Brahmana

Created by Jijith Nadumuri at 06 Mar 2010 15:36 and updated at 06 Mar 2010 15:36

Brahmana is mentioned along with Kshatriya, Sudra and Vaisya. Brahmana is mentioned extensively in the conversation with Yudhisthira and Bhishma in Santi Parva.

Bond Strength Avg.Word.Distance Abs.Avg.Word.Distance Bond
142 1.739437 9.457747 Kshatriya
125 11.64 36.456001 Vedas
104 18.85577 18.85577 Brahmana
86 7.790698 18.88372 Brahmanas
84 6.404762 16.404762 Sudra
65 -12.815385 17 Yudhishthira
51 -12.764706 13.627451 Bhishma
47 3.255319 16.021276 Vaisya
39 -0.282051 8.897436 Rishi
32 31.3125 45.8125 Indra
31 1.903226 12.290322 Bharata
30 -12.5 12.5 Vaisampayana
29 -5.965517 12.310345 Drona
27 3.148148 20.25926 Arjuna
27 6.074074 11.777778 Brahma
24 -10.25 10.25 Parva
23 -10.608696 15.565217 Kunti
22 1.545455 14.545455 Pandavas
22 10.818182 14.181818 Vedic
21 60.619049 67.380951 Brahman
20 -13.05 13.15 Markandeya
19 6.473684 13.947369 Krishna
18 12.666667 15.777778 Pitris
17 -6.941176 7.176471 Janamejaya
17 -4.882353 15.941176 Vishnu
17 0.764706 15 Dharma
17 -7.058824 158.352936 Rama
17 7.235294 15.705882 Pandu
17 -2.058824 13.470589 Brahmacharya
16 6 16.875 Rishis
16 -5.4375 17.4375 Karna
16 6.875 19.25 Sraddha
15 -0.533333 12 Rakshasa
15 -3.4 13.133333 Viswamitra
15 -0.533333 14.133333 Drupada
15 -7.533333 11.266666 Sivi
14 -2.571429 8.857142 Agni
14 88 96.14286 Time
14 0.214286 15.5 Kshatriyas
14 9.571428 14.142858 Earth
13 90.53846 103.153847 Kasyapa
13 -0.538462 16.384615 Brahmana's
12 7.916667 37.583332 Soma
12 -3.916667 15.416667 Narada
12 16.333334 148.333328 Lord
12 11.166667 11.166667 Unccha
11 -85.63636 98 Vyasa
11 1.454545 15.454545 Naga
11 -3.272727 8.909091 Sauti
11 3.454545 14.909091 Kurus
11 2.181818 11.272727 Pritha
11 -9.363636 13.181818 Sakra
11 9.090909 17.09091 Nagas
10 9.5 14.1 Surya
10 4.6 14.4 Yama
10 -13.5 15.3 Muni
10 -8 11.4 Vrihaspati
10 5.8 10.2 Brahmanicide
9 13 16.111111 Vasishtha
9 -4.555555 7 Utanka
9 -65 101.222221 Yoga
9 -2.333333 13.444445 Kundadhara
8 -3.125 16.375 Dhrishtadyumna
8 11.375 16.875 Panchala
8 4 8.25 Bhrigu
8 -7.875 9.375 King
8 -7.875 7.875 Yayati
8 0.625 5.125 Durvasa
8 4.125 16.875 Vaisyas
8 15.125 45.625 Dhananjaya
8 -7.5 14.75 Bharata's
8 -3.25 16.25 Chandala
8 121.375 123.375 Emancipation
8 -5.625 8.625 Matanga
8 22.375 23.625 Sraddhas
7 -34.57143 42.857143 Asura
7 -5 17.571428 Mahadeva
7 -5.428571 7.142857 Devayani
7 -4.285714 10.285714 Kripa
7 3.571429 10.714286 Ganga
7 13.857142 13.857142 Gayatri
7 -0.142857 12.428572 Janaka
7 -11 19.285715 Vamadeva
7 0.714286 6.428571 Prahlada
7 23.857143 229.285721 Righteousness
7 -250.571426 258.857147 Samans
7 -2 11.428572 Mrityu
7 12.285714 12.285714 Heaven
7 -276.285706 611.142883 Master
6 15 22 Draupadi
6 2.666667 7.333333 Chyavana
6 4.333333 8.666667 Astika
6 0.833333 7.833333 Narayana
6 -3.666667 18.666666 Ocean
6 -1.5 21.833334 Daksha
6 127.5 134.5 Sun
6 5.833333 23.833334 Rakshasas
6 -2.666667 20 Suta
6 -1 4 Sukra
6 44.166668 47.833332 Asuras
6 3.833333 10.166667 Manu
6 9.166667 22.833334 Kuru
6 -5.333333 14.333333 Bhima
6 12 12.666667 Dhritarashtra
6 -8.166667 8.166667 Chaitraratha
6 86.333336 120.333336 Madhu
6 -1.333333 10.333333 Damayanti
6 7 8.333333 Mantras
6 -18.333334 26 Veda
6 -118 139 Soul
6 -121.5 136.5 Creator
6 7.333333 7.333333 Gautama
5 6.4 10 Vaka
5 14 21.200001 Swayamvara
5 -10 15.2 Garuda
5 7.4 7.4 Parikshit
5 -5 5 Takshaka
5 6.2 10.2 Agnihotra
5 5.2 14 Bharadwaja
5 -2.2 16.200001 Sudras
5 -186.600006 199.399994 Bhrigu's
5 12.4 14.4 Arghya
5 46.200001 55 Vasudeva
5 9 11.4 Supreme
5 -8 28 Brahmacharin
5 15.2 20.799999 Skanda
5 4.8 19.200001 Partha
5 26.799999 40.400002 Brahmanahood
5 5.8 5.8 Sila
5 -10.4 10.4 Vitahavya
5 -2.2 13 Marutta
5 9 9 Apana
5 9.4 9.4 Prana
4 -6.5 14 Madhava
4 -5.5 6.5 Saunaka
4 -10.25 10.25 Pauloma
4 -4.25 7.25 Ruru
4 6.25 11.75 God
4 262.75 262.75 Danavas
4 -10.75 10.75 Jaratkaru
4 14.25 23.25 Vasuki
4 -2.75 11.25 Sadasyas
4 4.25 4.25 Kacha
4 -11.75 11.75 Himavat
4 -12.75 17.25 Parasara
4 1.25 10.75 Bhava
4 -1 9.5 Sudeva
4 0.5 10.5 Vali
4 4.25 11.25 Savitri
4 3.5 6.5 Surya's
4 -2.5 4 Galava
4 8 21 Kasi
4 -3 7 Vishvamitra
4 -4.5 15 Richs
4 1.75 14.75 Yajuses
4 -427.25 427.25 Prosperity
4 -210.25 223.75 Renunciation
3 -4 7.333333 Ekachakra
3 54 56 Gandharva
3 41.333332 46 Tapati
3 37.333332 43.333332 Khandava
3 166 166 Maya
3 43 43 Mandapala
3 -5.666667 7.666667 Vrishni
3 17 17 Gandharvas
3 5 14.333333 Dundubha
3 -1 14.333333 Vinata
3 -6 6 Sambhava
3 21 21 Vrishaparvan
3 17.333334 17.333334 Mandavya
3 -15.333333 15.333333 Vaka-vadha
3 -2 10 Upayaja
3 -14.333333 14.333333 Kapila
3 -14.333333 14.333333 Sagara
3 3.333333 13.333333 Vidarbha
3 -6.333333 9 Parnada
3 -2.666667 10.666667 Pushkara
3 13 13 Samvarta
3 -18.666666 46.666668 Angas
3 -6.333333 15.666667 Lomasa
3 -10.333333 13 Arvavasu
3 -46 50.666668 Deity
3 -17 23.666666 Dala
3 -5.666667 7.666667 Nahusha
3 -1 4.333333 Bharatas
3 0 12 Truth
3 -1.333333 8 Usinara
3 1.666667 3 Welcome
3 -21.333334 21.333334 Bhimasena
3 -0.333333 11.666667 Fire
3 -7.666667 7.666667 Virata
3 -0.333333 9.666667 Duryodhana
3 12 38.666668 Yogin
3 4 20.666666 Sacrifice
3 -35 35 Sanjaya
3 -14.333333 14.333333 Drona's
3 -0.333333 4.333333 Rajadharman
3 -0.666667 4.666667 Tuladhara
3 3.666667 10.333333 Purandara
3 -1 3 Syumarasmi
3 -1.333333 10 Cloud
3 13.333333 14.666667 Prakriti
3 175 189.666672 Jiva
3 -41.333332 41.333332 Srutis
3 -7.333333 13.333333 Sudarsana
3 6 13.333333 Diksha
3 -58.666668 324.666656 Beings
3 -5.666667 5.666667 Kusika
3 23.333334 23.333334 Homa
3 -2.333333 5.666667 Kurukshetra
2 -7.5 7.5 Charvaka
2 43 43 Bhagirathi
2 63.5 63.5 Aurva
2 37.5 37.5 Subhadra
2 36 36 Abhimanyu
2 7.5 7.5 Menaka
2 0.5 4.5 Munis
2 12 12 Vedangas
2 5.5 5.5 Prajapati
2 31.5 40.5 Ananta
2 -16.5 42.5 Prajapatis
2 12 12 Pavana
2 7.5 7.5 Nishada
2 12 12 Kauravas
2 -12 17 Puranas
2 10.5 10.5 Pingala
2 11.5 11.5 Swetaketu
2 2.5 18.5 Parvata
2 -6.5 6.5 Adivansavatarana
2 16.5 16.5 Mahabharata
2 23.5 23.5 Apsaras
2 8 8 Sarmishtha
2 5 5 Angiras
2 11 11 Vichitravirya
2 -5 5 She
2 0.5 3.5 Swetaketu's
2 1 1 Jamadagnya
2 9.5 9.5 Dhritarashtra's
2 -5 15 Kunti's
2 5.5 5.5 Panchalas
2 4 4 Snataka
2 4 4 Yaja
2 -9.5 9.5 Gadhi
2 -13.5 13.5 Nandini
2 0.5 16.5 Salya
2 -33.5 33.5 Duhsasana
2 0 8 Sala
2 -6.5 6.5 Khandava-daha
2 7 7 Danava
2 14 14 Vivaswat
2 -2.5 10.5 Jarasandha
2 633 633 Sankhya
2 -39 39 Nara
2 15 19 Hari
2 -11 11 Chedis
2 1.5 21.5 Sunanda
2 -11 11 Vrihadaswa
2 7.5 12.5 Nala
2 19 19 Ayodhya
2 1 6 Kosala
2 -0.5 2.5 Kesini
2 -6.5 20.5 Kamyaka
2 0 8 Ilwala
2 -3.5 3.5 Somaka
2 -27.5 27.5 Yavakri
2 -16 16 Vrihadyumna
2 -86 104 Sura
2 -4.5 5.5 Tarkshya
2 13 13 Vaivaswata
2 -11.5 21.5 Grandsire
2 -3 12 Ikshvakus
2 10 10 Seduka
2 0 3 Vrishadarbha
2 54 54 Vidhatri
2 6.5 26.5 Kausika
2 25 25 Rantideva
2 -3.5 3.5 Saudasa
2 22.5 26.5 Kaurava
2 15 15 Mithila
2 -8 8 Kuntibhoja
2 0 3 Kama
2 -2 3 Kanka
2 -1 1 Brahmarsis
2 -1.5 3.5 Well
2 -12 12 Satyasandha
2 17.5 17.5 Self
2 4.5 4.5 Daityas
2 -16.5 16.5 Rishabha
2 0 5 Jamadagni's
2 8 20 Kusika's
2 -5 28 Dasarnakas
2 0 5 Swasti
2 2.5 7.5 Shikhandi
2 -1.5 4.5 Sarasvati
2 -13 13 Videhas
2 9 9 Horse-sacrifice
2 -84 84 Suparnas
2 3 3 Mantra
2 -7.5 9.5 Daitya
2 -14 14 Vasava
2 -5 7 Senajit
2 6.5 13.5 Sachi
2 -3.5 3.5 Ikshvaku
2 -10.5 22.5 Suka
2 433 446 Wealth
2 -12 12 Pratardana
2 15.5 15.5 Jajali
2 4 4 Satya
2 -11 11 Aditya
2 31 31 Sattwa
2 -6.5 10.5 Darkness
2 1 13 Passion
2 12.5 24.5 Varuna
2 -25 35 Saman
2 435 435 Consciousness
2 490 490 Yogins
2 8.5 8.5 Jeshthya
2 4.5 4.5 Dharmaranya
2 422 422 Purushas
2 -17.5 17.5 Penances
2 20.5 20.5 Atharvans
2 -6 12 Brahmacharyya
2 -6.5 9.5 Wind
2 -39 47 Vedanta
2 -0.5 13.5 Nriga
2 65.5 65.5 Hell
2 -412.5 433.5 Medicine
2 -15.5 15.5 Sunahsakha
2 9.5 23.5 Kuru's
2 4.5 4.5 Island-born
2 3.5 16.5 Sudra's
2 1375.5 1375.5 Ficus
2 -2 3 Agastya
2 10.5 10.5 Rukmini
2 5.5 5.5 Vyana
2 14 14 Arani
2 5 5 Mahat
2 6.5 6.5 Egoism
Jijith.JPG
Jijith Nadumuri Ravi
Research data published for the interest of people researching on Mahabharata.
Suggestions are welcome: email:moc.liamg|rnhtijij#moc.liamg|rnhtijij

Share:- Facebook

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License