Bhishma

Created by Jijith Nadumuri at 06 Mar 2010 14:14 and updated at 06 Mar 2010 14:14

Bhishma is strongly bonded with Drona, Kripa and the Pandavas. Connection with his father Santanu also is evident.

Bond Strength Avg.Word.Distance Abs.Avg.Word.Distance Bond
319 2.630094 5.100314 Drona
127 3.811024 7.606299 Kripa
115 6.173913 14.243478 Pandavas
112 0.303571 13.357142 Yudhishthira
103 4 4.990291 Santanu
98 0.469388 12.469388 Duryodhana
97 3.938144 9.443299 Karna
92 0.608696 10.76087 Dhritarashtra
92 -15.065217 15.065217 Vaisampayana
88 8.227273 12.977273 Bharata
85 1.023529 12.529411 Arjuna
84 3.654762 9.011905 Kurus
79 -5.379747 13.43038 Sanjaya
78 2.564103 8.205129 Vidura
73 -1.424658 11.561644 Sikhandin
70 3.771429 18.485714 Pandu
57 0.298246 12.263158 Krishna
55 3.363636 14.163636 Kuru
52 4.769231 12.538462 Rishis
52 12.711538 13.557693 Brahmana
47 13.765958 15.042553 Brahmanas
42 15.761905 16.333334 Rishi
41 -2.560976 11.097561 Partha
38 17.394737 17.394737 Bhishma
37 6.054054 14 Narada
36 7.861111 12.416667 Salya
36 -0.833333 4.777778 Santanu's
36 3.555556 14.555555 Bharata's
33 3.151515 14.909091 Vasudeva
33 -3.090909 9.757576 Pandava
33 3.757576 10.727273 Kuru's
32 6.96875 20.09375 Indra
31 6.580645 9.741936 Drona's
29 1.517241 15.172414 Ganga
29 7.206897 14.24138 Dhananjaya
28 -1.857143 12.357142 Rama
28 -4.821429 15.464286 Dussasana
27 2.592592 11.037037 Kauravas
27 6.481482 11.962963 Bharatas
26 5.192307 12.038462 Somadatta
26 11.346154 17.26923 Jayadratha
24 4.333333 21.416666 Virata
24 19.625 23.291666 Vedas
24 8.458333 15.458333 Vikarna
23 -2.173913 16.347826 Kunti
23 5.869565 12.478261 Drupada
22 1.954545 12.590909 Bhima
22 2.227273 16.59091 Bhimasena
21 7.095238 11.380953 Kshatriyas
21 -12 13.619047 Parva
21 -8.238095 18.238094 Dhrishtadyumna
21 11.904762 13.523809 Kshatriya
21 0.52381 7.285714 Sweta
19 6.526316 9.263158 Aswatthaman
18 8.888889 16.777779 Vyasa
17 6.294117 7.235294 Vahlika
17 -0.647059 18.647058 Sun
17 9.764706 12 Sakra
17 15.294118 17.764706 Brahma
16 12.375 19.875 Sakuni
16 -2.125 11 Ganga's
15 -8.8 25.733334 Pritha
15 6 10.4 Srinjayas
15 11.466666 18 Parthas
14 4.714286 9.285714 Satyavati
14 7.571429 13.714286 Kaurava
14 10.285714 15.285714 Kesava
14 -6.928571 12.214286 Dhritarashtra's
14 5.5 14.357142 Janardana
14 1.571429 15.571428 Panchalas
14 14.928572 17.214285 Brahman
14 13 13 Suka
13 8.384615 15.923077 Bhurisravas
13 13.461538 15.923077 Vrihaspati
13 13.615385 16.692308 Bhrigu's
12 7.583333 11.25 Bharadwaja
12 5 12.166667 Vasus
12 4.75 17.916666 Kasi
12 6.166667 27.166666 Satyaki
12 11.5 13.666667 Earth
11 -14.545455 14.545455 Sambhava
11 18.272728 26.09091 Valhika
11 13.636364 27.09091 Bhagadatta
11 17.636364 18.363636 Vasava
11 7.909091 11 Suta's
11 -4 8 Madhava
11 21.181818 28.272728 Yudhishthira's
11 6.818182 13.363636 Lord
11 9.454545 14.545455 Yoga
11 12.181818 12.181818 Janaka
10 10.1 12.3 Gandhari
10 0.7 10.5 Pandu's
10 3.9 10.7 Somakas
10 9 9.2 Grandsire
10 -14.9 32.099998 Sahadeva
10 6.2 11.2 Chedi
10 16.4 20.6 Panchala
10 -3.6 13.2 Janamejaya
10 7.6 15.4 Abhimanyu
10 12.2 19.200001 Yama
10 23.9 23.9 Emancipation
10 15.7 15.7 Vasishtha
9 7.333333 12.222222 Dharma
9 3 8.555555 Hastinapura
9 -11.222222 25.444445 Nakula
9 11 14.555555 Vivingsati
9 -9.222222 23 Chitrasena
9 1.777778 6.888889 King
9 4.444445 12.444445 Sindhus
9 -0.555556 10.777778 Bhishma's
9 16.888889 20.888889 Narayana
9 15.333333 15.333333 Mrityu
8 18.75 21.5 Vichitravirya
8 -5.375 6.875 Devavrata
8 4 11.5 Duryodhana's
8 -0.875 8.625 Kshattri
8 5.25 9.75 Gautama
8 12 31 Draupadi
8 1.5 13.5 Kritavarman
8 -11.625 37.375 Gandiva
8 11.875 12.875 Rathas
8 -7.125 16.125 Jamadagni's
8 22 22.75 Pitris
8 4.625 9.125 Shikhandi
8 17.125 19.625 Surya
7 9.571428 30.714285 Sala
7 4.714286 11.285714 Amva
7 9.142858 14 Asuras
7 18.714285 27.857143 Purumitra
7 11.428572 13.714286 Phalguni
7 0.714286 22.428572 Shalya
7 15.428572 15.428572 Chyavana
6 -2.666667 10.333333 Madri
6 19.333334 19.333334 Sraddha
6 18.666666 33.666668 Vrihadvala
6 -8 11.333333 Chedis
6 16.5 17.833334 Vaisya
6 8.666667 13.666667 Danavas
6 5.166667 10.166667 Devaki
6 6.5 13.166667 Somadatta's
6 0.333333 13.333333 Madras
6 2.666667 17 Madhu
6 8.833333 8.833333 Salwa
6 14.5 18.5 Maharathas
6 5.333333 15 Vritra
6 15.666667 15.666667 Asura
6 4.833333 9.833333 Sankha
6 3.333333 8.666667 Vrishni's
6 5.5 5.5 Destroyer
6 -3.833333 9.833333 Bharadwaja's
6 10.666667 10.666667 Salmali
6 12.666667 12.666667 Jajali
5 3.6 7.2 Kama
5 12.2 21.4 Chitrangada
5 4.4 6.4 Bhagirathi
5 2.8 13.2 Jamadagni
5 11.4 15 Suvala
5 1.6 5.6 Madra
5 17.799999 17.799999 Arghya
5 -2.8 17.6 Suta
5 16 16.4 Rakshasas
5 7.2 9.6 Atirathas
5 -4.4 12.8 Suyodhana
5 7.8 18.6 Partha's
5 -13.2 15.2 Virata's
5 5.4 12.6 Dhartarashtras
5 -11.2 13.2 Dasarha's
5 7.2 17.200001 Sudakshina
5 10.2 16.200001 Kamvojas
5 -1.4 16.200001 Hrishikesa
5 13.2 22.4 Vikartana's
5 19.799999 19.799999 Agastya
5 7 19 Creator
5 -4.2 15.8 Purandara
5 -19.4 35.400002 Prishata's
5 -5 9.8 Kunti's
5 -0.8 8.4 Dhartarashtra
5 -2.8 13.6 Death
5 8.6 22.6 Subhadra's
5 -20.799999 26.4 Susarman
5 -1.8 5.8 Dharma's
5 -18.4 19.6 Chekitana
5 12.2 15.8 Beings
5 11.2 11.2 Bhrigu
5 18 18 Time
5 14.4 14.4 Island-born
5 9.6 9.6 Tuladhara
5 13 13 Righteousness
5 6.2 6.2 Ashtavakra
5 10.8 10.8 Nahusha
4 11.25 11.25 Vichitravirya's
4 15.25 17.25 Muni
4 27.25 47.25 Kuntibhoja
4 14.25 14.25 Mahadeva
4 13 34 Yuga
4 13 13 Nagas
4 0.5 15 Trigartas
4 10.25 22.25 Durmukha
4 30.25 30.25 Matsya
4 -6.5 25.5 Vrihannala
4 15.75 22.75 Savyasachin
4 8.75 15.75 Radha's
4 3.25 7.25 Radha
4 32.5 32.5 Yuyutsu
4 7.5 9 Yama's
4 -22 53.5 Varuna
4 12.5 23.5 Sini's
4 -3.5 9 Madhu's
4 28.5 28.5 Naga
4 24 30.5 Pancalas
4 7.5 22.5 Shakuni
4 15 28 Subala
4 -9.25 21.75 Bhurishrava
4 16.5 16.5 Videhas
4 18.5 18.5 Soul
4 15.25 15.25 Vali
4 21.5 21.5 Angiras
4 8.75 8.75 Vipula
4 12.75 12.75 Kusika
3 11.666667 11.666667 Brahmacharya
3 9 9 Heaven
3 0.666667 18.666666 Apsaras
3 13 13 Dwaipayana
3 20.666666 20.666666 Gandhara
3 7.666667 15.666667 Kosala
3 2.333333 21.666666 Brahmana's
3 4.666667 5.333333 Worshipping
3 -10.333333 10.333333 Viduragamana
3 46 54.666668 Malavas
3 68 68 Sisupala
3 5.666667 5.666667 Yudhisthira
3 5.666667 13.666667 Vrishni
3 12.333333 12.333333 Govinda
3 8 10 Pulastya
3 0.333333 13.666667 Suvala's
3 7.333333 38 Dussaha
3 -10 20.666666 Uttara
3 9 11.666667 Kiritin
3 -5.666667 7.666667 Jishnu
3 9.666667 14.333333 Gandharva
3 -8.333333 13.666667 Vibhatsu
3 10 15.333333 Vedic
3 21 23 Kalingas
3 -11 31.666666 Avanti
3 3.666667 15.666667 Vishnu
3 11.666667 11.666667 Krishnas
3 -13.666667 13.666667 Saradwat's
3 12.333333 33.666668 Durmarshana
3 13.333333 13.333333 Ratha
3 -17.333334 26.666666 Yuyudhana
3 3.333333 28.666666 Yavanas
3 11 22.333334 Sivis
3 14 21.333334 Vasatis
3 12.333333 12.333333 Brahmacharyya
3 -14.333333 14.333333 Vivinsati
3 19 19 Meru
3 -7.666667 15.666667 Kasis
3 -5 14.333333 Karushas
3 -1.666667 4.333333 Drawing
3 21.333334 21.333334 Kekayas
3 2.333333 17.666666 Sauviras
3 11 22.333334 Sini
3 -6 22 Jaya
3 8.666667 9.333333 Rakshasa
3 0 34.666668 Ashvatthama
3 1.333333 8.666667 Vaikartana
3 13 13 Sudra
3 12.666667 12.666667 Mithila
3 12 12 Rishabha
3 14.666667 14.666667 Brahmadatta
3 9.333333 9.333333 Chandala
3 24 24 Truth
3 15.666667 15.666667 Prahlada
3 11.333333 11.333333 Reciters
3 14 14 Panchasikha
3 14.333333 14.333333 Parasara
3 9.333333 9.333333 Sankhya
3 19 19 Janaka's
3 14 14 Vasu
3 6.666667 6.666667 Saudasa
3 15 15 Sri
3 9.666667 9.666667 Maitreya
2 9.5 14.5 Krishna-Dwaipayana
2 42.5 42.5 Vyasa's
2 17.5 17.5 Khandavaprastha
2 19.5 19.5 Saubha
2 9.5 9.5 Kali
2 13.5 13.5 Siva
2 9 16 Indraprastha
2 11 11 Duryyodhana
2 16.5 16.5 Achala
2 38.5 38.5 Sindhu
2 32.5 38.5 Yajnasena
2 51 51 Pragjyotisha
2 65.5 65.5 Vanga
2 10.5 10.5 Fear
2 31.5 32.5 Jarasandha
2 7.5 11.5 Janarddana
2 28.5 28.5 Subhadra
2 -1.5 9.5 Fate
2 -11 28 Arjuna's
2 22.5 22.5 Pisachas
2 32 32 Gandharvas
2 1.5 33.5 Mantras
2 -41 41 Phalguna
2 8 8 Vikartana
2 26 26 Maruts
2 0.5 8.5 Saradwat
2 13.5 13.5 Anuvinda
2 22.5 29.5 Kartavirya
2 4.5 11.5 Yadavas
2 -12.5 12.5 Matsyas
2 11.5 11.5 Angira's
2 12.5 12.5 Siddhas
2 -14 14 Satyavati's
2 10 10 Gandhavati
2 9.5 9.5 Bhargava
2 16.5 16.5 Salwas
2 -10.5 10.5 Shooting
2 -24.5 24.5 Dhristadyumna
2 16 16 Hidimva's
2 8 22 Gandharas
2 12.5 31.5 Sakas
2 -8.5 27.5 Srutayudha
2 -32.5 32.5 Gudakesa
2 11 11 Sweta's
2 23 23 Kanka
2 17 30 Kuvera
2 -21 21 Surasenas
2 30 30 Saindhava
2 9 9 Daityas
2 14.5 14.5 Destiny
2 -15 24 Srutayush
2 20 20 Hidimva
2 4.5 4.5 Deity
2 6 6 Supreme
2 36 36 Nara
2 1.5 11.5 Makara
2 7.5 11.5 Mandala
2 -28 28 Vijaya
2 -38 38 Dhrishtaketu
2 -1.5 14.5 Alamvusha
2 20.5 32.5 Rishyasringa
2 -15 17 Ghatotkacha
2 -5 5 Prishata
2 -1 8 Daitya
2 -12 12 Slain
2 18 18 Jalasandha
2 106 106 Ghatotkaca
2 -16.5 29.5 Bhojas
2 3.5 13.5 Kambojas
2 -2 2 Shantanu's
2 -29 29 Bahlika
2 -0.5 20.5 Mlecchas
2 9.5 9.5 Gotama's
2 31 31 Kritavarma
2 11 11 Hari
2 13.5 13.5 Krita
2 16.5 16.5 Muchukunda
2 21.5 21.5 Srutis
2 8.5 8.5 Utathya
2 16 16 Mandhatri
2 8.5 8.5 Vamadeva
2 14 14 Amvarisha
2 18.5 18.5 Wealth
2 20.5 20.5 Virtue
2 10.5 10.5 Prosperity
2 13 13 Sumitra
2 11.5 11.5 Indrota
2 15.5 15.5 Sunaka
2 17.5 17.5 Pavana
2 20 20 Ajagara
2 5 5 Adhyatma
2 17.5 17.5 Manu
2 10.5 10.5 Kundadhara
2 6 6 Brahmanicide
2 11.5 11.5 Arishtanemi
2 12 12 Sagara
2 14.5 14.5 Bhava
2 17.5 17.5 Sadhyas
2 20.5 20.5 Swan
2 41 41 Yogins
2 23 23 Kapila
2 22 22 Karala
2 13 13 Yajnavalkya
2 16 16 Sulabha
2 30 30 Self
2 9.5 9.5 Purohita
2 14.5 14.5 God
2 22 22 Unccha
2 10 10 Gautami
2 16 16 Arjunaka
2 3 3 Kala
2 25.5 25.5 Sachi
2 23.5 23.5 Sraddhas
2 25.5 25.5 Sila
2 6 6 Matanga
2 17 17 Atri
2 5.5 5.5 Bhagiratha
2 14.5 14.5 Sumana
2 12.5 12.5 Sandili
2 2.5 7.5 Pitri
Jijith.JPG
Jijith Nadumuri Ravi
Research data published for the interest of people researching on Mahabharata.
Suggestions are welcome: email:moc.liamg|rnhtijij#moc.liamg|rnhtijij

Share:- Facebook

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License