Duryodhana

Created by Jijith Nadumuri at 06 Mar 2010 17:29 and updated at 06 Mar 2010 17:29

Duryodhana has his strongest bond with his friend Karna, like Arjuna is bonded with Krishna, his friend and cousin. Next comes the Pandavas who were his enemies. Among the Pandavas his enmity with Yudhisthira, Bhima and indirectly with Arjuna were prominent. Drona was Duryodhana's favorite general in Kurukshetra War. Among the narrators Sanjaya had to tell a lot more about Duryodhana, than Vaisampayana.

Bond Strength Avg.Word.Distance Abs.Avg.Word.Distance Bond
211 3.507109 9.57346 Karna
150 7.153333 17.5 Pandavas
111 -0.648649 11.351352 Drona
103 2.76699 14.669903 Dhritarashtra
98 0.193878 12.622449 Bhishma
97 7.134021 20.824741 Yudhishthira
96 -10.052083 13.427083 Sanjaya
93 4.989247 15.870968 Bhima
84 2.321429 11.416667 Bhimasena
73 1.246575 12.342465 Bharata
71 5.535211 8.239436 Sakuni
70 9.9 19.842857 Arjuna
69 9.333333 17.768116 Pandu
68 -13.558824 13.558824 Vaisampayana
60 7.016667 14.283334 Kurus
59 -1.542373 11.372881 Kripa
54 4.296296 12.814815 Krishna
53 5.339622 9.528302 Dussasana
49 -0.734694 12.653061 Kuru
38 -2.421053 8.526316 Drona's
36 19.805555 19.805555 Duryodhana
31 0.032258 8.548388 Salya
31 6.032258 9.967742 Suvala
30 -4.8 11.666667 Vidura
28 5.607143 14.392858 Partha
26 5.653846 15.038462 Madras
25 -1.52 3.84 King
23 15.652174 25.565218 Draupadi
23 6.565217 16.304348 Pandava
23 5.652174 8.173913 Duhsasana
23 9.565217 12.695652 Vikarna
22 -9.954545 17.136364 Vasudeva
22 7.363636 15.454545 Satyaki
22 -1.363636 11.181818 Bharata's
21 1.142857 11.238095 Vrikodara
21 3.238095 12.190476 Shalya
20 0.55 14.05 Kshatriyas
19 3.631579 7.526316 Bharatas
18 3.388889 16.5 Kaurava
18 9.111111 16.444445 Dhananjaya
18 2.888889 12.111111 Kesava
18 -1.666667 9 Suta's
17 13.235294 36.529411 Indra
17 6.764706 8.882353 Aswatthaman
17 -3 21 Kunti
17 6.882353 15.117647 Kauravas
16 23.875 23.875 Jayadratha
16 -0.625 6.25 Suta
16 5.8125 14.9375 Earth
16 4.6875 15.6875 Gandharvas
14 19.642857 23.214285 Abhimanyu
14 -1.428571 6.714286 Dhritarashtra's
14 5 13.571428 Radha
14 6.428571 6.428571 Suvala's
14 2.285714 20.571428 Janardana
14 10 15.285714 Sindhus
13 6.769231 12.615385 Chitrasena
13 -4.307693 13.384615 Santanu
13 -3.846154 10.307693 Kuru's
12 -11.25 21.416666 Brahmanas
12 4.333333 15.333333 Gandhari
12 4.25 8.25 Durmukha
12 4 14.166667 Dhrishtadyumna
11 20.727272 27.636364 Panchalas
11 6.181818 16.90909 Uluka
11 -0.181818 9.272727 Rakshasa
11 7.454545 12.727273 Somadatta
11 0.909091 14.181818 Nakula
10 1 8.6 Kama
10 12.3 31.299999 Virata
10 8.9 13.1 Vivinsati
10 1.2 13.8 Sahadeva
10 -3.6 14.8 Rama
10 -4.4 11.4 Kritavarma
10 8.4 13.6 Shakuni
9 4.222222 17.777779 Duryodhana's
9 -7.111111 23.777779 Yudhishthira's
9 20.222221 27.333334 Trigartas
9 -1.555556 12.666667 Kritavarman
9 3.222222 16.777779 Bhurisravas
8 10.25 17 Purochana
8 8.875 14.875 Pritha
8 9.75 14.5 Santanu's
8 4.875 9.125 Ganga's
8 7 7.75 Valhika
8 16.75 23 Pancalas
7 1.285714 7.857143 Maitreya
7 5.857143 16.142857 Madhava
7 37 45 Subhadra
7 13.285714 14.714286 Akshauhinis
7 0.571429 16.857143 Yama
7 -4 7.428571 Dasarha's
7 8 12.571428 Bharadwaja's
7 9 10.714286 Parthas
7 2.571429 9.142858 Vrishasena
7 -1.428571 13.428572 Ashvatthama
6 21 28 Arjuna's
6 -0.666667 18.333334 Karna's
6 1.333333 7 Yuyutsu
6 -0.166667 20.166666 Drupada
6 -7.5 7.5 Parva
6 4.166667 10.166667 Radha's
6 14.666667 23 Hastinapura
6 -5.5 7.166667 Satwata
6 -30.5 30.5 Janamejaya
6 -2.666667 16.333334 Susarman
6 -3 12 Vivingsati
6 -3 9.666667 Vrishni's
5 13.8 21 Rishi
5 32.200001 32.200001 Jalasandha
5 12.2 12.2 Durmarshana
5 -1.2 16 Sala
5 21.6 21.6 Sakra
5 8 14.4 Krishnas
5 4.6 7 Vrihadvala
5 -4.4 14.8 Kshattri
5 13.2 27.200001 Somakas
5 7.6 12 Sikhandin
5 3.6 11.6 Dhrishtaketu
5 7 8.6 Yuyudhana
5 -0.4 15.6 Ganga
5 -11 17 Prishata
5 5.2 18.799999 Destroyer
5 6.4 17.6 Sini
5 17.4 19.4 Srinjayas
5 5.6 10 Subala's
5 6.4 11.6 Duhshasana
4 9 22 Varanavata
4 -21.75 25.25 Rajasuya
4 19.5 50 Jarasandha
4 -17 19.5 Sun
4 63.75 69.25 Vyasa
4 23 23 Bhima's
4 38.25 41.75 Krishna's
4 17.5 29.5 Virata's
4 1.75 7.75 Duhsaha
4 7 15.5 Vinda
4 9 16.5 Anuvinda
4 85.25 85.25 Mahavahu
4 15.5 15.5 Kshatriya
4 1 12.5 Kratha
4 5.5 24 Vishnu
4 5 6 Radheya
4 -3.5 10.5 Fie
4 6.75 20.25 Vahlika
4 -21.5 21.5 Danavas
4 -3.5 12 Dharma
4 2.25 11.75 Matsyas
4 3.25 3.25 Akshauhini
4 5.25 15.75 Avanti
4 6 10.5 Somadatta's
4 6.25 16.25 Pandu's
4 41.75 44.25 Brahma
4 5.75 14.75 Gandiva
4 -7 18 Kurukshetra
4 12.5 25 Asuras
4 25.25 25.25 Kosalas
4 15.5 22 Bhoja
4 11.75 11.75 Kalingas
4 14.5 14.5 Kamvojas
4 -1 14 Ghatotkacha
4 2.75 8.25 Rakshasas
4 14 17 Yudhamanyu
4 17.5 17.5 Yama's
4 -4 9 Kunti's
4 31.25 33.75 Phalguna
4 1.5 4.5 Alayudha
4 -21.25 21.25 Savyasaci
4 -0.5 11 Lakshmana
3 1 5 Bhimasena's
3 -12 20.666666 Vidura's
3 18 18 Kirmira
3 33 39.666668 Panchala
3 -14.666667 14.666667 Madra
3 19.333334 31.333334 Vritra
3 42 42 Bhagadatta
3 9 9 Kali
3 16 16 Durdharsha
3 12 12 Suvahu
3 13 13 Dushpradharshana
3 24 24 Dushkarna
3 31.666666 31.666666 Durmada
3 45.333332 45.333332 Ugrayudha
3 65 67 Bhimaratha
3 84 84 Dirghavahu
3 -52 56 Vibhatsu
3 -8.333333 8.333333 Jatugriha
3 -5.666667 32.333332 Vedas
3 19.666666 19.666666 Yavanas
3 -1.333333 5.333333 Suyodhana
3 4 4 Kshatta
3 11.333333 11.333333 Vrihaspati
3 -1.333333 13.333333 Angas
3 -4 25.333334 Daityas
3 -5.333333 5.333333 Muni
3 2.333333 7.666667 Bhojas
3 0.333333 9.666667 Brahmana
3 -0.333333 5.666667 Dussaha
3 3.666667 7 Subhadra's
3 24.666666 24.666666 Purumitra
3 4.333333 12.333333 Hrishikesa
3 -3.666667 11.666667 Grandsire
3 4.666667 22.666666 Madhu
3 -4.333333 21.666666 Sini's
3 -7.666667 12.333333 Vrishnis
3 12.333333 13.666667 Rishis
3 12 12 Uttamaujas
3 11.666667 11.666667 Prishata's
3 54.333332 54.333332 Vaka
3 27.333334 27.333334 Phalguni
3 -11 16.333334 Death
3 8 19.333334 Vikartana's
3 5 7 Durjaya
3 -8 8 Vaishampayana
3 16 16 Keshava
3 18.333334 18.333334 Madraka
3 12.333333 12.333333 Asura
3 13.333333 13.333333 Vali
3 28.666666 28.666666 Subala
2 83.5 83.5 Hidimba
2 -44.5 44.5 Narada
2 -12.5 12.5 Sisupala
2 -28.5 48.5 Dhaumya
2 15 30 Vrishni
2 14.5 51.5 Draupadi's
2 49.5 49.5 Dhrishtadyumna's
2 50.5 62.5 Dwaita
2 90 90 Kamyaka
2 -11.5 11.5 Kichaka
2 -9 9 Upaplavya
2 63.5 63.5 Sansaptakas
2 27 27 Chitra
2 30 30 Chitraksha
2 31 31 Charuchitra
2 36.5 36.5 Vivitsu
2 35 35 Vikata
2 23 23 Sama
2 44.5 44.5 Upanandaka
2 16.5 31.5 Sushena
2 49 49 Chitravarman
2 50 50 Suvarman
2 52 52 Ayovahu
2 40 40 Sukundala
2 56.5 56.5 Bhimavega
2 57.5 57.5 Bhimavala
2 39.5 39.5 Valaki
2 42 42 Kanakayu
2 64 64 Dridhayudha
2 65 65 Dridhavarman
2 66 66 Dridhakshatra
2 69.5 69.5 Dridhasandha
2 71 71 Satyasandha
2 73.5 73.5 Ugrasravas
2 74.5 74.5 Ugrasena
2 79.5 79.5 Visalaksha
2 80.5 80.5 Duradhara
2 81.5 81.5 Dridhahasta
2 83 83 Suhasta
2 84 84 Vatavega
2 87 87 Adityaketu
2 89 89 Nagadatta
2 97.5 97.5 Ugra
2 100.5 100.5 Viravahu
2 101.5 101.5 Alolupa
2 102.5 102.5 Abhaya
2 104.5 104.5 Raudrakarman
2 108 108 Dridharatha
2 109 109 Anadhrishya
2 111 111 Viravi
2 112 112 Dhirghalochana
2 118.5 118.5 Vyudhoru
2 7 7 Saha
2 19.5 19.5 Sulochana
2 33 33 Nandaka
2 7.5 7.5 Salwa
2 0.5 4.5 Sunitha
2 1.5 4.5 Vakra
2 7.5 7.5 Devaki
2 13 13 Drupada's
2 0.5 9.5 Gandhara
2 -2.5 2.5 Amvika
2 -5 12 Pratipa
2 2.5 8.5 Vahlikas
2 22 22 Ajatasatru
2 -23.5 23.5 Munis
2 -21.5 21.5 Gada
2 -8.5 8.5 Dwaitavana
2 5.5 5.5 Pritha's
2 -12 12 Surya
2 14.5 14.5 Kiritin
2 -3 5 Partha's
2 1.5 21.5 Vrihannala
2 -4.5 4.5 Vikartana
2 22.5 22.5 Maruts
2 2.5 14.5 Hridika
2 45.5 48.5 Kekaya
2 3.5 14.5 Indraprastha
2 18.5 18.5 Time
2 2.5 23.5 Satyavrata
2 30 30 Yuga
2 -15 15 Dhartarashtras
2 -13.5 13.5 Rukmi
2 17.5 17.5 Jaya
2 -4.5 18.5 Yudhisthira
2 27.5 27.5 Daradas
2 3 22 Malavas
2 1.5 5.5 Magadha
2 16 16 Sudakshina
2 -3.5 9.5 Chekitana
2 -11 14 Devavrata
2 -13.5 13.5 Hidimva's
2 19.5 19.5 Valhikas
2 1 15 Fight
2 0 6 Madhu's
2 28.5 28.5 Skanda
2 21 21 Sakas
2 32 32 Barbaras
2 1 6 Adhiratha
2 4 4 Saradwat's
2 20 20 Hidimva
2 62 66 Satyajit
2 1.5 12.5 Narayana
2 -26.5 26.5 Govinda
2 15 15 Deity
2 19.5 19.5 Brahman
2 35.5 35.5 Lord
2 -35 61 Rudra
2 -7.5 7.5 Shalya's
2 12 22 Madri
2 15.5 26.5 Shikhandi
2 3.5 6.5 Dvaipayana
2 33.5 33.5 Cow
2 -1.5 4.5 Gandharis
2 58.5 58.5 Ghatotkaca
2 12 12 Righteousness
2 15 21 Heaven
Jijith.JPG
Jijith Nadumuri Ravi
Research data published for the interest of people researching on Mahabharata.
Suggestions are welcome: email:moc.liamg|rnhtijij#moc.liamg|rnhtijij

Share:- Facebook

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License