Dhritarashtra

Created by Jijith Nadumuri at 06 Mar 2010 17:11 and updated at 06 Mar 2010 17:12

Bond Strength Avg.Word.Distance Abs.Avg.Word.Distance Bond
139 5.086331 20.035971 Pandavas
127 7.519685 11 Sanjaya
122 1.278689 8.95082 Vidura
110 -12.972727 12.972727 Vaisampayana
106 6.896226 19.330189 Yudhishthira
105 1.352381 13.314285 Duryodhana
91 0.582418 10.758242 Bhishma
84 11.928572 17.476191 Pandu
62 3.919355 15.790322 Karna
60 7.866667 15.433333 Drona
54 3.259259 8.444445 Gandhari
51 6.823529 13.490196 Kurus
45 5.533333 22.822222 Bhima
43 1.976744 18.813953 Krishna
39 4.666667 13.538462 Kuru
37 10.108109 26.162163 Arjuna
37 -1.081081 7.243243 King
31 1.225806 12.967742 Bhimasena
28 12.75 22.035715 Vyasa
27 10.074074 18 Kripa
26 10.346154 22.346153 Brahmanas
25 1.76 16.32 Sakuni
25 14.88 21.120001 Bharata
23 31.086956 31.086956 Dhritarashtra
23 -11.913043 11.913043 Parva
22 -0.363636 24.454546 Vasudeva
20 -16.549999 19.950001 Janamejaya
19 8 38.421051 Draupadi
19 11.736842 17.947369 Kauravas
18 30.166666 36.166668 Rishi
18 4.277778 8.5 Janardana
17 -16.117647 16.117647 Vaishampayana
16 -1.6875 15.4375 Yuyutsu
16 1.1875 13.4375 Kunti
16 1.875 17.25 Pritha
16 6.5 13.75 Suta
15 5.666667 14.6 Partha
14 5.142857 5.571429 Amvika
13 4.307693 16.461538 Dhananjaya
13 23 27.615385 Vedas
12 7 19.666666 Gandharvas
12 2.25 19.916666 Somadatta
12 0.916667 13.583333 Earth
12 -1.833333 9.333333 Dussasana
12 -6.5 9.833333 Suyodhana
12 11 17.5 Srinjayas
11 5.909091 15 Ganga
11 2.818182 15.363636 Rishis
11 5.909091 10.090909 Varanavata
11 20.636364 40.272728 Indra
11 1.272727 14 Santanu
11 -8.636364 19 Suvala
11 -0.545455 8.363636 Hastinapura
11 4.909091 4.909091 Ambika
11 4.636364 13.181818 Bharatas
11 7.909091 13 Kuru's
10 -5.5 17.299999 Drupada
10 5.6 8.2 Vaisya
10 12.6 17.799999 Pandava
9 20.333334 22.777779 Panchalas
9 -14.333333 14.333333 Sambhava
9 3.777778 16.444445 Kaurava
9 -5.666667 15.222222 Dhritarashtra's
9 9.333333 26.888889 Dhrishtadyumna
9 -0.888889 16 Vikarna
9 4.888889 10.444445 Radha
9 2.777778 7.666667 Kshatta
9 12.555555 14.111111 Drona's
9 1.333333 18.888889 Kesava
8 10.375 16.125 Dharma
8 17.75 50.25 Panchala
8 22.625 37.625 Subhadra
8 21.5 38.5 Valhika
8 -2.75 10 Pandu's
8 19.75 30.5 Bhurisravas
8 -0.625 19.375 Nakula
8 6.875 15.125 Vahlika
8 4.625 21.875 Madhu
8 6 17.25 Abhimanyu
7 -0.285714 36 Narada
7 8.428572 13.571428 Muni
7 19.285715 28.428572 Jayadratha
7 6.857143 23.142857 Bharata's
7 18 38.285713 Virata
6 -5.166667 9.5 Gavalgana
6 16.333334 33 Brahmacharya
6 -1.666667 7 Vichitravirya
6 -27.333334 29 Takshaka
6 3.166667 7.166667 Kshattri
6 -12 12.666667 Brahmana
6 -14.833333 32.833332 Sahadeva
6 0.333333 10.666667 Suvala's
6 17.5 17.833334 Brahman
6 2.333333 16.666666 Sikhandin
6 6 16.333334 Satyaki
6 17.166666 17.166666 Sindhus
6 0.333333 5 Keshava
5 -42.200001 47 Rajasuya
5 -23.4 46.599998 Rama
5 17.799999 18.200001 Ajatasatru
5 19.6 28.4 Kshatriya
5 1 11.4 Santanu's
5 12.6 17.799999 Yuyudhana
5 5.2 6 Sanat-sujata
5 -18 29.6 Gandiva
5 22 22 Parthas
5 24.799999 24.799999 Vikartana's
4 -14.5 32 Kama
4 19.5 25 Purochana
4 -2.75 62.25 Salya
4 -3.5 22 Duryodhana's
4 3 31.5 Yudhishthira's
4 -8.75 15.75 Sun
4 32.75 35.25 Vrishni
4 33.5 35.5 Madhava
4 -30.5 34 Karkotaka
4 15.25 15.25 Khandavaprastha
4 -29.75 29.75 Vasuki
4 9.5 18 Varuna
4 0.75 9.25 Madras
4 2.25 15.75 Madri
4 -9 28 Aswatthaman
4 5 19 Chitrasena
4 -8.75 8.75 Viduragamana
4 25.5 29.5 Yajnasena
4 24 24 Sala
4 41 41 Bhagadatta
4 -4.5 15 Fate
4 -6.25 13.75 Kritavarman
4 -1.75 12.75 Ganga's
4 6 8.5 Suta's
4 14.5 22 Kritavarma
3 -15 19 Krishna-Dwaipayana
3 0 22.666666 Dhaumya
3 78.666664 89.333336 Krishna's
3 -24 24 Aswatara
3 -23 23 Padma
3 2.666667 12.666667 Mushikada
3 -1 7 Pitharaka
3 -5 13 Kumuda
3 -10 16.666666 Duhsasana
3 6.666667 12 Dwaipayana
3 9 11 Satyavati
3 19.333334 29.333334 Brahma
3 -10.333333 11 Kunti's
3 -1 10.333333 Gautama
3 32.666668 34.666668 Yadavas
3 -4 10.666667 Vrishnis
3 4 8 Bharadwaja
3 -19 19 Matsya
3 16.333334 20.333334 Nagas
3 7.333333 12 Hastinapore
3 17 17 Yajnaseni
3 -28.333334 28.333334 Vrikodara
3 16.666666 20.666666 Yama
3 5.666667 5.666667 Arjuna's
3 10.333333 16.333334 Yuga
3 31.666666 31.666666 Death
3 8.333333 8.333333 Upaplavya
3 20.666666 20.666666 Yoga
3 -7 11 Vishnu
3 -10.666667 14.666667 Sankha
3 20.666666 20.666666 Vrihaspati
3 0.333333 17.666666 Prishata's
3 30.333334 30.333334 Narayana
3 -5.333333 9.333333 Satyavati's
3 -3.333333 3.333333 Satayupa
2 -8.5 8.5 Sauti
2 -35 35 Chitrangada
2 65.5 65.5 Hidimba
2 -24 75 Jarasandha
2 63 128 Sisupala
2 -24 28 Bhimasena's
2 27 35 Maitreya
2 46.5 46.5 Kirmira
2 62.5 78.5 Dwaraka
2 13.5 13.5 Indra's
2 -45 45 Airavata
2 -48 48 Mani
2 -41 41 Pinjaraka
2 -44 44 Elapatra
2 -44 44 Vamana
2 -39.5 39.5 Aryaka
2 -33.5 33.5 Dadhimukha
2 -30.5 30.5 Apta
2 -38.5 38.5 Nahusha
2 -13.5 13.5 Kamvala
2 -15 15 Vritta
2 4.5 17.5 Pindaraka
2 -12.5 12.5 Karavira
2 -3 3 Aparajita
2 -1 1 Kauravya
2 2.5 2.5 Virajas
2 6.5 6.5 Kuthara
2 -0.5 11.5 Kunjara
2 21 21 Kundodara
2 -2 2 Gopati
2 2 2 Suryavarchas
2 10.5 10.5 Chitraratha
2 22 22 Parjanya
2 26.5 26.5 Kali
2 6 6 Kratha
2 27.5 27.5 Bhumanyu
2 44.5 44.5 Sindhu
2 30 30 Brahmacharin
2 5.5 5.5 Kshatri
2 4.5 13.5 Kanika
2 -9.5 29.5 Durmukha
2 -27 27 Nandaka
2 -12.5 12.5 Indraprastha
2 -55.5 55.5 Gaya
2 -48 48 Bhuridyumna
2 -18.5 30.5 Brahmadatta
2 27.5 27.5 Kusa
2 15 15 Prahlada
2 -18 18 Ajamida
2 -2 4 Fie
2 -4.5 4.5 Amvika's
2 2 16 Daityas
2 -7.5 7.5 Bhojas
2 -7.5 7.5 Andhakas
2 -4 7 Phalguna
2 10.5 10.5 Vibhatsu
2 7 13 Pritha's
2 18.5 18.5 Puranas
2 13 13 Supreme
2 -4 26 Dhristadyumna
2 2 9 Srinjaya
2 -7 10 Madhu's
2 2 13 Somakas
2 24 24 Vivingsati
2 13.5 13.5 Lord
2 13 13 Hrishikesa
2 -10 10 Pundarika
2 6.5 17.5 Sauri
2 -19.5 19.5 Devavrata
2 24 24 Akshauhinis
2 -1 8 Vrishni's
2 -30 51 Meru
2 19.5 19.5 Varsha
2 8.5 8.5 Kshatriyas
2 -11 20 Kurukshetra
2 5.5 5.5 Sweta
2 -2 20 Iravat
2 14.5 14.5 Bharadwaja's
2 26 26 Subhadra's
2 29 29 Sini
2 -4 6 Day
2 11.5 11.5 Rakshasa
2 7 7 Pandya
2 -20.5 20.5 Kailasa
2 12.5 12.5 Yadu's
2 3.5 16.5 Dronas
2 29.5 29.5 Kuvera
2 19 19 Sakra
2 13.5 13.5 Samvarta
2 10.5 10.5 Vasava
2 0 6 Dussala
2 -4.5 7.5 Sraddhas
Jijith.JPG
Jijith Nadumuri Ravi
Research data published for the interest of people researching on Mahabharata.
Suggestions are welcome: email:moc.liamg|rnhtijij#moc.liamg|rnhtijij

Share:- Facebook

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License