Rigveda: Talageri:- Nouns: Anukramanis

Created by Jijith Nadumuri at 30 Apr 2011 06:09 and updated at 01 May 2011 10:17

Below are the searchable unique nouns (keywords) in Srikant G Talageri's book: The Rigveda a Historical Analysis, Section 1: The Rigveda, Chapter 1: The Anukramanis.

Sl.No. Nouns Freq.
1 angiras 59
2 kanva 49
3 atreya 40
4 vasistha 24
5 vaisvamitra 19
6 mandala 19
7 bharadvaja 16
8 bhargava 16
9 anukramanis 16
10 kasyapa 14
11 hymn 12
12 agni 12
13 verses 11
14 rigveda 11
15 composers 11
16 gathina 10
17 indra 10
18 maitravaruni 10
19 two 10
20 visvamitra 9
21 aptya 8
22 rsis 8
23 prajapatya 8
24 agastya 8
25 composer 8
26 barhaspatya 7
27 historical 7
28 aindra 7
29 grtsamada 7
30 apri 7
31 atri 7
32 medhatithi 7
33 fictitious 7
34 pragatha 7
35 yamayana 7
36 jamadagni 6
37 marica 6
38 rsi 6
39 verse 6
40 bhauma 5
41 trita 5
42 gautama 5
43 kutsa 5
44 epon 5
45 rigvedic 5
46 one 5
47 saktya 5
48 prajapati 5
49 nrmedha 4
50 vamadeva 4
51 vaivasvata 4
52 syavasva 4
53 purumilha 4
54 saunaka 4
55 vasisthas 4
56 manu 4
57 book 4
58 sukta 4
59 manava 4
60 krsna 4
61 saurya 4
62 visvamitras 4
63 families 4
64 vairupa 4
65 agneya 4
66 family 4
67 madhucchandas 4
68 liturgical 4
69 gauriviti 3
70 saptarsis 3
71 trasadasyu 3
72 priyamedha 3
73 nodhas 3
74 kaksivan 3
75 rsabha 3
76 vamadevya 3
77 ambarisa 3
78 sakti 3
79 scholars 3
80 hiranyastupa 3
81 suktas 3
82 saunahotra 3
83 praskanva 3
84 bloomfield 3
85 vasukra 3
86 vatsa 3
87 rjisvan 3
88 pavitra 3
89 rahugana 3
90 medhyatithi 3
91 kumara 2
92 bandhu 2
93 parvata 2
94 tvastra 2
95 vaivasvati 2
96 varsagira 2
97 vena 2
98 mrlika 2
99 sobhari 2
100 kaksivata 2
101 ghosh 2
102 visvamanas 2
103 prabhuvasu 2
104 renu 2
105 arbuda 2
106 daivodasi 2
107 vaiyasva 2
108 sauhotra 2
109 ghaura 2
110 rivers 2
111 nahusa 2
112 sudas 2
113 saucika 2
114 indrani 2
115 sumitra 2
116 parucchepa 2
117 dvita 2
118 rjrasva 2
119 tryaruna 2
120 kanvas 2
121 avatsara 2
122 kavya 2
123 pratardana 2
124 ajigarti 2
125 vatayana 2
126 sasa 2
127 ayasya 2
128 virupa 2
129 trisiras 2
130 devasravas 2
131 samyu 2
132 kusika 2
133 avasyu 2
134 gods 2
135 manyu 2
136 gaya 2
137 sarpa 2
138 vatsapri 2
139 sunahsepa 2
140 usana 2
141 eight 2
142 bhalandana 2
143 dairghatamas 2
144 payu 2
145 atreyi 2
146 vaikhanasa 2
147 nipatithi 2
148 viprabandhu 2
149 god 2
150 yami 2
151 yama 2
152 anukramani 2
153 arcananas 2
154 srutabandhu 2
155 medhya 2
156 subandhu 2
157 gaupayanas 2
158 nabhaka 2
159 samvarana 2
160 parasara 2
161 gotama 2
162 caksu 2
163 kautsa 2
164 suditi 2
165 paurukutsa 2
166 atharvana 2
167 narada 2
168 bharadvaji 1
169 vasa 1
170 suhotra 1
171 nabhahprabhedana 1
172 harimanta 1
173 kasyapas 1
174 recite 1
175 rebha 1
176 kosambi’s 1
177 ratahavya 1
178 asvasuktin 1
179 rsyasrnga 1
180 sarnga 1
181 andhigu 1
182 aurava 1
183 daksina 1
184 between 1
185 indrapramati 1
186 devata 1
187 devala 1
188 tanva 1
189 devapi 1
190 sadhvamsa 1
191 yayati 1
192 sarama 1
193 svasti 1
194 syavasvi 1
195 kings 1
196 nara 1
197 amhomuk 1
198 saptagu 1
199 punarvatsa 1
200 budha 1
201 matitha 1
202 mandala…” 1
203 puruhanman 1
204 mutatis 1
205 vindu 1
206 traivrsna 1
207 brahma 1
208 aghamarsana 1
209 sarvanukramani 1
210 urvasi 1
211 vsukra 1
212 dhisnya 1
213 visnu 1
214 samvarta 1
215 sukaksa 1
216 kaksivati 1
217 ancestor 1
218 mantras 1
219 ghora 1
220 ghosa 1
221 syumarasmi 1
222 uruksaya 1
223 make 1
224 sthaura 1
225 ananata 1
226 masa 1
227 gopavana 1
228 vasukarna 1
229 vadhryasva 1
230 stanzas 1
231 kasiraja 1
232 vyaghrapada 1
233 sadhri 1
234 brahmatithi 1
235 upastuta 1
236 lopamudra 1
237 pratiratha 1
238 haryata 1
239 kumara/vrsa 1
240 gharma 1
241 sarparajñi 1
242 vaitahavya 1
243 tarksya 1
244 sairisi 1
245 gavisthira 1
246 asanga 1
247 upamanyu 1
248 rama 1
249 viprajuti 1
250 vaisvamitra/vacya 1
251 yajña 1
252 bindu 1
253 vibhrat 1
254 vatarasanas 1
255 tirasci 1
256 ajamilha 1
257 varstihavya 1
258 kadraveya 1
259 visvavara 1
260 astadamstra 1
261 deity 1
262 visvavasu 1
263 falsity 1
264 chhanda 1
265 saumya 1
266 narmedha 1
267 brhaduktha 1
268 putadaksa 1
269 juti 1
270 dyumna 1
271 sankha 1
272 juhu 1
273 usidin 1
274 saci 1
275 dhruva 1
276 darlhacyuta 1
277 abhitapa 1
278 agniyuta 1
279 prsadhra 1
280 apratiratha 1
281 bhutamsa 1
282 devagandharva 1
283 sikata 1
284 sarisrkva 1
285 satyasravas 1
286 atreyas 1
287 bhauvana 1
288 divya 1
289 visvaka 1
290 bharga 1
291 krtnu 1
292 suparna 1
293 vyasva 1
294 sataprabhedana 1
295 arbhava 1
296 urdhvasadman 1
297 naudhasa 1
298 cyavana 1
299 nivavari 1
300 nidhruvi 1
301 bhavayavya 1
302 devavata 1
303 apala 1
304 surya 1
305 satyadhrti 1
306 bard 1
307 baru 1
308 mutandis 1
309 ambhrni 1
310 patronyms/epithets 1
311 syena 1
312 kosambi 1
313 parucchepi 1
314 vacya 1
315 devamuni 1
316 vatajuti 1
317 jeta 1
318 soma 1
319 sankhya 1
320 brhanmati 1
321 vitahavya 1
322 seventh 1
323 tapurmurdhan 1
324 aisirathi 1
325 idhmavaha 1
326 saryata 1
327 havirdhana 1
328 jaya 1
329 mandhata 1
330 jana 1
331 pratiprabha 1
332 nema 1
333 vajambhara 1
334 urucakri 1
335 tapasa 1
336 epithets 1
337 stambhamitra 1
338 ghauseya 1
339 compositions 1
340 maruts 1
341 trisoka 1
342 vrsanaka 1
343 contexts 1
344 purumedha 1
345 sindhudvipa 1
346 sibi 1
347 srutavida 1
348 gathin 1
349 devarata 1
350 visvakarma 1
351 sisu 1
352 savitri 1
353 analyse 1
354 katya 1
355 murdhanvan 1
356 sata 1
357 drona 1
358 prsni 1
359 hairanyastupa 1
360 paijavana 1
361 rauhidasva 1
362 karsni 1
363 prthu 1
364 aditi 1
365 utkila 1
366 karnasrut 1
367 etasa 1
368 vivrha 1
369 sunu 1
370 suvedas 1
371 dyumnika 1
372 suradhas 1
373 kurusuti 1
374 pracetas 1
375 aisvaraya 1
376 bhayamana 1
377 sacrifice 1
378 existence 1
379 dhanaka 1
380 paramesthin 1
381 sapti 1
382 pratiksatra 1
383 sutambhara 1
384 phenomenon 1
385 visvacarsani 1
386 kavasa 1
387 dharuna 1
388 sirimbitha 1
389 krsa 1
390 amahiyu 1
391 history 1
392 brhaddiva 1
393 manya 1
394 durmitra 1
395 suhastya 1
396 pavaka 1
397 gatu 1
398 aila 1
399 caksusa 1
400 sadhana 1
401 maurice 1
402 pratibhanu 1
403 sabara 1
404 asvamedha 1
405 prajavan 1
406 dirghatamas 1
407 garga 1
408 indramatara 1
409 savya 1
410 eighteen 1
411 aucathya 1
412 sammada 1
413 vasumanas 1
414 kurma 1
415 prayasvanta 1
416 vasukrt 1
417 angi 1
418 anga 1
419 saubhara 1
420 vavri 1
421 airavata 1
422 bhiksu 1
423 matarisvan 1
424 abhivarta 1
425 srustigu 1
426 asita 1
427 sukirti 1
428 airammada 1
429 sasakarna 1
430 fire 1
431 five 1
432 apsava 1
433 kavi 1
434 kata 1
435 panis 1
436 greek 1
437 nairrta 1
438 kali 1
439 akrsta 1
440 vandana 1
441 paulomi 1
442 ausinara 1
443 parthya 1
444 sounding 1
445 visvasaman 1
446 eighth 1
447 jamadagnya 1
448 anila 1
449 seven 1
450 vihavya 1
451 budha 1
452 pratha 1
453 sraddha 1
454 astaka 1
455 ancient 1
456 vamra 1
457 purana 1
458 ketu 1
459 bhisag 1
460 aja 1
461 gosuktin 1
462 metre 1
463 scholar 1
464 ayu 1
465 four 1
466 avi 1
467 asu 1
468 divinities 1
469 gartsamada 1
470 asvya 1
471 muskavan 1
472 paura 1
473 urdhvagrava 1
474 vainya 1
475 vrsagana 1
476 kausika 1
477 damana 1
478 hiranyagarbha 1
479 poets 1
480 ailusa 1
481 riyamedha 1
482 samvanana 1
483 ita 1
484 isa 1
485 bharmyasva 1
486 vacya 1
487 devajamaya 1
488 saptavadhri 1
489 ucathya 1
490 pururavas 1
491 required 1
492 vimada 1
493 pustigu 1
494 nabhanedistha 1
495 sindhuksit 1
496 fifty 1
497 sakaputa 1
498 raksoha 1
499 duvasyu 1
500 puru 1
501 murray 1
502 vasuyava 1
503 lusa 1
504 vedic 1
505 angirases 1
506 mudgala 1
507 prayoga 1
508 gilbert 1
509 arstisena 1
510 yauvanasva 1
511 ratio 1
512 ratri 1
513 karikrata 1
514 vrsakapi 1
515 bhuvana 1
516 bahuvrkta 1
517 sarvahari 1
518 yajata 1
519 vasusruta 1
520 brhaspati 1
521 eponymous 1
522 arcan 1
523 irimbitha 1
524 priestly 1
525 romasa 1
526 rebhasunu 1
527 plata 1
528 yaksmanasana 1
529 ancestors 1
530 praiyamedha 1
531 vivasvan 1
532 aditya 1
533 sasvati 1
534 bhrgu 1
535 jaritr 1
536 varuna 1
537 varuni 1
538 vak 1
539 uru 1
540 ula 1
541 books 1
542 laba 1
543 ten 1
544 kapota 1
545 babhru 1
546 twenty 1
547 vairaja 1
548 aristanemi 1
549 citramaha 1
550 sadaprna 1
551 sapratha 1
552 matsya 1
553 patanga 1
554 evayamarut 1
555 brahmajaya 1
556 sankusuka 1
557 composition 1
558 somahuti 1
559 pattern 1
560 jaratkarna 1
561 kamayani 1
562 sunahotra 1
563 heart 1
564 third 1
565 ekadyu 1
566 reason 1
567 sakvara 1
568 drlhacyuta 1
569 narayana 1
570 sahadeva 1
571 trpasa 1
572 vaikuntha 1
573 mandalas 1
574 aruna 1
575 devatithi 1

Copy-paste the keywords from above or type your keyword and click "Search".

Share:- Facebook

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License