Drona

Created by Jijith Nadumuri at 06 Mar 2010 17:18 and updated at 06 Mar 2010 17:18

Bond Strength Avg.Word.Distance Abs.Avg.Word.Distance Bond
314 -1.66242 4.878981 Bhishma
213 2.953052 4.953052 Kripa
161 2.658385 8.285714 Karna
131 1.381679 14.954199 Arjuna
113 -8.353982 14.672566 Sanjaya
113 1.743363 11.424779 Duryodhana
112 -4.008929 11.133928 Dhrishtadyumna
109 3.165138 12.027523 Pandavas
109 -2.504587 16.009174 Yudhishthira
102 -1.22549 9.872549 Panchalas
83 5.783133 9.349398 Drona's
72 -1.319444 12.069445 Bharata
61 2.688524 13.737705 Partha
60 -6.15 15.416667 Dhritarashtra
59 21.559322 21.559322 Drona
59 1.576271 17.033897 Pandu
56 0.714286 12.178572 Satyaki
53 0.09434 14.358491 Drupada
52 0.25 6.788462 Vidura
52 5.403846 13.057693 Kurus
47 3.659575 8.468085 Salya
46 12.26087 14.608696 Jayadratha
46 -0.630435 15.717391 Bhimasena
44 3.340909 11.295455 Pandava
42 4.761905 9.142858 Aswatthaman
37 3.756757 16.297297 Kuru
36 -14.777778 14.777778 Vaisampayana
36 10.527778 13.805555 Vikarna
35 4.314286 16.942858 Dhananjaya
33 4.878788 8.878788 Somadatta
33 9.151515 16.30303 Sindhus
32 1.3125 17.3125 Bhima
30 -0.2 13.266666 Yuyudhana
30 10.166667 13.566667 Brahma
29 7.068965 14.586206 Kshatriyas
29 6.586207 9.551724 Kritavarman
29 5.62069 13.75862 Kauravas
28 0.678571 18.964285 Krishna
28 10.035714 22.392857 Indra
28 4.357143 12.285714 Brahmana
28 4.464286 9.892858 Prishata
26 1.615385 19.076923 Virata
26 2.423077 19.192308 Abhimanyu
26 1.192308 9.5 Panchala
26 2.538461 9.461538 Srinjayas
24 9.708333 13.208333 Brahmanas
24 -1.541667 9.041667 Prishata's
23 9.608696 17.26087 Bhurisravas
22 3.090909 17.545454 Kaurava
22 -8.136364 15.863636 Kunti
21 -4.285714 16.380953 Vasudeva
21 8 17.714285 Sakuni
21 6.857143 8.095238 Vahlika
20 9.5 17.4 Bharata's
19 7.736842 17 Dussasana
17 0.352941 8.470589 Santanu
17 10.235294 13.176471 Valhika
16 0.6875 9.6875 Bharadwaja
16 -14.0625 17.5625 Nakula
16 -6.0625 13.4375 Ghatotkacha
16 -0.875 16.5 Bharatas
16 4.625 7 Suta's
15 18.6 18.6 Bhagadatta
15 10.933333 15.733334 Kshatriya
15 -8.733334 12.2 Sikhandin
15 -6.6 22.733334 Gandiva
15 10.333333 17.933332 Madras
15 2 14.8 Janardana
14 -2.428571 20 Draupadi
14 -0.357143 15.357142 Rakshasa
14 -5.714286 13.285714 Matsyas
14 -0.214286 7.071429 Somakas
13 -1.846154 14.153846 Rama
13 10.846154 19.461538 Chitrasena
13 12.307693 16.461538 Vivingsati
13 -11.538462 27.538462 Sahadeva
13 0 20 Dhritarashtra's
13 -7.461538 11 Chedis
12 -2.166667 11.833333 Duhsasana
12 1.25 17.583334 Phalguna
12 -10.083333 32.916668 Pritha
12 5.666667 14.333333 Sun
12 -10.75 22.416666 Pandu's
12 9.083333 13.916667 Parthas
11 3.909091 15.363636 Vedas
11 -5.272727 10.363636 Parva
11 15.090909 26.181818 Yuga
11 -2.363636 12.909091 Suyodhana
11 13 13.727273 Shalya
10 5.5 11.1 Kritavarma
10 7.2 14.6 Rishi
10 -11.2 23.4 Ganga
10 -12.1 14.5 Arjuna's
10 0.4 11 Drupada's
10 7.7 16.9 Sala
10 15.8 18 Vrihadvala
10 10.3 12.3 Yama
10 5.2 11.2 Yama's
10 -3.8 8.8 Madhava
10 -0.4 14.8 Kesava
10 2.4 9.4 Kekayas
9 -7.333333 11.111111 Bharadwaja's
9 15.777778 26.666666 Suta
9 11.888889 11.888889 Suvala's
9 9 10.333333 Sakra
9 -8.888889 38.666668 Savyasachin
9 10.222222 13.555555 Somadatta's
9 16.555555 17.222221 Anuvinda
9 15.888889 24.333334 Purumitra
9 10 12.222222 Sini
9 3.333333 9.333333 Satwata
9 8.444445 13.555555 Destroyer
8 7.875 9.875 Saradwat
8 8.375 18.625 Subhadra
8 -1.25 12.75 Danavas
8 -11.125 33.875 Vasava
8 5.125 15.125 Duryodhana's
8 14.375 15.625 Vinda
8 11.625 18.375 Sudakshina
8 17.125 22.625 Kamvojas
8 8.5 12.75 Hridika
8 -6.5 8.75 Satyajit
7 -1.428571 13.714286 Radha
7 10.285714 15.142858 Death
7 7.857143 7.857143 Gautama
7 6.428571 7.571429 Gandhari
7 -2.714286 17.285715 Suvala
7 13.428572 20.571428 Rakshasas
7 4 16 Durmukha
7 -3.857143 14.714286 Vikartana's
7 10.142858 11.857142 Kanka
7 -12.714286 15 Kuru's
7 17.571428 17.857143 Avanti
7 3.285714 9.857142 Yudhishthira's
7 -16.714285 19.571428 Vrikodara
7 -3.285714 11.571428 Kaikeyas
7 -5.285714 9 Dhrishtaketu
7 -1.857143 6.428571 Samsaptakas
7 2.714286 11.857142 Bhojas
6 -4 25.333334 Vrishni
6 4.333333 19 Trigartas
6 0.5 11.166667 Santanu's
6 9.666667 14 Partha's
6 11.333333 14.333333 Vayavya
6 3 14.333333 Madhu
6 -2.166667 11.166667 Sini's
6 3.166667 21.5 Vrishasena
6 -4.666667 14.666667 Siddhas
6 -3.5 10.166667 Pancala
5 -18.799999 18.799999 Sambhava
5 18 20.799999 Narayana
5 14.4 14.4 Vyasa
5 0.2 9 Rudra
5 -1.6 18 Vrihaspati
5 2.6 4.2 Ekalavya
5 14.4 20.799999 Vishnu
5 4 4 Kshattri
5 -1 11.4 Agni
5 9.2 12.8 Radha's
5 12 14.4 Asuras
5 -28 33.599998 Uttara
5 -8.8 15.2 Madhu's
5 -5 6.2 Kunti's
5 -4.6 11 Vikartana
5 -14.4 14.4 Dasarha's
5 2.4 13.6 Rishis
5 17.4 19 Durmarshana
5 -21.4 25.799999 Ganga's
5 0.6 20.6 Vivinsati
5 0.8 8.4 Dhartarashtra
5 17.4 21.799999 Subhadra's
5 -19.6 27.6 Bhoja
5 0.2 8.2 Kumara
5 -0.2 13.8 Satanika
5 -8.6 10.2 Vrihatkshatra
5 21.6 21.6 Asura
5 6.6 8.6 Ashvatthama
5 14.2 15 Shakuni
4 -11 11 Dhristadyumna
4 -68 68 Madri
4 9.25 13.25 Bhrigu
4 -13.5 19.5 Vrishnis
4 5.25 17.25 Nishada
4 -0.5 20.5 Yajnasena
4 29.75 40.25 Malavas
4 12.5 15 Jarasandha
4 3.5 7.5 Kama
4 -11 29 Vrihannala
4 -33.5 37.5 Varuna
4 -17 18 King
4 23 30.5 Kiritin
4 29.5 29.5 Yuyutsu
4 8 10 Srinjaya
4 -14.25 23.75 Dhartarashtras
4 8.75 12.75 Krishnas
4 -9.5 13 Saradwat's
4 14.75 14.75 Hridika's
4 -3.75 14.75 Dharma
4 -2.25 8.25 Chekitana
4 7.75 21.25 Bhishma's
4 -10.25 13.25 Jaya
4 2 6.5 Sakata
4 -19 25 Kekaya
4 -11.75 11.75 Earth
4 19.5 22.5 Brahman
4 -11.25 11.25 Struck
4 9.5 16.5 Sinis
4 -4.25 15.25 Suratha
4 6.25 8.25 Bhurishrava
4 -0.25 16.25 Pancalas
4 -2.5 9 Pandya
4 12.75 23.75 Subala
3 57.666668 57.666668 Sansaptakas
3 -3 53 Maharathas
3 7.333333 14.666667 Jalasandha
3 1 16.333334 Krishna's
3 -8 8 Janamejaya
3 9 17.666666 Agnivesa
3 13.666667 19.666666 Kripi
3 16.666666 16.666666 Mahendra
3 3 14.333333 Hastinapura
3 8.333333 8.333333 Angira's
3 4 10 Gotama
3 -12.333333 12.333333 Viduragamana
3 11 11 Sukra
3 -8.666667 20 Gandhara
3 21.333334 36 Kuntibhoja
3 35 49 Sisupala
3 -13.333333 28 Gandharvas
3 -14.333333 15.666667 Atirathas
3 23 23 Dussaha
3 11 27.666666 Matsya
3 -1 7.666667 Vibhatsu
3 -6.333333 6.333333 Pritha's
3 12.333333 12.333333 Vali
3 16 25.333334 Daityas
3 -31.333334 41.333332 Brahmacharya
3 1.666667 15.666667 Satyavrata
3 9.333333 9.333333 Kamvoja
3 -2.333333 2.333333 Grandsire
3 -0.666667 17.333334 Kalingas
3 -1 10.333333 Rukmi
3 1.333333 15.333333 Indra's
3 -4.333333 9.666667 Uluka
3 1.333333 4 Atiratha
3 -9.666667 9.666667 Yudhamanyu
3 -10 10 Uttamaujas
3 1 9.666667 Narada
3 -13 13 Hrishikesa
3 19 20.333334 Kosalas
3 -12.333333 13.666667 Virata's
3 -4 4.666667 Susarman
3 -52.333332 52.333332 Usinara's
3 -5.333333 10.666667 Sivi
3 3.666667 7 Garuda
3 2 5.333333 Pandayas
3 -1.333333 4.666667 Vrika
3 5.666667 11.666667 Charanas
3 -2.666667 8 Pandus
3 -9.333333 11.333333 Govinda
3 -4.666667 14 Dhrishtadyumna's
3 8 8 Yoga
3 28.333334 28.333334 Vritra
3 -20 20 Vaishampayana
3 -15.666667 25 Purandara
3 -1.333333 7.333333 Vaikartana
3 6.666667 9.333333 Brihaspati
3 16 28.666666 Duhshasana
3 -6.333333 6.333333 Shikhandi
2 26.5 26.5 Saindhava
2 49.5 49.5 Akshauhinis
2 24 24 Srutayus
2 1 5 Jamadagnya
2 2.5 12.5 Rama's
2 28 28 Angiras
2 1 15 Jamadagni
2 -0.5 4.5 Kshatri
2 -3.5 8.5 Ahicchatra
2 19 19 Agastya
2 -33.5 33.5 Upayaja
2 -15 15 Yaja
2 -9.5 9.5 Agnivesya
2 -6.5 6.5 Stamvamitra
2 -21.5 30.5 Duryyodhana
2 4.5 16.5 Bhuri
2 12 12 Sindhu
2 19 19 Pragjyotisha
2 20.5 20.5 Saumadatti
2 8.5 8.5 Kshatta
2 11.5 11.5 Aswathaman
2 -4 24 Pisachas
2 -1 25 Nagas
2 22.5 22.5 Mantras
2 -27 40 Nakula's
2 -6 20 Yadavas
2 4 11 Pradyumna
2 1 6 Saradwata's
2 -0.5 4.5 Vaisravana
2 16.5 16.5 Siva
2 -0.5 5.5 Falguna
2 8.5 19.5 Aindra
2 5 26 Maruts
2 40.5 40.5 Kartavirya
2 6.5 6.5 Bhurisrava
2 10.5 10.5 Soma
2 -12.5 12.5 Akshauhini
2 -27.5 27.5 Vedic
2 38 38 Sushena
2 8 8 Sankha
2 17 46 Yavanas
2 0.5 11.5 Srutayush
2 6 12 Amvashtas
2 11 24 Vasatis
2 17 17 Hidimva
2 9 18 Valhikas
2 26.5 26.5 Magadhas
2 -6.5 9.5 Vasus
2 18.5 32.5 Rishyasringa
2 -7.5 14.5 Vrishni's
2 -5.5 13.5 Fight
2 2.5 11.5 Katirava
2 -15.5 15.5 Yajnasena's
2 -3 18 Maghavat
2 10.5 10.5 Meru
2 -38.5 38.5 Ajatasatru
2 -20.5 20.5 Dhananjaya's
2 -1.5 4.5 Ketumat
2 -20 20 Aditya
2 -21 21 Kshatradeva
2 -14.5 14.5 Pitris
2 -8 18 Kaikeya
2 -13 13 Vyaghradatta
2 -8.5 8.5 Singhasena
2 -19.5 19.5 Heroic
2 -13.5 18.5 Sarangadhwaja
2 -7.5 7.5 Sutasoma
2 -9.5 9.5 Purujit
2 -10 13 Manimat
2 22 22 Nila
2 -6 7 Jishnu
2 3 6 Gandharas
2 0.5 16.5 Kratha
2 18.5 18.5 Mahadeva
2 17 17 Abhimanyu's
2 42 42 Satwatas
2 23 23 Srutayudha
2 -1 8 Yuga-fire
2 -7.5 7.5 Scorched
2 -7 12 Jayadratha's
2 5 5 Rahu
2 -2 4 Yuyudhana's
2 10.5 10.5 Satyaki's
2 0.5 6.5 Jamadagni's
2 14.5 14.5 Prahlada
2 -22.5 22.5 Bhimasena's
2 3.5 18.5 Vasishtha
2 5.5 18.5 Kasyapa
2 8.5 16.5 Indravarman
2 -2.5 18.5 Sharadvata's
2 -2 2 Bahlika
2 -4.5 4.5 Savyasaci
2 41 41 Lakshmana
2 6 12 Samas
Jijith.JPG
Jijith Nadumuri Ravi
Research data published for the interest of people researching on Mahabharata.
Suggestions are welcome: email:moc.liamg|rnhtijij#moc.liamg|rnhtijij

Share:- Facebook

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License