nature
3 -26.666666 50.666668 Sachi
3 -37.333332 37.333332 Snake
3 -1.333333 8 Hari
3 291.666656 299.666656 Sugriva
3 -28 42.666668 Pannagas
3 -20 20 Asura
3 85.333336 94 Pisachas
3 -6 12.666667 Santanu
3 -14.333333 16.333334 Parjanya
3 37.333332 39.333332 Snakes
3 -46 52.666668 Rudras
3 -72.666664 72.666664 Hara
3 -14.333333 22.333334 Angadas
3 6 9.333333 Pancalas
3 -42 52 Apsaras
3 -10.333333 15 Karna's
3 -8.333333 8.333333 Partha's
3 -14.333333 14.333333 Meteors
3 -13.333333 13.333333 Struck
3 -3.666667 9 Kshatriya
3 12.333333 12.333333 Sarasvati
3 -38.333332 43 Mitra
3 -32.666668 38.666668 Viswedevas
3 -62.333332 62.333332 Skanda
3 380.333344 380.333344 Chandalas
3 226.333328 233.666672 Ordainer
3 202.333328 208.333328 Prakriti
3 0.666667 10.666667 Mithila
3 3 7.666667 Horse-sacrifice
3 -1.333333 6 Dakshina
3 -11.666667 16.333334 Suka
3 -5.666667 9 Uparichara
3 -7.666667 11.666667 Vasu
3 111.666664 139.666672 Agastya
3 0.333333 16.333334 Vedic
3 11 11 Oceans
3 7.333333 7.333333 Constellations
3 2 2 Ether
3 131.666672 131.666672 Destroyer
3 98.333336 260.333344 Kama
3 -9.666667 10.333333 Chitrangada
2 -36.5 36.5 Vasudeva's
2 -2.5 9.5 Suns
2 7 10 Regents
2 -11 11 Dushmanta
2 64 64 Puru
2 1.5 10.5 Durmukha
2 53 53 Yavanas
2 67.5 67.5 Kiratas
2 24.5 47.5 Saivya
2 46.5 46.5 Sumanas
2 40 46 King
2 47 59 Magadha
2 48 75 Sudharman
2 49.5 74.5 Aniruddha
2 667 667 Sisupala
2 53 97 Vrishni
2 81 104 Kaikeyas
2 -21 21 Yuyudhana
2 -26.5 26.5 Satyaki
2 19 63 Vasuki
2 -11.5 30.5 Takshaka
2 -49.5 49.5 Lohita
2 2 4 Janamejaya
2 -34 34 Prachetas
2 -39.5 39.5 Pulaha
2 -33 33 Atri
2 -32.5 32.5 Pulastya
2 9.5 15.5 Intelligence
2 2 2 Sound
2 3 3 Touch
2 5 5 Taste
2 -3.5 21.5 Vinata
2 -39.5 39.5 Gautami
2 6 19 Kadru
2 -6 6 Sree
2 12.5 12.5 Hri
2 21.5 21.5 Rati
2 2 11 Vaisravana
2 1 11 Markandeya
2 -6 6 Dhartarashtras
2 -16 16 Jarasandha
2 -45 60 Kuvera
2 -9 10 Hrishikesa
2 -4 15 Earth's
2 -21.5 21.5 Kasi
2 -4 8 Vrikodara
2 1.5 14.5 Self
2 -1 4 Nara
2 60 84 Mantras
2 -27 27 Aswins
2 -9 9 Kaurava
2 -2.5 7.5 Duryodhana's
2 7.5 7.5 Kaikayas
2 -9.5 9.5 Srutakarman
2 -6.5 8.5 Citrasena
2 -16.5 16.5 Prativindhya
2 4 12 Ashvatthama
2 -20 20 Savyasaci
2 7.5 9.5 Keyuras
2 -7.5 7.5 Indra's
2 -6.5 6.5 Satwata
2 10.5 26.5 Madri
2 1.5 10.5 Sutasoma
2 -7.5 7.5 Single-handed
2 -40.5 40.5 Unborn
2 -7.5 14.5 Suta's
2 -4.5 15.5 Kankas
2 -15.5 15.5 Kripa
2 13 13 Radha
2 12 12 Pandava
2 -0.5 22.5 Yuga
2 -5.5 5.5 Suratha
2 1 7 Shakra
2 10 10 Kusa
2 -4.5 4.5 Gandiva
2 -70 75 Dhatri
2 -72.5 72.5 Adityas
2 -45.5 57.5 Saddhyas
2 52.5 52.5 Trees
2 15.5 15.5 Sri
2 67.5 67.5 Vindhya
2 12.5 75.5 Aruna
2 5 9 Creatures
2 -1 6 Consciousness
2 1.5 3.5 Waters
2 592 628 Sattwa
2 184.5 190.5 Vasishtha
2 0 8 Mahat
2 -7.5 8.5 Sulabha
2 -36.5 36.5 Urvasi
2 395 395 Yogins
2 -221 237 Samans
2 40 40 Savitri
2 10.5 10.5 Months
2 12.5 12.5 Fortnights
2 55 55 Steadiness
2 148.5 148.5 Upanishads
2 16 37 Diksha
2 -26 26 Yadava
2 2.5 2.5 Welkin
2 39 54 Tirthas
2 776 791 Lords
2 -34 47 Year
2 -64.5 64.5 Mandara
2 244 244 Prosperity
2 504 504 Sita
2 1066.5 1066.5 Srutis
2 -270.5 270.5 Emancipated
2 99.5 292.5 Ancient
2 495.5 495.5 Vedanta
2 957 957 Beings
2 -19 19 Penances
2 -7 42 Prabhasa
2 -7.5 49.5 Vena
2 -5 48 Kaveri
2 -32.5 32.5 Gifts
2 28.5 28.5 Nanda
2 10 10 Gandhari
2 -9.5 9.5 Vijaya
2 -13 13 Ulupi
2 -8 8 Mahabharata
Jijith.JPG
Jijith Nadumuri Ravi
Research data published for the interest of people researching on Mahabharata.
Suggestions are welcome: email:moc.liamg|rnhtijij#moc.liamg|rnhtijij

Share:- Facebook

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License