Bharata

Created by Jijith Nadumuri at 27 Feb 2010 16:02 and updated at 27 Mar 2010 10:47

Bharata noun is bonded with all other major nouns in Mahabharata, asserting the fact that Mahabharata is the history of the Bharatas. Yudhisthira is having the highest bond strength with Bharat, making him the foremost among the Bharatas. Among the narrators of Mahabharata (viz Sanjaya, Vaisampayana and Sauti), Vasampayana has the strongest bond with the noun Bharata. Thus he has a prominent role in expanding the core of Mahabharata, viz Jaya into the the history of the Bharatas.

Bond Strength Avg.Word.Distance Abs.Avg.Word.Distance Bond
97 -1.680412 13.247422 Yudhishthira
88 5.363636 12.113636 Pandavas
87 -8.137931 12.942529 Bhishma
77 2.597403 13.168831 Karna
76 3.578947 13.763158 Drona
75 -0.066667 13.373333 Duryodhana
73 1.780822 14.547945 Bhima
64 -14.578125 15.890625 Vaisampayana
63 1.412698 13.761905 Arjuna
49 6.020408 15.040816 Brahmanas
48 4.4375 17.479166 Pandu
42 1.452381 13.642858 Krishna
39 2.358974 10.871795 Bhimasena
39 -16.641026 19 Sanjaya
36 -49.527779 69.25 Rishis
35 4.342857 13.714286 Kurus
35 7.685714 20.6 Brahmana
34 2.941176 21.941177 Vedas
33 1.727273 10.151515 Pandava
30 -1.9 13.633333 Rama
30 -1.533333 10.866667 Kunti
29 -1.344828 10.517241 Partha
28 -3.321429 14.607142 Vasudeva
26 1.153846 9.307693 Rishi
26 -13.230769 21.384615 Dhritarashtra
25 1.48 24.6 Kuru
25 -4.32 19.040001 Kripa
24 7.333333 29.083334 Gandharvas
24 -1 9.833333 Dhrishtadyumna
23 21.913044 21.913044 Bharata
23 2.956522 11.652174 Satyaki
21 0.857143 10.190476 Earth
20 -0.9 10.3 Drona's
19 -6.421052 22.947369 Bharata's
19 5.421052 9.105263 Rakshasa
19 11.947369 21.631578 Brahma
18 6.444445 15.777778 Rakshasas
18 -11 19.888889 Vidura
18 6.444445 14.555555 Indra
17 10.705882 14.470589 Draupadi
16 2.3125 11.4375 Vyasa
16 5.5 13.375 Kauravas
16 0 15.125 Narada
16 -9.125 11.125 Dhananjaya
16 5.9375 11.8125 Bharatas
15 7.8 12.333333 Kshatriyas
15 -0.066667 14.733334 Sahadeva
15 -1.066667 12.533334 Suta's
14 10.571428 25 Pritha
14 -6.714286 15.428572 Chitrasena
14 -6.214286 12.357142 Markandeya
14 -2.642857 12.214286 Dussasana
13 -16 16.76923 Parva
13 -9.846154 29.076923 Ganga
13 -7 18.538462 Pitris
13 -29.76923 58.23077 Sun
12 0.333333 11 Nala
12 8.5 15.833333 Danavas
12 -14.416667 24.416666 Kaurava
12 -19.416666 28.25 Sakuni
12 1.666667 11.333333 Rudra
11 0.454545 7.727273 Santanu
11 4.636364 8.272727 Drupada
11 0.818182 10.454545 Nakula
11 -24.272728 35.727272 Salya
11 0.363636 12.545455 Virata
11 0 8.727273 Narayana
11 -0.818182 13.909091 Sakra
11 2 8.909091 Madras
10 6.2 14 Janamejaya
10 4.5 10.5 Kshatriya
10 0.2 13 Agni
10 1.9 23.700001 Rajasuya
10 -4.2 12.2 Subhadra
10 1.4 19.200001 Sikhandin
10 3.7 8.5 Pancalas
9 2.111111 12.555555 Panchalas
9 10.555555 13.222222 Yudhishthira's
9 -5.222222 13.666667 Grandsire
9 3.111111 22 Yoga
9 -15.777778 15.777778 King
9 20.888889 20.888889 Yuga
9 -2.444444 11.777778 Sindhus
9 8.777778 12.333333 Yama's
9 -60.111111 122.777779 Emancipation
8 22 22.75 Asuras
8 -10.625 19.125 Vrihaspati
8 -1.875 20.625 Vasus
8 7.25 17.25 Supreme
8 -2.625 31.625 Vishnu
8 6.125 7.625 Sudra
8 -13.625 16.625 Pandu's
8 6.375 7.375 Damayanti
8 -142.5 160.5 Soul
8 2.125 17.125 Utanka
7 -2.714286 14.714286 Yayati
7 8.428572 19.285715 Nagas
7 -3.142857 16.571428 Dushmanta
7 0 7.142857 Vasishtha
7 -1.571429 10.428572 Dhaumya
7 -10.857142 16 Kunti's
7 42.857143 52.57143 Siddhas
7 3.857143 12.428572 Lord
7 -4.428571 13 Gandiva
7 2 11.142858 Gandhari
7 8.714286 15.571428 Kuru's
7 -96.285713 104 Sattwa
6 -13 17 Yakshas
6 3.166667 13.5 Sakuntala
6 11.333333 19 Ocean
6 1 14.333333 Meru
6 -2.833333 6.833333 Durmukha
6 -2.166667 13.166667 Puru
6 2 7 Akshauhinis
6 15 19.666666 Panchala
6 3.333333 10.333333 Mahadeva
6 -11 26.333334 Savitri
6 -1.333333 10 Vikarna
6 -4.333333 14 Nahusha
6 8.166667 34.833332 Madhu
6 -51 57.333332 Narmada
6 28.666666 28.666666 Varuna
6 8.166667 11.5 Time
6 8 8 Jarasandha
6 -26.833334 30.833334 Somadatta
6 -26.5 28.166666 Bhurisravas
6 -26.333334 34 Jayadratha
6 1.833333 18.166666 Chedis
6 4.333333 7.666667 Bhima's
6 7.833333 18.5 Kesava
6 -38 67.333336 Yama
6 3.5 9.833333 Salwa
6 0 14.666667 Dhritarashtra's
6 -5.833333 5.833333 Varsha
6 10.166667 18.5 Ghatotkacha
6 -11.833333 21.166666 Bharadwaja's
6 2.5 9.166667 Srinjayas
6 -0.5 4.833333 Ashvatthama
6 -11 15 Shalya
6 1.333333 13 Janaka
5 -28 49.200001 Valhika
5 1.8 5.4 Manu
5 5.8 14.2 Dasaratha
5 -0.6 8.6 Bhagiratha
5 -28.799999 28.799999 Sambhava
5 22.4 35.599998 Angas
5 10.2 11.4 Muni
5 5.6 14 Creator
5 -10.2 10.2 Daksha
5 -10.4 20 Mantras
5 5.4 5.4 Sunanda
5 3.6 10.4 Kasi
5 16.799999 16.799999 Arghya
5 5.2 5.2 Maya
5 -23.799999 29.799999 Soma
5 -16.4 23.200001 Sadhyas
5 -4 14.4 Mandhatri
5 -73 73 Saraswati
5 -9 19 Agastya
5 -14.2 24.6 Bharadwaja
5 -5 12.6 Devala
5 7 42.200001 Apsaras
5 -2.4 32.799999 Adityas
5 17.799999 21.4 Indra's
5 7.6 12 Kausika
5 -41.200001 51.599998 Suvala
5 -2.4 6 Vibhatsu
5 5.6 9.6 Kurukshetra
5 -0.8 29.200001 Rudras
5 -2 69.599998 Moon
5 -5.4 11.4 Vedic
5 -11.2 11.2 Lomasa
5 7.6 14.4 Sweta
5 -0.8 10.8 Himavat
5 7.2 9.2 Lakshmana
5 15.4 29.4 Yaksha
5 10 17.6 Vritra
5 14.4 36 Kalingas
5 5.4 6.6 Fight
5 -6.8 9.2 Dharma
5 -0.6 19.799999 Kritavarman
5 4.8 8.4 Abhimanyu
5 10 12.8 Sini
5 -7 7 Duhsasana
5 2.6 8.6 Pancala
5 -14.2 18.6 Rajas
5 -9.4 18.200001 Tamas
4 3.25 19.25 Dwaipayana
4 4 12 Amvarisha
4 9 11 Kanwa
4 6.5 6.5 Diti
4 3 12.5 Kala
4 0 6 Surya
4 2.25 16.25 Devayani
4 -8 12 Prishata's
4 -7 14 Naimisha
4 -16.25 60.25 Kausiki
4 -1 10.5 Govinda
4 -2.25 8.25 Sabha
4 -8.25 34.75 Somaka
4 1 24.5 Nriga
4 -1 23.5 Srinjaya
4 -96 99 Sindhu
4 -44 59 Sama
4 -22.75 38.25 Veda
4 -3.25 10.25 Yudhisthira
4 4.5 10 Sisupala
4 -12.5 44.5 Bhagadatta
4 15.75 15.75 Vrishnis
4 -4.75 11.25 Hari
4 6.75 9.75 Kamyaka
4 11 11 God
4 3.75 19.25 Arjuna's
4 8.75 8.75 Agnishtoma
4 -6.5 14 Asura
4 12.75 13.75 Kichaka
4 2.75 7.75 Death
4 11 11 Yuyudhana
4 0.25 9.75 Suvala's
4 26 31.5 Uluka
4 -9 9 Varshas
4 50.75 56.25 Sakas
4 -57.5 57.5 Goodness
4 -57 57 Passion
4 -0.5 7.5 Gautama
4 23.25 24.25 Trigartas
4 5.75 6.75 Dhrishtaketu
4 12 14 Prishata
4 -5 12 Angadas
4 2.75 11.75 Satanika
4 -3 6.5 Prativindhya
4 10.5 16 Shakuni
4 -0.25 14.25 Shikhandi
4 6.75 7.75 Brahmanicide
4 16.75 17.75 Heaven
3 7.666667 17 Viswamitra
3 -7.666667 7.666667 Gaya
3 -8.666667 10.666667 Garuda
3 0.666667 14 Puranas
3 -8.333333 17 Satyavati
3 24.333334 27 Kapila
3 18 18 Brahman
3 -8.666667 13.333333 Yadavas
3 -2 8.666667 Yadu
3 10 11.333333 Vrikodara
3 -9 11 Gandharva
3 4 16 Indraprastha
3 -25.333334 38 Sacrifices
3 6.666667 16.666666 Sivi
3 -3.666667 7.666667 Matsya
3 11 18.333334 Kusika
3 0.333333 7 Kartavirya
3 22.666666 39.333332 Vena
3 22 22 Jaya
3 6.333333 33 Aila
3 -85 85 Vitasta
3 -97 97 Godavari
3 -57 57 Kaveri
3 -144.666672 144.666672 Vaitarani
3 -67.666664 67.666664 Charmanwati
3 -67.333336 67.333336 Sarayu
3 -58.666668 58.666668 Gomati
3 -17.666666 25.666666 Jamadagni
3 -11.333333 22 Durvasa
3 -10.333333 15 Asita
3 -5.333333 12 Jaigishavya
3 -24.666666 24.666666 Science
3 -68 73.333336 Rahu
3 -14.666667 28 Marutas
3 10.333333 10.333333 Hansa
3 22 22 Videhas
3 -80 80 Duryyodhana
3 2.666667 10.666667 Duryodhana's
3 6.666667 6.666667 Jishnu
3 -11.666667 12.333333 Phalguna
3 9.666667 9.666667 Hastinapura
3 -7 7 Vrihadaswa
3 24.666666 24.666666 Sairindhri
3 0.333333 9.666667 Vidarbhas
3 -12.666667 29.333334 Nakula's
3 -72 72 Devika
3 -1.666667 13 Charanas
3 -2.333333 8.333333 Vadari
3 -33.333332 33.333332 Bhrigu's
3 6 8.666667 Siva
3 8 8 Krita
3 1.666667 5.666667 Kali
3 -87.333336 87.333336 Vetravati
3 -10.333333 13 Kama
3 21 21 Sita
3 6.333333 9.666667 Hanuman
3 -7.666667 11.666667 Saivya
3 -1.333333 7.333333 Sami
3 -24.666666 32.666668 Virata's
3 -11.666667 17.666666 Vrishni's
3 0.666667 2.666667 Jamadagni's
3 26.333334 32.333332 Dilipa
3 -12 24 Surasena
3 -7 17 Karushas
3 -4.333333 18.333334 Bhojas
3 13 25 Magadhas
3 3.333333 22.666666 Nishadas
3 -12 12 Somadatta's
3 2.333333 11 Aswatthaman
3 -3.666667 3.666667 Chekitana
3 4 4 Satyavrata
3 -15.666667 15.666667 Bhimasena's
3 -0.666667 6 Satyaki's
3 -1.333333 12.666667 Madhu's
3 -6.333333 6.333333 Dushmanta's
3 14 15.333333 Savyasachin
3 -6.666667 6.666667 Loud
3 2 4.666667 Viradhanwan
3 18.333334 18.333334 Satwata
3 -7 11 Karna's
3 -1.333333 8 Citrasena
3 -1.666667 10.333333 Keyuras
3 25 25 Destroyer
3 -10.666667 10.666667 Vaishampayana
3 9 9 Horse-sacrifice
3 32.666668 157.333328 Sankhya
3 -71.333336 72.666664 Darkness
3 -2.666667 10 Suka
3 -9 9 Sraddha
2 13 13 Ikshwaku
2 -10 22 Astika
2 21 21 Sadasyas
2 -37.5 37.5 Rantideva
2 -5 14 Damana
2 8.5 26.5 Saryati
2 -7.5 7.5 Marutta
2 15.5 15.5 Sasavindu
2 -7 16 Kritavirya
2 7.5 9.5 Sastras
2 1 4 Mahabharata
2 -12 12 Saunaka
2 -12 12 Upanishads
2 9.5 9.5 Ritwiks
2 -0.5 4.5 Danu
2 -10 20 Viswa
2 13.5 13.5 Pulastya
2 5 8 Kacha
2 -9.5 9.5 Sakuntala's
2 -2.5 13.5 Vivaswat
2 9.5 9.5 Welcome
2 -57 59 Yajnasena
2 -24 24 Nanda
2 -23 42 Kalinga
2 -12.5 25.5 Kuntibhoja
2 9 9 Sankara
2 0.5 3.5 Vrishni
2 -1.5 13.5 Pisachas
2 4.5 6.5 Lapita
2 -2.5 5.5 Mandapala
2 28 28 Upanishadas
2 -38 38 Sukra
2 -4 12 Sumanas
2 -24 24 Nimi
2 25 25 Sunitha
2 11.5 11.5 Vasumanas
2 7.5 9.5 Kshupa
2 6.5 15.5 Vrishasena
2 36.5 36.5 Maruta
2 -33 92 Vidisa
2 -133 133 Vipasa
2 -122 122 Iravati
2 -68 68 Sone
2 29.5 95.5 Parnasa
2 -35 35 Karatoya
2 -28 28 Kinnaras
2 -12.5 17.5 Guhyaka
2 -0.5 12.5 Kuvera
2 -3 14 Aditya
2 -19 36 Samvarta
2 -28.5 28.5 Chyavana
2 -10.5 35.5 Rishyasringa
2 -8 35 Sanatkumara
2 7.5 29.5 Rishava
2 -8.5 8.5 Deity
2 40 42 Seasons
2 39 39 Years
2 91 91 Yugas
2 9 9 Dimvaka
2 10 10 Madri
2 -48 109 Vrishaka
2 4.5 4.5 Ajamida
2 3.5 12.5 Munis
2 4 7 Dwaraka
2 33.5 37.5 Sataghnis
2 21 21 Kaikeyas
2 6 8 Viswadevas
2 4.5 9.5 Kesini
2 -5 5 Pushkara
2 -15 15 Maheswara
2 12.5 12.5 Karttika
2 13.5 13.5 Atiratra
2 -3.5 3.5 Krittika
2 17.5 17.5 Atiratha
2 -12 16 Rama's
2 -45.5 45.5 Dasaratha's
2 13.5 54.5 Rivers
2 21 45 Seas
2 20.5 42.5 Mountains
2 -2.5 14.5 Samanga
2 1 9 Vaisravana
2 25 25 Wind-god
2 -2.5 12.5 Vayu
2 122.5 122.5 Uragas
2 101 101 Nairitas
2 20 20 Suns
2 -8.5 13.5 Self-create
2 60.5 60.5 Vaka
2 -2 8 Dhundhumara
2 -42 42 Dhundhu
2 -1 5 Angiras
2 -1.5 15.5 Bharati
2 -71.5 71.5 Satakumbha
2 -76.5 76.5 Gandaki
2 38.5 69.5 Tamasa
2 -35 35 Suprayoga
2 14 14 Skanda
2 4 8 Samvara
2 4.5 4.5 Avantis
2 4 7 Pritha's
2 5 9 Satrughna
2 1.5 3.5 Kaikeyi
2 8.5 10.5 Sumitra
2 4.5 13.5 Ayodhya
2 4 4 Shatrughna
2 11.5 11.5 Raghu
2 -6.5 8.5 Susarman
2 -5 18 Satruntapa
2 11 11 Vali
2 6.5 16.5 Vasava
2 -12.5 12.5 Suta
2 25.5 25.5 Devavrata
2 21.5 21.5 Usinara
2 20 20 Daityas
2 31 31 Radha's
2 13.5 13.5 Hiranwati
2 29 29 Janardana
2 -34 34 Salwas
2 4 9 Vayavya
2 3.5 3.5 Praswapa
2 0.5 4.5 Drupada's
2 -2.5 2.5 Sthuna
2 -9.5 17.5 Dhartarashtras
2 -4.5 17.5 Prithu
2 -73.5 82.5 Yamuna
2 -38.5 99.5 Krishna-vena
2 -73.5 73.5 Karishini
2 -19 21 Chitraratha
2 -19.5 19.5 Mandakini
2 -24 24 Matsyas
2 63 105 Kuntalas
2 -19 19 Mekalas
2 -2 7 Kasis
2 1 10 Mandakas
2 18 40 Vangas
2 138.5 138.5 Valhikas
2 40.5 40.5 Vatadhanas
2 62.5 82.5 Pundras
2 197.5 197.5 Kiratas
2 -6 7 Hrishikesa
2 -3.5 15.5 Decked
2 7 7 Subhadra's
2 10 24 Salya's
2 -3 14 Vivinsati
2 -20.5 20.5 Krauncha
2 5.5 5.5 Ganga's
2 -1.5 11.5 Dussala
2 1 3 Purumitra
2 -3.5 10.5 Yavanas
2 6 6 Aindra
2 5 20 Sudakshina
2 6 16 Kamvojas
2 -15 15 Sakata
2 -6 7 Jayadratha's
2 18.5 18.5 Srutayudha
2 -7.5 7.5 Alayudha
2 -2 2 Mitravarman
2 -7 11 Kaikaya
2 1 3 Citra
2 -12.5 15.5 Easterners
2 1 5 Sutasoma
2 -5 8 Savyasaci
2 2.5 4.5 Vaikartana
2 3.5 5.5 Vrisha
2 -3.5 3.5 Cedis
2 0 2 Duhshasana
2 -6.5 6.5 Keshava
2 -3.5 3.5 Kritavarma
2 22.5 42.5 Partha's
2 -4 4 Vishvamitra
2 5 5 Duhshasanas
2 -4.5 4.5 Maruts
2 -12 12 Usanas
2 0.5 9.5 Vaisyas
2 3 7 Haihayas
2 0 2 Truth
2 12 12 Dakshina
2 -33.5 33.5 Three
2 7 14 Viswedevas
2 -1.5 4.5 Fever
2 19 26 Vidyadharas
2 8.5 8.5 Mind
2 9 11 Yogin
2 12 12 Yoga-puissance
2 27 29 Yatis
2 10 34 Jiva-soul
2 -6.5 12.5 Island-born
2 -24.5 24.5 Vasu
2 -3 3 Diksha
2 2 4 Vaisya
2 -3 4 Vipula
2 -8.5 8.5 Kine
2 10.5 10.5 Suvarna
2 29.5 29.5 Chandala
2 -11.5 11.5 Sagara
2 6 6 Mansa
2 0 4 Parana
Jijith.JPG
Jijith Nadumuri Ravi
Research data published for the interest of people researching on Mahabharata.
Suggestions are welcome: email:moc.liamg|rnhtijij#moc.liamg|rnhtijij

Share:- Facebook

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License