Dhananjaya

Created by Jijith Nadumuri at 06 Mar 2010 17:02 and updated at 06 Mar 2010 17:02

Obviously Dhananjaya has high bonding towards Karna, Krishna and Yudhisthira.

Bond Strength Avg.Word.Distance Abs.Avg.Word.Distance Bond
74 -1.378378 10.783784 Karna
66 -4.818182 9.636364 Krishna
65 -4.661539 13.123077 Yudhishthira
56 1.089286 6.232143 Vasudeva
52 -1.730769 13.307693 Pandu
51 2.941176 4.941176 Kunti
37 -6.405406 19.432432 Drona
36 0.944444 8.388889 Bhima
34 -17.852942 17.852942 Sanjaya
30 -5.133333 8.666667 Bhimasena
29 -7.206897 14.24138 Bhishma
24 2.666667 4 Pritha
22 -1.772727 15.409091 Kurus
22 -13.590909 13.590909 Vaisampayana
22 8.045455 9.590909 Gandiva
19 -1.368421 21.157894 Indra
19 -1.789474 9.473684 Satyaki
18 -9.111111 16.444445 Duryodhana
17 -16.058823 22.294117 Arjuna
16 9.125 11.125 Bharata
16 -2.0625 2.5625 Kunti's
16 -6.875 12 Pandavas
15 -9.466666 16.933332 Kuru
13 -4.307693 16.461538 Dhritarashtra
13 3.461539 16.076923 Sahadeva
12 -4.083333 4.083333 Pritha's
12 11.583333 13.916667 Bharata's
12 14.5 17 Sindhus
11 6.272727 12.818182 Kripa
11 6.090909 9.363636 Drona's
11 -14.363636 16.363636 Partha
10 6.8 14.4 Nakula
10 2.9 9.1 Dhrishtadyumna
10 4.7 10.9 Kshatriya
10 4.5 6.9 Jayadratha
10 -0.7 8.5 Kesava
9 12.444445 19.333334 Draupadi
9 4.222222 10 Drupada
9 0.444444 4.666667 Vrikodara
9 8.111111 13 Madri
8 -4.5 8.5 Pandava
8 3.125 9.125 Kauravas
8 15 16.75 Suta's
7 11.571428 13.857142 Gandharva
7 9.571428 25.285715 Brahmana
7 -14.571428 24 Earth
7 -0.714286 8.428572 Virata
7 -5.571429 12.428572 Vishnu
7 5.428571 9.714286 Kshatriyas
7 44.285713 44.285713 Dhananjaya
7 -14.714286 14.714286 Shalya
6 23.166666 33.5 Brahmanas
6 9.666667 16 Gandharvas
6 -4.333333 8.666667 Bhagadatta
6 -3.833333 3.833333 Hrishikesa
6 -23.333334 34.666668 Agni
6 -2.833333 4.833333 Pandu's
6 -0.666667 12 Vrishnis
6 5.166667 16.5 Death
6 8.166667 10.166667 Yama's
6 10.166667 22.833334 Sun
6 -4.166667 16.5 Karna's
6 -1.833333 4.833333 Keshava
6 2 2 Adhiratha's
5 -9 11.4 Dharma
5 -15.4 42.200001 Yama
5 -16.6 27 Janamejaya
5 -2.4 8.4 Satwata
5 4.4 13.6 Kaurava
5 -12.6 32.599998 Narayana
5 -3 11.4 Yuyudhana
5 -1.2 17.6 Vrishni
5 -6.4 15.6 Janardana
5 5 8.6 Aswatthaman
5 7.6 8 Abhimanyu
5 -8.2 10.6 Radha
4 27.75 27.75 Aswins
4 -3.5 20 Vrihaspati
4 11.25 21.25 Rishis
4 17.25 17.25 Sakra
4 0.75 5.75 Chitrasena
4 -2.5 4 Vibhatsu
4 -1.5 4 Savyasachin
4 11.25 14.25 Prishata
4 -18.25 50.25 Varuna
4 -14.25 17.75 Santanu
4 12.25 13.75 Rishi
4 -22.5 22.5 Santanu's
4 4 7 Vrishni's
4 -20.5 31 Ganga
4 2.5 12 Ghatotkacha
4 2.25 8.25 Devaki
4 9.5 11.5 Vyasa
4 0.25 16.25 Vedas
3 -1.666667 1.666667 Karkotaka
3 -5 8.333333 Phalguna
3 -6 18 Lord
3 9.333333 13.333333 Suvala
3 -0.666667 6 Sakuni
3 -37.333332 43.333332 Saraswati
3 3.666667 11.666667 Nara
3 -1 3 Rama
3 -39 45.666668 Vasava
3 12.666667 14 Rakshasas
3 15.333333 18 Asuras
3 -2.333333 11.666667 Vritra
3 19 19 Khandava
3 -4 12.666667 Uttara
3 -12.666667 12.666667 Vayu
3 -31 39.666668 Madhu
3 -16.666666 50.666668 Rudra
3 -1.333333 25.333334 Dhartarashtras
3 0.666667 3.333333 Devadatta
3 -26.333334 29 Subhadra's
3 -1 4.333333 Sini
3 -51.333332 51.333332 Susarman
3 -3.333333 3.333333 Sikhandin
3 0.333333 13 Rakshasa
3 3.333333 5.333333 Bharadwaja's
3 3.666667 11 Trigartas
3 -5.333333 18.666666 Trigarta
3 3 3.666667 Suyodhana
3 -9.666667 9.666667 Srutayus
3 0 18.666666 Vrishasena
3 17.333334 20 Indra's
3 -7.333333 7.333333 Pancalas
3 6 8.666667 Manipura
2 -17 17 Takshaka
2 11 15 Nahusha
2 9 22 Kamvala
2 10.5 21.5 Aswatara
2 6.5 29.5 Padma
2 30 30 Mushikada
2 22.5 22.5 Panchala
2 -35 50 Vasishtha
2 4.5 4.5 Yajnaseni
2 9.5 11.5 Maghavat
2 -2.5 3.5 Tumvuru
2 -18.5 18.5 Vasuki
2 -15 15 King
2 -11 11 Jarasandha
2 32 32 Subhadra
2 8.5 13.5 Dhaumya
2 9 19 Bharatas
2 -1.5 27.5 Arjuna's
2 -8.5 13.5 Dhriti
2 -46.5 54.5 Lakshmi
2 2 5 Kamyaka
2 -53.5 70.5 Surya
2 -10.5 10.5 Himavat
2 16 16 Matsya
2 -21.5 21.5 Lomasa
2 4 8 Gandhamadana
2 -85.5 93.5 Purandara
2 33 33 Danavas
2 -4 10 Bhima's
2 6 6 Virata's
2 -10.5 10.5 Falguna
2 -9 9 Jishnu
2 -7.5 7.5 Kiritin
2 -34 34 Vijaya
2 2 4 Matsyas
2 25 25 Madhu's
2 -61.5 67.5 Kartavirya
2 -58 67 Aditya
2 -3 3 Govinda
2 -27 79 Kuvera
2 -38.5 54.5 Grandsire
2 -44 44 Pulastya
2 -36 36 Savitri
2 -24.5 24.5 Satyavati
2 -14 14 Jaratkaru
2 3 10 Rukmini
2 8 14 Madhava
2 -2 2 Panchajanya
2 -13.5 13.5 Srinjayas
2 -9 9 Welcome
2 5 7 Prishata's
2 -20.5 20.5 Soma
2 13 13 Kasi
2 33 33 Yuga
2 2 11 Brahmacharya
2 -2 18 Radha's
2 2.5 15.5 Kanka
2 -5.5 13.5 Kritavarman
2 -25.5 25.5 Kamvojas
2 -5.5 30.5 Mlecchas
2 -12.5 12.5 Brahma
2 2.5 5.5 Kuru's
2 2 4 Bhimasena's
2 12 12 Destroyer
2 14.5 14.5 Bhurisravas
2 17.5 17.5 Salya
2 2.5 23.5 Suta
2 15 15 Himalayan
2 10.5 10.5 Satyasena
2 2 4 Ashvatthama
2 -1 7 Dhartarashtra
2 10 21 Shikhandi
2 -34 34 Vasus
2 1.5 4.5 Shakra
2 12 12 Sattwa
2 -14.5 14.5 Vajradatta
2 -1 5 Saindhava
2 4 4 Vabhruvahana
2 -9 9 Meghasandhi
Jijith.JPG
Jijith Nadumuri Ravi
Research data published for the interest of people researching on Mahabharata.
Suggestions are welcome: email:moc.liamg|rnhtijij#moc.liamg|rnhtijij

Share:- Facebook

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License