Brahmanas

Created by Jijith Nadumuri at 06 Mar 2010 15:44 and updated at 06 Mar 2010 15:44

Brahmanas are connected with the Vedas.

Bond Strength Avg.Word.Distance Abs.Avg.Word.Distance Bond
199 7.77387 26.437185 Vedas
146 -1.753425 20.013699 Yudhishthira
144 2.868056 6.520833 Kshatriyas
88 -2.988636 21.28409 Brahmana
77 9.142858 12.493506 Sudras
77 19.90909 19.90909 Brahmanas
73 5.821918 9.30137 Vaisyas
70 -30.671429 43.07143 Rishis
58 -19.017241 19.258621 Vaisampayana
49 -12.387755 14.510204 Bhishma
49 0.020408 18.428572 Pandu
48 -4.104167 14.145833 Bharata
45 4.911111 11.622222 Pitris
43 1.395349 14.372093 Kshatriya
42 25.047619 49.047619 Indra
42 15.547619 25.976191 Pandavas
36 -0.527778 19.416666 Krishna
35 4.428571 18.714285 Brahma
31 -28.548388 110.032257 Rama
30 5.366667 31.166666 Dhritarashtra
29 -5 30.931034 Arjuna
29 -13.068966 19.620689 Kunti
28 -0.678571 28.107143 Rishi
28 27.071428 56.07143 Brahman
27 3.592592 15.074074 Kurus
25 -6.8 15.2 Drona
25 1.88 7.64 Vedic
25 3.56 12.6 Earth
24 -3.791667 25.458334 Bhima
24 0.541667 16.458334 Soma
21 1.904762 13.904762 Rakshasas
20 -0.55 24.85 Karna
20 -21 22.1 Janamejaya
20 -15.7 22.700001 King
20 3.3 24.700001 Asuras
18 3.888889 15.888889 Sraddhas
18 -14.333333 24.888889 Bharata's
17 -15.705882 15.705882 Parva
17 -31.588236 140.764709 Lord
17 1.705882 3.117647 Snataka
17 -7.941176 14.411765 Markandeya
16 -41.8125 106.9375 Vyasa
16 -21.8125 24.9375 Narada
16 -8.25 14 Dhaumya
16 -9.3125 21.5625 Vishnu
15 -7.8 22.6 Agni
15 12.466666 32.066666 Gandharvas
15 -9.6 12.933333 Pritha
15 1.733333 13.066667 Sakra
14 24.857143 33.142857 Draupadi
14 -11.857142 19.714285 Kuru
14 -23.285715 25.428572 Ganga
14 -13.714286 17.285715 Vasishtha
13 -10 10 Sauti
13 17.615385 27 Duryodhana
13 -0.307692 11.384615 Rakshasa
13 -10.615385 16.615385 Grandsire
13 0.615385 18.153847 Sudra
12 90.166664 112.833336 Kasyapa
12 -4.916667 18.916666 Drupada
12 -2.333333 16.5 Gautama
12 -1.333333 19 Lomasa
11 11.636364 141.090912 Sun
11 19.818182 20.727272 Sraddha
11 -4.545455 12.363636 Kuru's
11 -0.454545 8.272727 Munis
11 2.363636 5.818182 Sacrifices
11 -192.72728 210.72728 Soul
11 9.090909 16.90909 Brahmacharya
11 -5.090909 11.454545 Bharatas
11 20.09091 190.27272 Emancipation
11 32.636364 38.636364 Heaven
10 -21.5 33.900002 Sanjaya
10 -1.2 12.2 Vidura
10 -18.1 63.700001 Yama
10 -49.400002 115.400002 Creator
10 -7.6 15.8 Bharadwaja
10 -21.4 23.4 Vrihaspati
10 5.5 11.9 Supreme
10 -31.700001 43.900002 Varuna
10 0.7 8.9 Horse-sacrifice
10 -8.5 24.700001 Truth
10 -7.8 9.4 Baladeva
9 -14.444445 23.111111 Astika
9 16.777779 41.666668 Mahadeva
9 21 42.777779 Vasudeva
9 21.777779 31.555555 Yakshas
9 119.888885 144.555557 Danavas
9 0.777778 20.111111 Skanda
9 -12.777778 211.666672 Righteousness
8 8.5 28 Panchalas
8 -9.25 14.5 Kesava
8 -26.75 38 Asura
8 -7.625 11.125 Kripa
8 36 51.75 Yamuna
8 -49.5 49.5 Gaya
8 3.5 11.75 Agastya
8 -11.25 29.25 Narayana
8 16.5 25.25 Mantras
8 4.875 25.125 Janardana
8 8.125 15.625 Vaisya
8 -14 14 Horse-sacrifices
8 -73.875 144.875 Yoga
8 1.625 9.875 Kapas
7 2 16.571428 Bhimasena
7 18.571428 23.714285 Puranas
7 12.285714 28.857143 Suta
7 16.285715 19.428572 Apsaras
7 -17.571428 32.714287 Sukra
7 3.571429 8.428572 Kauravas
7 -6.142857 9.857142 Rajasuya
7 -2.714286 45.857143 Dhananjaya
7 -17.142857 28 Nala
7 -12.428572 12.428572 Sahadeva
7 -3.428571 8.571428 Dharma
7 68.571426 84.571426 Madhu
7 -45.714287 57.42857 God
7 8.142858 16.142857 Sarasvati
7 -305.285706 631.857117 Master
6 -4.833333 17.5 Madri
6 1.833333 11.166667 Yudhishthira's
6 51.166668 53.5 Krishna's
6 -2.833333 17.166666 Nagas
6 -1.833333 13.5 Vaka
6 -8.833333 13.833333 Swayamvara
6 -6.833333 19.5 Kusa
6 0.5 14.833333 Yatis
6 -1.666667 69 Moon
6 -1.5 10.166667 Damayanti
6 0.833333 7.166667 Vatapi
6 32.333332 43 Kuvera
6 0.833333 11.5 Vasava
6 -3.166667 11.5 Dhritarashtra's
6 13.833333 18.166666 Surya
6 6.666667 21.333334 Fire
6 -16.5 20.833334 Maheswara
6 -9.5 10.5 Penances
5 -29.200001 37.599998 Salya
5 6.4 13.2 Sadasyas
5 3.4 5.4 Pandava
5 31.6 36 Vrishni
5 22 45.200001 Panchala
5 40 46.400002 Dwaita
5 42.799999 53.200001 Kamyaka
5 3.6 19.6 Ocean
5 12.2 12.2 Takshaka
5 -216.800003 218.800003 Bhrigu's
5 -25.200001 26 Dwaipayana
5 -4.8 16.4 Nahusha
5 -4 12.4 Vasus
5 -5.2 12 Gandhari
5 -4 22.4 Santanu
5 -1 8.2 Aswatthaman
5 -23.6 32.799999 Dhrishtadyumna
5 -6.4 10.4 Indra's
5 44 112 Deity
5 -5 14.6 Vrishnis
5 -12.6 12.6 Sadhyas
5 -28.4 37.200001 Janaka
5 5.8 46.599998 Jayadratha
5 -8.8 11.6 Daityas
5 -1.6 20 Jarasandha
5 -12 12 Bhagiratha
5 -4.8 8 Ashtavakra
5 -5.6 9.2 Nakula
5 -21 31 Nara
5 -18.200001 18.200001 Vamadeva
5 -3.4 5 Utanka
5 11.6 19.200001 Brahmana's
5 -357 362.600006 Prosperity
5 -20.6 26.200001 Jamadagni's
5 -6.4 7.2 Galava
5 -1.8 5.4 Dakshina
5 -29.4 39 Srutis
5 -15 17 Srinjaya
5 -111.599998 259.200012 Beings
5 -352.200012 369.399994 Samans
5 -93 106.199997 Passion
5 -97.800003 97.800003 Udana
4 5 10 Akshauhini
4 -9.25 15.25 Kaurava
4 17.5 64 Sakuni
4 28.5 42 Madhava
4 -40.75 45.75 Daksha
4 4.25 8.75 Garuda
4 8.5 14 Vasuki
4 63 63 Death
4 -19.25 23.25 Kapila
4 10.75 22.75 Maruts
4 9.5 13.5 Homa
4 -1.5 13.5 Yadu
4 -14 19 Satyavati
4 -6.25 13.25 Agnivesya
4 -12.75 12.75 Bhrigus
4 -0.5 5.5 Sacrifice
4 -45.5 51.5 Sasavindu
4 -19.75 19.75 Yudhisthira
4 311.75 311.75 Time
4 18 18 Purandara
4 -19.25 19.25 Angiras
4 -15.5 15.5 Kunti's
4 -13 18.5 Prabhasa
4 -34.25 35.75 Pandu's
4 -6.25 6.25 Yuga
4 7.5 20 Saraswati
4 14.5 15.5 Vrishaparva
4 -13 22 Muni
4 350.25 358.75 Kali
4 -6.5 40 Swaha
4 6 17.5 Gomati
4 -4.5 5.5 Ritwijas
4 -39 57 Amrita
4 -8.75 12.25 Marutta
4 -15.5 15.5 Rajasuyas
4 -3.5 6.5 Chandala
4 3.75 9.25 Yadu's
4 57.25 61.75 Pisachas
4 -42.75 76.25 Darkness
4 382.5 488 Sankhya
4 -9.5 14 Saudasa
3 -9.333333 45.333332 Virata
3 -16 16 Aswamedha
3 4.666667 13.333333 Ruru
3 6.333333 8.333333 Purana
3 -5 16.333334 Parikshit
3 -15 15 Saunaka
3 2.666667 12 Upanishads
3 5.333333 14.666667 Snakes
3 -14.666667 14.666667 Rudras
3 -18.333334 18.333334 Yadus
3 1.333333 5.333333 Veda
3 15 23 Japa
3 10.333333 11.666667 Devayani
3 -17 17 Yayati
3 19.666666 19.666666 Suvala
3 19.666666 19.666666 Siva
3 -79 79 Jamadagnya
3 5.333333 8 Hastinapura
3 -35.666668 35.666668 Upayaja
3 -14.666667 14.666667 Partha
3 3 19 Ikshvaku
3 -0.666667 8 Jishnu
3 25.666666 25.666666 Ganges
3 -4.666667 12 Himavat
3 -28.333334 28.333334 Naimisha
3 6 6 Vaishyas
3 -13.666667 15.666667 Savitri
3 -84.666664 84.666664 Brahmadatta
3 -7.666667 7.666667 Kings
3 58 60 Agnihotra
3 -3.333333 4.666667 Kurujangala
3 -13.666667 13.666667 Atri
3 -12 12 Vrihadaswa
3 -9.666667 9.666667 Suhotra
3 -11.333333 11.333333 Viswavasu
3 -2.333333 3 Sudeva
3 -12 18.666666 Pushkara
3 -5.666667 9 Jamadagni
3 -7 23.666666 Vahuda
3 4 9.333333 Ilwala
3 -23 31.666666 Chyavana
3 5 13.666667 Krita
3 -2.666667 26.666666 Vayu
3 17 17 Satyabhama
3 0 8.666667 Kalki
3 -333 341 Saranga
3 -88 94.666664 Prajapati
3 -35.666668 40.333332 Kausika
3 0.666667 6.666667 Rudra
3 78.333336 78.333336 Charanas
3 10.666667 10.666667 Virochana
3 7.333333 22 Satyaki
3 0 12 Govinda
3 99 107.666664 Yadavas
3 4.666667 6 Yajnavalkya
3 -20.666666 38.666668 Swadha
3 3 11 Ganga's
3 2.333333 18.333334 Kurukshetra
3 -15.333333 22 Kamvojas
3 -195.666672 217.666672 Lakshmi
3 -17 17.666666 Prishata's
3 -23.333334 23.333334 Mandhatri
3 -15 15 Amvarisha
3 -10 10 Madhu's
3 -4 13.333333 Sankha
3 -1.666667 8.333333 Charvaka
3 -4.666667 23.333334 Samvarta
3 -2 32.666668 Parasara
3 -20.333334 20.333334 Regents
3 -2 10 Vanaprastha
3 -16.666666 22 Yavanas
3 -68 81.333336 Energy
3 -19.333334 19.333334 Viswedevas
3 -6.666667 6.666667 Brahmanicide
3 1 11.666667 Kartika
3 -22 124 Infinite
3 -64.333336 88.333336 Kshetrajna
3 -0.333333 7.666667 Shoma
3 -2.666667 10 Richs
3 26.666666 26.666666 Havi
3 -0.333333 6.333333 Parana
2 -71 71 Uparichara
2 -62 62 Pauloma
2 -59 59 Sambhava
2 -17.5 17.5 Asramavasika
2 31.5 31.5 Duryodhana's
2 -10 90 Maitreya
2 59.5 59.5 Bhima's
2 50.5 50.5 Kirmira
2 67.5 86.5 Subhadra
2 92 92 Dwaraka
2 -3.5 9.5 Vinata
2 0.5 6.5 Jaratkaru
2 -31.5 31.5 Maudgalya
2 11 11 Ritwiks
2 9.5 9.5 Eraka
2 -17 17 Parvati
2 104 112 Suparnas
2 -1 3 Rik
2 7.5 7.5 Angas
2 4 4 Atharvan
2 21 21 Samhitas
2 -4 4 Manu
2 -11 11 Pururavas
2 8 8 Aswins
2 -11 12 Kacha
2 -10 12 Samvarana
2 -7 7 Vasusena
2 -6 19 Madra
2 -16.5 16.5 Kosala
2 -1 1 Soma-drinking
2 -28.5 28.5 Vaka-vadha
2 9.5 9.5 Ekachakra
2 -12.5 12.5 Gandharva
2 -1 5 Brahmacharis
2 -20 20 Arjuna-vanavasa
2 6.5 9.5 Spirit
2 37 37 Vanaprasthas
2 -35 35 Nanda
2 -19.5 19.5 Kausiki
2 -14.5 14.5 Bhojas
2 -13 13 Andhakas
2 1.5 13.5 Dwaravati
2 -8 15 Danava
2 -88 88 Nabhaga
2 -143 143 Bhuridyumna
2 -81.5 81.5 Vainya
2 -89.5 89.5 Indradyumna
2 8.5 8.5 Sastras
2 0.5 3.5 Birds
2 -14 15 Deities
2 -8 8 Thousands
2 11 16 Ranku
2 -11.5 11.5 Vibhatsu
2 -27 27 Prahlada
2 -0.5 7.5 Nishkas
2 4.5 4.5 Siksha
2 6.5 6.5 Akshara
2 1.5 6.5 Dwaitavana
2 -3.5 7.5 Yajus
2 1 10 Riks
2 -12 21 Dalvya
2 -17.5 17.5 Bhrigu
2 -0.5 21.5 Vali
2 -56.5 56.5 Harita
2 -19.5 19.5 Vibhavasu
2 6.5 11.5 Hotravahana
2 -21 21 Gandiva
2 -4 11 Vidarbhas
2 -1 14 Nriga
2 17 17 Chaturmasya
2 15 15 Vandin
2 -3.5 3.5 Four
2 -8 8 Yavakri
2 -6 6 Panchali
2 15.5 22.5 Gandhamadana
2 -1.5 7.5 Ila
2 -2.5 16.5 Sindhu
2 13 13 Marutas
2 -35 35 Ikshvakus
2 -43.5 43.5 Dala
2 0 9 Krittika
2 9 26 Dussasana
2 26 26 Hari
2 -15.5 32.5 Trinavindu
2 -1.5 6.5 Satyavan
2 -5 9 Sivi
2 1.5 6.5 Usinara
2 -8.5 8.5 Yaksha
2 17.5 17.5 Diti
2 4 6 Dakshinas
2 -3 70 Suvala's
2 -8 8 Pundarika
2 -16 16 Devapi
2 -29.5 29.5 Kalingas
2 -19.5 19.5 Pavaka
2 -3.5 8.5 Kumara
2 2 2 Rohita
2 -17.5 27.5 Yojanas
2 0.5 15.5 Gods
2 -15 15 Vajapeyas
2 -7 12 Chaturmasyas
2 -8 8 Rantideva
2 -84 97 Uma
2 -7 14 Kshatriya's
2 -13.5 13.5 Phalguna
2 9.5 9.5 Rushangu
2 -21.5 21.5 Vaishampayana
2 -442.5 442.5 Renunciation
2 -16 16 Anga
2 -67 67 Devasthana
2 -20.5 36.5 Haihayas
2 21 33 Self-restraint
2 10 20 Garhasthya
2 -29 29 Kiratas
2 -28 28 Savaras
2 -10.5 16.5 Sakas
2 -26 26 Paundras
2 -71 71 Niriti
2 -4 4 Magha
2 17 17 Meru
2 -219 225 Prajapatis
2 -107.5 126.5 Goodness
2 -10.5 21.5 Nimi
2 -14 14 Videhas
2 -13 13 Nidhi
2 -11.5 11.5 Worshipping
2 -9.5 9.5 Swan
2 -357 357 Sattwa
2 -276.5 276.5 Prana
2 2 14 Undeteriorating
2 -1 1 Satapatha
2 -12.5 12.5 Agnishtoma
2 -10.5 10.5 Vasu
2 -212.5 212.5 Purusha
2 302.5 505.5 Purushas
2 -464.5 464.5 Sesha
2 40 40 Gayatri
2 -11.5 11.5 Naga
2 16.5 16.5 Diksha
2 -13 24 Aditya
2 -25 62 Vashat
2 -19.5 25.5 Brahmacharyya
2 -8.5 8.5 She
2 20 20 Chandramas
2 -25.5 25.5 Yadava
2 -31 31 Dravidas
2 2 2 Payasa
2 -2 6 Havya
2 0 6 Kavya
2 2.5 2.5 Devas
2 -9.5 9.5 Island-born
2 1.5 27.5 Krisara
2 -109 110 Sura
2 19 19 Magadhas
2 1346.5 1346.5 Ficus
2 -6 6 Dhanin
2 -22 22 Pradyumna
2 -14 14 Rukmini
2 0 9 Sutas
2 -1 1 Yajaka
2 -23 26 Keshava
Jijith.JPG
Jijith Nadumuri Ravi
Research data published for the interest of people researching on Mahabharata.
Suggestions are welcome: email:moc.liamg|rnhtijij#moc.liamg|rnhtijij

Share:- Facebook

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License