Bhimasena

Created by Jijith Nadumuri at 06 Mar 2010 13:42 and updated at 06 Mar 2010 13:42

As predictable Bhimasena's strongest bond is with his elder brother Yudhisthira and his younger brother Arjuna. Next comes his arch enemy Duryodhana.

Bond Strength Avg.Word.Distance Abs.Avg.Word.Distance Bond
111 1.846847 11.954955 Yudhishthira
95 1.084211 7.926316 Arjuna
83 -1.891566 11.554217 Duryodhana
69 -1.318841 12.681159 Pandu
59 -0.559322 9.576271 Karna
51 3.568627 8.705882 Satyaki
49 5.428571 9.265306 Sahadeva
47 2.87234 8.957447 Dhrishtadyumna
46 -0.23913 16.326086 Drona
41 4.292683 8.780488 Nakula
40 1.2 19.1 Bhima
39 -0.435897 9.307693 Bharata
38 -12.315789 16.052631 Sanjaya
35 12.457143 22.742857 Pandavas
33 -11.181818 15.545455 Vaisampayana
32 7.625 9 Madri
32 4.78125 12.65625 Krishna
32 1.5 13.625 Dhritarashtra
30 5.133333 8.666667 Dhananjaya
28 13.178572 23.392857 Draupadi
27 4.148148 13.185185 Pandava
23 -2.217391 15.956522 Bhishma
22 1.681818 13.590909 Kuru
22 -1.454545 8.090909 Rakshasa
19 6.052631 10.157895 Ghatotkacha
19 3.315789 13.210526 Kurus
19 -1.736842 9.105263 Kunti
16 0.375 9.5 Partha
16 -3.6875 11.4375 Kalingas
15 12.733334 21.533333 Abhimanyu
15 8.8 14.933333 Virata
15 6.333333 12.733334 Madras
14 -0.214286 8.928572 Drona's
14 -8.214286 10.928572 Radha
13 9.615385 15.461538 Drupada
13 4.923077 12 Bharata's
13 2.461539 10.461538 Panchalas
13 0.153846 5.076923 Kunti's
12 3.083333 12.25 Rakshasas
12 2.416667 9.916667 Suta's
12 -2.25 12.25 Aswatthaman
11 16.09091 20.454546 Yama
11 3.545455 7.727273 Prishata
11 -9.363636 9.363636 Struck
10 11.1 13.7 Kuru's
10 8.3 16.1 Sikhandin
10 7 10.6 Destroyer
10 6.9 7.5 Prishata's
10 6.6 12.2 Vasudeva
10 5.5 6.5 Phalguna
10 4.9 18.299999 Gandiva
9 6.888889 18 Kritavarman
8 17.5 17.5 Bhimasena
8 11.75 15.5 Kaurava
8 11 13 Chedis
8 6.875 15.375 Pancalas
8 3.375 8.625 Kauravas
8 -0.875 7.875 Vibhatsu
8 -2 14.75 Shalya
8 -2.5 12.25 Bhagadatta
8 -11.5 23 Kripa
7 11.714286 13.714286 Indra
7 8.428572 9 Death
7 8.142858 11 Dhrishtaketu
7 2.714286 11 Pritha
7 2.285714 11.714286 Vrikodara
7 1.428571 9.142858 Hanuman
7 -0.142857 14.142858 Yuga
7 -2 16.571428 Brahmanas
7 -2 15.428572 Chitrasena
7 -2.428571 12.714286 Alamvusha
7 -9.571428 18.714285 Kesava
7 -10.428572 16.714285 Hidimva
6 14 22.333334 Yuyutsu
6 12 17.333334 Shikhandi
6 8.833333 9.166667 Hridika
6 8.166667 11.5 Dharma
6 5.166667 9.833333 Subhadra's
6 4.833333 14.833333 Somadatta
6 3.833333 6.5 Kailasa
6 3.833333 7.166667 Karna's
6 3.5 12.5 Chekitana
6 0.666667 10.333333 Kekaya
6 -0.333333 15.333333 Sindhus
6 -0.5 12.833333 Sini
6 -2.166667 14.166667 Duhshasana
6 -3.5 11.5 Jarasandha
6 -3.5 16.166666 Kshatriyas
6 -3.5 20.5 Gandhari
6 -3.833333 15.5 Salya
6 -4.833333 18.5 Bharadwaja's
6 -11.333333 11.333333 Vidura
6 -15.166667 16.833334 Jayadratha
6 -16.5 16.5 King
5 21 29.4 Subhadra
5 9.6 14.8 Janardana
5 9.4 11.4 Satwata
5 9.2 24.799999 Arjuna's
5 4.4 8 Suyodhana
5 4.2 13.4 Vrishni
5 -0.2 13.4 Dhartarashtra
5 -1.4 14.2 Earth
5 -3.6 11.2 Bharatas
5 -3.6 5.6 Parthas
5 -4.8 19.6 Suta
5 -8.2 14.6 Shakuni
5 -15.2 15.2 Durmukha
5 -15.4 15.4 Vikarna
5 -19.4 21.799999 Madhava
4 28.25 30.25 Danavas
4 12.25 22.75 Yudhamanyu
4 11.5 21 Uttamaujas
4 9.25 10.75 Yama's
4 9 11 Matsyas
4 7 10 Vasava
4 4.75 5.75 Karushas
4 4 6.5 Vijaya
4 -0.5 14.5 Dussasana
4 -2 6 Dhristadyumna
4 -2.25 11.25 Duhsasana
4 -2.25 10.25 Panchala
4 -2.75 4.25 Ugrasena
4 -6.75 6.75 Kalinga
4 -7 19 Dhritarashtra's
4 -7 16 Prabhadrakas
4 -7.75 7.75 Kshemadhurti
4 -8.75 12.75 Yuyudhana
4 -9 10 Vivinsati
4 -14 16.5 Avanti
4 -17.5 18 Radha's
4 -18.25 24.75 Vaka
4 -40 47 Kichaka
3 25.333334 25.333334 Dhaumya
3 21.666666 21.666666 Uttara
3 21.333334 21.333334 Brahmana
3 17 17 Vritra
3 17 18.333334 Nishadas
3 17 17 Panchajanya
3 16.666666 16.666666 Indra's
3 15 15 Valhika
3 13.666667 16.333334 Yakshas
3 12.333333 17.666666 Susarman
3 11.666667 13.666667 Kuvera
3 11 11 Srinjayas
3 9.333333 14 Bhima's
3 9.333333 9.333333 Sun
3 8.333333 8.333333 Kaikayas
3 8 10.666667 Hidimva's
3 7.666667 7.666667 Sakradeva
3 6 6 Panchali
3 6 6 Munis
3 6 20.666666 Kuntibhoja
3 4 4 Ajatasatru
3 2.333333 6.333333 Uluka
3 1.666667 4.333333 Rama
3 -1 12.333333 Kasi
3 -2 7.333333 Magadha
3 -2 9.333333 Pancala
3 -4 8.666667 Somakas
3 -4.666667 4.666667 Vikartana
3 -6.666667 16 Virata's
3 -7 39.666668 Sakra
3 -8.333333 13 Adhiratha's
3 -9.333333 9.333333 Sushena
3 -20.333334 20.333334 Vivingsati
3 -24.333334 41 Madhu
3 -35.333332 36.666668 Krodhavasas
2 63 63 Narada
2 50 63 Yudhishthira's
2 43.5 43.5 Phalguni
2 36 52 Gandhamadana
2 35.5 40.5 Sakuni
2 33 33 Malavas
2 29.5 29.5 Cow
2 26 26 Sini's
2 22.5 22.5 Aswins
2 21.5 21.5 Suvala's
2 20.5 20.5 Suparna
2 20.5 20.5 Kshatriya
2 20 26 Dhananjaya's
2 17.5 17.5 Bhurisravas
2 13.5 13.5 Bhishma's
2 13.5 13.5 Satanika
2 12.5 21.5 Ketumat
2 12 12 Sala
2 11.5 13.5 Pandu's
2 11 11 Asura
2 11 11 Savyasachin
2 10.5 10.5 Maruts
2 9 9 Cedis
2 8.5 8.5 Varuna
2 8.5 22.5 Dasarnas
2 8.5 8.5 Saikya
2 8 8 Satyaki's
2 8 8 Madravati
2 7 7 Asoka
2 7 9 Ashvatthama
2 6 14 Dhartarashtras
2 5.5 5.5 Alayudha
2 4.5 10.5 Kosalas
2 4.5 6.5 Jishnu
2 4.5 7.5 Sudarsana
2 3.5 9.5 Vivitsu
2 3.5 8.5 Parigha
2 2.5 3.5 Yajnaseni
2 2.5 3.5 Atiratha
2 2.5 12.5 Iravat
2 2.5 9.5 Subala
2 2 15 Sweta
2 2 11 Govinda
2 1.5 10.5 Yadus
2 1.5 10.5 Durjaya
2 0.5 10.5 Sudharman
2 0.5 4.5 Visoka
2 0 7 Madri's
2 0 9 Rakshasa's
2 -0.5 14.5 Dussaha
2 -0.5 7.5 Subala's
2 -1 8 Death's
2 -1 19 Kauravya
2 -2 2 Slain
2 -2 10 Bhimaratha
2 -5 10 Jalasandha
2 -6 6 Vaishampayana
2 -6.5 13.5 Durmarshana
2 -10 10 Time
2 -10 10 Akshauhini
2 -10.5 10.5 Island-born
2 -14 14 Kamvojas
2 -14 14 Hrishikesa
2 -15 15 Vasuki
2 -15.5 15.5 Rishyasringa's
2 -16 16 Duryodhana's
2 -19 19 Bhoja
2 -20.5 20.5 Adhiratha
2 -21 43 Wind-god
2 -21.5 27.5 Rama's
2 -23 33 Dhartarashtra's
2 -25 25 Anuvinda
2 -26.5 26.5 Jamadagni's
2 -27 27 Vinda
Jijith.JPG
Jijith Nadumuri Ravi
Research data published for the interest of people researching on Mahabharata.
Suggestions are welcome: email:moc.liamg|rnhtijij#moc.liamg|rnhtijij

Share:- Facebook

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License