Brahma

Created by Jijith Nadumuri at 06 Mar 2010 15:26 and updated at 06 Mar 2010 15:26

Brahma is linked with the Vedas, the Rishis. Brahma is always mentioned as the Grandsire.

Bond Strength Avg.Word.Distance Abs.Avg.Word.Distance Bond
74 16.486486 66.972977 Vedas
64 2.9375 12.71875 Rishis
60 19.85 19.85 Brahma
54 13.462963 21.648148 Grandsire
51 18.90196 28.196079 Supreme
46 9.23913 130.065216 Lord
43 -0.372093 21.534883 Narayana
36 -0.333333 20.444445 Brahmanas
33 -7.242424 12.878788 Drona
32 3.15625 11.46875 Vishnu
27 -4.851852 12.185185 Brahmana
27 -41.333332 76.370369 Yoga
27 25.555555 120.296295 Soul
27 74.444443 180.444443 Indra
23 -4.217391 19.52174 Rishi
23 -12.608696 58.52174 Creator
21 -19.952381 27.666666 Unmanifest
21 282.952393 296.857147 Emancipation
20 -25.25 40.75 Mahadeva
20 92.25 159.149994 Brahman
19 -9.789474 16.736841 Yudhishthira
19 125.421051 209.842102 Earth
19 -11.947369 21.631578 Bharata
19 -52.947369 119.368423 Asuras
18 8.722222 20.944445 Hari
18 -9.5 16.944445 Arjuna
18 297.166656 310.277771 Jiva
17 -21.058823 26.352942 Truth
16 35.9375 211.3125 Rama
16 7 10.25 Sakra
15 2.533333 9.066667 Kshatriya
15 -14.266666 17.066668 Bhishma
15 67.599998 86.666664 Prakriti
14 -16.285715 21.857143 Narada
14 -4.642857 34.92857 Varuna
14 -27.928572 49.357143 Yama
14 25.285715 33.285713 Gandharvas
14 35.357143 37.5 Rudra
14 28.214285 154.071426 Purusha
13 -65.692307 83.692307 Vyasa
13 6.153846 16.461538 Agni
13 -70.692307 434.384613 Master
12 5.333333 31 Soma
12 6.916667 53.916668 Deity
12 238.666672 263.333344 Time
12 8.416667 12.25 Siddhas
11 4.181818 11.090909 Prajapati
11 72.545456 111.090912 Krishna
11 140.090912 191.72728 Sun
11 -33.727272 45.545456 God
11 130.27272 144.27272 Danavas
11 11.181818 17.90909 Kesava
11 -1.636364 6 Eternal
11 -0.909091 6.545455 Immutable
10 -24.799999 24.799999 Karna
10 2.8 15 Surya
10 5.4 9.6 Rakshasas
9 53.222221 80.111115 Madhu
9 105.888885 130.333328 Mind
9 223.222229 501.666656 Beings
8 -16.875 19.125 Sanjaya
8 -9.375 13.125 Partha
8 -3.5 7.25 Vasishtha
8 217.875 257.125 Veda
8 122.75 139 Pitris
8 35.75 42.75 Yakshas
8 -9.625 10.875 Maheswara
8 189.875 216.125 Universe
8 176.25 209.25 Srutis
7 -14.428572 14.428572 Bhrigu
7 -17.142857 42.285713 Asura
7 -1.714286 26.857143 Kshatriyas
7 -5.571429 15.571428 Sabha
7 -11.857142 30.428572 Sacrifices
7 6 41.142857 Savitri
7 122.85714 130.285721 Yugas
7 15.571428 16.428572 Daityas
7 -233.857147 260.428558 Samans
7 -4.285714 10.857142 Siva
7 -78.714287 79.571426 Infinite
7 -14.857142 30 Death
7 312.428558 327.857147 Yogins
7 121.714287 132.571426 Vasudeva
7 274 642.857117 Righteousness
6 30.666666 59.666668 Wind
6 -6.666667 12.666667 Vayu
6 -27.333334 29 Intelligence
6 -43.666668 43.666668 Markandeya
6 -42.833332 42.833332 Gayatri
6 12.333333 24.333334 Apsaras
6 -2.666667 6.333333 Vrihaspati
6 -10.166667 28.833334 Kapila
6 0 10 Dharma
6 0.833333 12.833333 Rudras
6 0.833333 23.166666 Ganga
6 91.333336 109.333336 Manu
6 -164 177 Creation
6 153 178 Sattwa
5 3.4 14.2 Yuga
5 2 2 Parameshthi
5 -12.2 24.200001 Nara
5 42.200001 42.200001 Rakshasa
5 -3 13 Viswamitra
5 -23 31.4 Agastya
5 -23 23 Vaisampayana
5 -37.200001 48 Vedic
5 -15.6 18 Aditya
5 -68.199997 82.199997 Daksha
5 -84.199997 93.800003 Space
5 4.6 12.6 Kinnaras
5 59.200001 59.200001 Charanas
5 -21 26.200001 Vasus
5 -7.2 71.599998 Uma
5 -210.199997 210.199997 Bhrigu's
5 -38.799999 40.799999 Duryodhana
5 -46.200001 46.200001 Kunti
5 25.799999 25.799999 Hara
5 257 264.600006 Sacrifice
5 -5 11 Ignorance
5 8.4 13.2 Darkness
5 311.200012 323.200012 Sankhya
5 -205 580.200012 Prosperity
4 12.75 22.25 Isana
4 11.25 11.25 Sthanu
4 -7.5 12.5 Parva
4 -8.75 9.75 Janamejaya
4 -4.5 23.5 Kurus
4 293.75 331.25 Kasyapa
4 -15.75 29.25 Angiras
4 -6.25 21.25 Prahlada
4 37.75 78.75 Water
4 25.25 25.25 Nagas
4 2.25 17.75 Kala
4 0.25 15.25 Dhatri
4 -3 7.5 Sukra
4 -6 12 Skanda
4 1.75 15.75 Yogin
4 -101.5 129 Ananta
4 -7.75 13.75 Brahmacharya
4 5.75 9.25 Uragas
4 22.5 31 Purandara
4 -20.75 20.75 Kaitabha
4 -39 51 Destroyer
4 182.75 182.75 Ravana
4 87.75 122.75 Sita
4 -70.75 70.75 King
4 -18.5 22 Panchalas
4 51.5 70 Fire
4 86 86 Kuvera
4 -1.5 7.5 Bharata's
4 -6 14.5 Pritha
4 -87 87 Prana
4 4.75 7.25 Bhava
4 231.75 251.75 Rajas
4 247 247 Tamas
4 117 309 Purushas
4 -75.25 504.25 Sesha
3 21.333334 34.666668 Puranas
3 -13 13 Sauti
3 5 24.333334 Self
3 4 4 Gandharva
3 48.666668 54.666668 Vali
3 -19.333334 29.333334 Dhritarashtra
3 -42.333332 42.333332 Drupada
3 -40.666668 40.666668 Bharadwaja
3 -37 56.333332 Science
3 0 17.333334 Brahmarshis
3 -42.333332 42.333332 Yajnavalkya
3 11 11 Vaisravana
3 3.666667 7.666667 Krita
3 -32.666668 35.333332 Kurukshetra
3 -3.666667 19.666666 Adityas
3 39.333332 39.333332 Janardana
3 87 87 Pisachas
3 27.333334 27.333334 Seas
3 12.333333 17.666666 Rivers
3 35 35 First
3 13.333333 13.333333 Upanishads
3 11 29.666666 Kuvalaswa
3 -24 24 Kuru's
3 12.666667 36 Chandramas
3 -10 10 Pasupata
3 1.333333 2.666667 Aindra
3 1.333333 8.666667 Divine
3 3.333333 10 Aniruddha
3 61.666668 61.666668 Pinaka
3 43.333332 48 Mantras
3 -3 5.666667 Aswatthaman
3 257.666656 333.666656 Garuda
3 -20.666666 20.666666 Dhrishtadyumna
3 70.666664 85.333336 Heaven
3 -2 2 Utterers
3 -31.666666 31.666666 Penances
3 -281.666656 285 Renunciation
3 -21 21 Suka
3 301.333344 304 Ancient
3 309 591.666687 Kshetrajna
3 2 8.666667 Brahma's
3 3.666667 7 Shoma
3 290 294 Consciousness
3 -9.333333 9.333333 Lotus
3 122.666664 124 Kalpa
3 -19 19 Upamanyu
3 -14.333333 15.666667 Tandi
3 51.333332 238 Kama
2 37.5 38.5 Pitamaha
2 -10.5 21.5 Dwaipayana
2 -5 8 Hiranyagarbha
2 13 13 Daiva
2 -16 16 Sambhava
2 116 122 Moon
2 -2 9 Radha
2 -13.5 22.5 Marichipas
2 168.5 219.5 Maya
2 15 21 Dasarha
2 -39.5 39.5 Prachetas
2 -44.5 44.5 Marichi
2 -27 34 Atri
2 -20.5 20.5 Nature
2 -41 50 Sanatkumara
2 -107 107 Sama
2 -8.5 79.5 Fame
2 -44.5 44.5 Forgiveness
2 -6.5 23.5 Day
2 -5 24 Night
2 -5.5 18.5 Seasons
2 8 23 Days
2 -16.5 16.5 Sauri
2 4.5 11.5 Bhima
2 185.5 185.5 Yadavas
2 35.5 35.5 Jarasandha
2 10.5 10.5 Vasu
2 16.5 16.5 Dhaumya
2 3.5 4.5 Dhata
2 -36 36 Suchi
2 731.5 731.5 Kali
2 -133.5 163.5 Aswattha
2 17.5 25.5 Sagara
2 19.5 41.5 Visala
2 -282.5 350.5 Dhanwantari
2 5.5 5.5 Sankara
2 -10 10 Daitya
2 -15.5 15.5 Pushkara
2 24.5 24.5 Riks
2 17 17 Kartikeya
2 -5.5 17.5 Guha
2 22.5 22.5 Mountains
2 -60.5 60.5 Prayaga
2 133.5 133.5 Suparnas
2 26 26 Snakes
2 -15.5 15.5 Sadhyas
2 -15 15 Marutas
2 -9 13 Hutasana
2 80 80 Clouds
2 -11 11 Mahameru
2 1.5 3.5 Pasupati
2 10.5 18.5 Kuru
2 -5 7 Spirit
2 5 49 Dhundhu
2 3.5 3.5 Devasena
2 -3.5 11.5 Mahasena
2 0 9 Mahisha
2 -57 57 Mudgala
2 -17.5 35.5 Para
2 -22.5 33.5 Matsyas
2 -5 5 She
2 22 22 Nahusha
2 -6.5 6.5 Pandu
2 34 38 Self-restraint
2 -6 6 Homa
2 -9.5 9.5 Praswapa
2 4.5 12.5 Duryodhana's
2 -0.5 18.5 Light
2 -22 22 Jayadratha
2 -7.5 22.5 Madras
2 24.5 24.5 Wrath
2 12.5 12.5 Dhananjaya
2 -19 19 Kekayas
2 2 4 Agneya
2 -22 22 Phalguna
2 253.5 269.5 Vasava
2 2.5 13.5 Brahman's
2 -8.5 8.5 Trita
2 34 37 Kumara
2 -3.5 8.5 Agnihotra
2 2.5 3.5 Primeval
2 3 3 Penance
2 -5 5 Indestructible
2 -181 181 Immortal
2 9 9 Pravritti
2 583 583 Chit
2 10 10 Yajuses
2 422.5 465.5 Pleasure
2 42 42 Ordainer
2 607 607 Vedanta
2 1.5 4.5 Undeteriorating
2 -27 29 Mahat
2 3.5 3.5 Pranava
2 4 12 Yatis
2 -17.5 17.5 Sannyasa
2 -3 18 Sruti
2 -15.5 15.5 Samadhi
2 19.5 19.5 Sacrificial
2 32.5 32.5 Aswins
2 31 31 Swaha
2 -7 7 Jiva-soul
2 -2 14 Karala
2 25 25 Janaka
2 -212.5 212.5 Amrita
2 479.5 783.5 Lords
2 -3.5 6.5 Trisiras
2 -1.5 4.5 Hotri
2 -20.5 20.5 Saraswati
2 0.5 8.5 Rita
2 -4.5 9.5 Three-eyed
2 -18.5 18.5 Gadhi
2 0.5 1.5 Self-born
2 17 17 Viswadevas
2 6 6 Rathantara
2 259.5 268.5 Upendra
2 -1.5 8.5 Viswedevas
2 1.5 1.5 Kshatra
2 -1.5 4.5 Tirtha
2 -587.5 587.5 Lakshmi
2 1.5 363.5 Brinda
2 -0.5 19.5 Himavat
2 139.5 139.5 Sugriva
2 262.5 262.5 Chandalas
2 106.5 202.5 Smritis
2 196.5 196.5 Emancipated
2 164 206 Yamuna
2 1383.5 1383.5 Ficus
2 -28.5 28.5 Nanda
Jijith.JPG
Jijith Nadumuri Ravi
Research data published for the interest of people researching on Mahabharata.
Suggestions are welcome: email:moc.liamg|rnhtijij#moc.liamg|rnhtijij

Share:- Facebook

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License