Rigveda, Talageri:- Categorized Nouns

Created by Jijith Nadumuri at 30 Apr 2011 06:48 and updated at 01 May 2011 10:14

This page is work in progress

Below are the categorized unique nouns (keywords) in Srikant G Talageri's book: The Rigveda a Historical Analysis.

Scholars

Dr. Koenraad Elst, Michael Witzel, Ralph T.H. Griffith, D.K. Chakrabarti, George Feuerstein, Klaus Klostermaier, Richard Thompson, David Frawley, Jim Shaffer, Paramesh Choudhury, Navaratna S. Rajaram, K.D. Sethna, S.R. Rao, Bhagwan Singh, Subhash Kak, Subhash C. Kak, Shrikant Talageri, Belgian, American, Ambedkar, P. Oktor Skjærvø, George Erdosy, Winn, Nichols, Bryant, M.L. Bhargava, Pargiter, Mark Kenoyer, archeologist, HILLEBRANDT, Macdonell, KUHN, BARTH, YAska, SAyaNa, Rajesh Kochhar, B.K. Ghosh, Chaucer and Shakespeare, Western,

Gods

Indra, Agni, Mitra, VaruNa, TvaSTR, Gandharva, Parjanya, Vivasvat (AuSija, Atri, Sun, SUrya), ASvins, Vajra (Kutsa, Manyu, arjunam, vajram, lightning), SuSNa (kuyava, drought), Navagvas,

Goddesses

ILA, SarasvatI, BhAratI (MahI),

Sages

Atri, BhRgu, Dadhyanc, AtharvaNa, Agastya, VasiSTha, ParASara, VyaSva, BharadvAja, ViSvAmitra GAthina, BRhaspati, VyAghrapAda, Jamadagni BhArgava, Trita Aptya, AuSija, RSabha, USanA, KavI, Parucchepa, Madhucchandas VaiSvAmitra, JetA, MedhAtithi, SunahSepa, HiraNyastUpa, KumAra, NodhAs, Gotama, KaNva, PraskaNva, KakSIvAn, DIrghatamas, Kutsa, Parucchepa, PrajApati VAcya, AndhIgu SyAvASvI, SyAvASvI Atreya, RjiSvan, RjrASva VArSAgira, AmbarISa VArSAgira, GaurivIti SAktya, VAmadeva, MAmateya (DIrghatamas), KakSIyAn, Babhru, Paura, Saptavadhri, Priyamedha, TriSoka, Kali, Rebha, ViSvaka, KRSNa (Vyasa?), VaSa, BRhaduktha VAmadevya, SyUmarASmI, Vamra, Vandana, Vimada, Upastuta, GhoSA, AvatsAra KASyapa, Atri Bhauma, SamvaraNa PrAjApatya, Sobhari KANva, Ghora ANgiras, NAbhAka KANva, Atithigva, Sambara, Karanja, ParNaya, Upastuta VArSTihavya, Indra VaikuNTha, Agni SaucIka, Sapti VAjambhara, Ketu Agneya, Vatsa Agneya, Syena Agneya, SUcI, VAjambhara (Bharadwaja?), AbhitApa Saurya, CakSu Saurya, VibhrAT Saurya, Gharma Saurya, RAtrI BhdradvAjI, GRtsamada Saunahotra, Gotama RAhUgaNa, NRmedha ANgiras, ANga Aurava, HavirdhAna ANgi, Uru ANgiras, AriStanemi TArkSya, NArAyaNa, DakSiNA PrAjApatya, HiraNyagarbha PrAjApatya, PrajApati ParameSThin, Yajña PrAjApatya, YakSmanASana PrAjApatya, PataNga PrAjApatya, PrajAvAn PrAjApatya, ViSNu PrAjApatya, AghamarSaNa VaiSvAmitra, SunahSepa AjIgarti (VaiSvAmitra), Suvedas SairISI, Vamra VaikhAnasa, Renu VaiSvAmitra, Vasukra Aindra, Vimada Aindra, Manyu TApasa (Manyu VAsiSTha), Vimada Aindra, VasukRta VAsukra, Vasukra Aindra (Vasukri VasiSTha), Indra MuSkavAn (Indrapramati VAsiSTha), VasukarNa VAsukra, VRSAkapi Aindra, Sarvahari Aindra, Apratiratha Aindra, Laba Aindra, Jaya Aindra, MRLIka VAsiSTha, Sankha YAmAyana, Damana YAmAyana, DevaSravas YAmAyana, Sankhasuka YAmAyana, Mathita YAmAyana, KumAra YAmAyana, UrdhvakRSana YAmAyana, Cyavana BhArgava, USanA KAvya, AtharvaNa, Navagvas,

People - Avestan / Non Sanskrit

Vivanhvant, Athwya and Thrita, Yima

Kings

Yama, Manu, Vena, Bharata, DevavAta, DivodAsa, Pratardana, KASirAja, SudAs Paijavana, Pramaganda, Sahadeva, Somaka, Ravana (Ramayana), PurumILha, SRnjaya, VadhryaSva, Pijavana, DevaSravas, AbhyAvartin CAyamAna, Kavi CAyamAna, DabhIti, SaryAtA, SAryAta, DaSadyu, TUrvayANa, Vayya, TurvIti, ASvamedha, Narya, NArya, Dhvasra, Dhvasanti, PuruSanti, RuSama, Srutaratha, PRthuSravas, Svitrya, Adhrigu, MandhAtA, Purukutsa, Trasadasyu Paurukutsa, TrAsadasyava, NAbhAka, USij, Ayu, TUrvayANa (DivodAsa), TriSanku, PurUravas AiLa, VivasvAn Aditya, Yama Vaivasvata

Women

UrvaSI, SaramA (as name of a female dog), YamI VaivasvatI

Tribes

Aryas, PaNis, DAsas, Dasyus, PUrus, Bharatas, TRkSi (IkSvAku), ANgirases, KaNvas (Kevala-ANgirases), Atris, BhRgus, VasiSThas, Agastyas, ViSvAmitras, KaSyapas, BhRgus, Gandharvas, Adityas, Siddhas, MUjavat, GandhArIs, YAmAyana, GRtsamadas (Kevala-BhRgus), KuSikas, GaupAyanas, VAmadevas, NodhAs, GRtsamadas, KaSyapas, NahuSas, the Five tribes (Yadus, Druhyus, Anus, TurvaSas, PUrus), Kutsas (Ikshwakus, Trikshis, Easterners), Ayus (Druhyus, Westerners), Atithigvas (Purus, Centrals), Agneyas, Sauryas, Auravas, Aindras, YAmAyanas

Surnames (Patronymic)

BhArgava, DaivodAsI, VaiSvAmitra, MaitrAvaruNI, KAvyA, Agneya, Savya, PrAjApatya, SyAvASvI, Atreya, VArSAgira, SAktya, Paura, VAmadevya, CAyamAna, KASyapa, Paurukutsa, TrAsadasyava, Bhauma, KANva, PrAtardanI, SAryAta, VArSTihavya, VaikuNTha, SaucIka, Agneya, Saurya, BhdradvAjI, Saunahotra, RAhUgaNa, Aurava, ANgi, TArkSya, PrAjApatya, SairISI, Aindra, TApasa, AiLa, GAthina, Paijavana, YAmAyana, Vaivasvata, BhArgava, KAvya

Tribes - Avestan / Non Sanskrit

Indo-European, Zoroastrians, Aryan, Vedic Aryans, Iranians, Indo-Iranian

Rivers

SarasvatI, ApayA (ApagA), DRSadvatI (HariyUpIyA, YavyAvatI, HariyUpIyA, RaupyA), GomatI, Sarayu, RasA (RaNhA), ParuSNI, VipAS, TRSTAmA (Gilgit), Susartu, AnitabhA, SvetI, KubhA (Kabul), Krumu (Kurrum), GomatI (Gomal), Sarayu (Siritoi), Mehatnu, SvetyAvarI, Prayiyu (Bara), Vayiyu, SuvAstu (Swat), GaurI (Panjkora), KuSavA (Kunar), Sindhu (Indus), SuSomA (Sohan), ArjIkIyA (Haro), VitastA (Jhelum), AsiknI (Chenab), ParuSNI (Ravi), VipAS (Beas), SuturI (Satlaj), MarudvRdhA (Maruvardhvan), ASmanvatI (Assan, a tributary of the YamunA), YamunA (AMSumatI), GaNgA (JahnAvI), SaryaNAvAn (a lake)

Rivers - Avestan / Non Sanskrit

Zhob, RaNhA, Helmand, Caxra (Carx), HaraxvaitI, Haroiiu, Indus,

Places

Vara A PRthivyA (nAbhA pRthivyA, KurukSetra, BrahmAvarta), ILAyAspada, ILaspada, MAnuSa, GandhAra, Saptasindhu, SAraka, BhAratI-tIrtha, MadhyadeSa, AryAvarta, KASI, Magadha (KIkaTa), MUjavat (mountain), Lanka (Ramayana), Vindhyas,

Places - Avestan / Non Sanskrit

Haryana, Punjab (the Land of the Five Rivers), Uttar Pradesh, Bihar, Kashmir (KaSyapa-mIra), Afghanistan, Europe, Ghazna, Hapta-HAndu, MAnas, Kaithal, Gadli, Shergadh, Kopar, Koer, Thanesar, Southeast Asia, Africa, Harappa, Mohenjodaro, South Asia, Central Asia, Lithuanian, Ireland, Baluch, Louisiana, Baton Rouge, U.S.A

Animals

Elephant (Elaphus Maximus: ibha, vAraNa, hastin, sRNi), Buffalo (Bubalus Bibalus: mahiSa), Indian Bison (Bibos Gaurus: gaura), Peacock (Pavo Cristatus: mayUra), Chital or Spotted Deer (Axis Axis: pRSatI), Tiger (vyAghra), siMha (lion),

Birds

Eagle,

Plants

Ephedra, Soma

Food Items

Soma, Rice (apUpa, puroLNS (rice-cakes), odana (rice-gruel)), yava, wheat, millet, barley, dhAnA/dhAnya, javai, mieZiai, (brahma-)-udana,

BOK

Rig Veda, Yajurveda, Atharvaveda, VAlmIki RAmAyaNa, MahAbhArata, TIrthayAtrA Parva, Vana Parva, Aitareya BrAhmaNa, VidEvdAd, Avesta, HanumAn CAlIsA

Terms

MaNDala, Family MaNDalas, Books, AnukramaNIs, AprI-sUktas, PavamAna, RSis, Veda SaMhitAs, AgniSToma, AtirAtra, KaSu (Small: Iranian), Tirindra, ParSu, Vaidyuta, DASarAjña (battle of 10 kings), Six-MaNDala, Eight-MaNDala, Nine-MaNDala, Ten MaNDala, eponymous, centuries, Mythology, Mythical, chariot, epithet, patronymic, asurahan, asuraghna, SiSnadeva, SiSnA

Section and Chapter wise Unique Nouns

 1. rigveda-talageri-nouns-Acknowledgements
 2. rigveda-talageri-nouns-Preface
 3. rigveda-talageri-nouns-AnukramaNIs
 4. rigveda-talageri-nouns-Composers
 5. rigveda-talageri-nouns-Chronology
 6. rigveda-talageri-nouns-History
 7. rigveda-talageri-nouns-Iranian
 8. rigveda-talageri-nouns-European
 9. rigveda-talageri-nouns-Misinterpretations
 10. rigveda-talageri-nouns-Michael Witzel
 11. rigveda-talageri-nouns-SaramA and the PaNis

Search into Talegeri's Book

Copy-paste the keywords from above or type your keyword and click "Search".

Search Into Rig Veda

Currently supports Ralph T.H. Griffith's English Translation of Rig Veda

Copy-paste the keywords from above or type your keyword and click "Search".

Share:- Facebook

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License